Auteur: Loes Parlevliet
Uitkomsten EMU-enquête 2022

Samenvatting

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2022 die eind 2021 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van een soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen. Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor het verslagjaar 2022 geraamd op -6,6 miljard euro (-0,80% van het bbp). Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2022 van het CPB gebruikt. Het saldo  overschrijdt de macronorm van -0,4% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming van het EMU-saldo van -6,6 miljard euro voor het verslagjaar 2022 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2021 voor het verslagjaar 2022 die -3,9 miljard euro bedroeg. De raming van het EMU-saldo van verslagjaar 2021 is -7,2 miljard euro volgens de EMU-enquête 2022 is eveneens een verslechtering ten opzichte de enquête een jaar eerder over hetzelfde verslagjaar, deze was -5,7  miljard. Voor 2023 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,9 miljard euro.