Auteur: Loes Parlevliet
Uitkomsten EMU-enquête 2022

5. Samenvatting en conclusie

Het EMU-saldo van gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen  samen wordt door hen voor het verslagjaar 2022 geraamd op -6,6 miljard euro (-0,80% van het bbp). Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2022 van het CPB gebruikt. Het saldo  overschrijdt de macronorm van -0,4% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming van het EMU-saldo van -6,6 miljard euro voor het verslagjaar 2022 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2021 voor het verslagjaar 2022 die -3,9 miljard euro bedroeg. De raming van het EMU-saldo van verslagjaar 2021 is -7,2 miljard euro, wat een verslechtering betekent ten opzichte van de raming van -5,7 miljard euro voor verslagjaar 2021 volgens de EMU-enquête 2021. De verslechtering van de saldi  zou een gevolg kunnen zijn van de coronacrisis. In de regel wordt het EMU-saldo historisch gezien in het algemeen positiever ingeschat naarmate het geschatte jaar verder in de toekomst ligt. Voor 2023 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,9 miljard euro.