Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 2021

1. Jongeren met jeugdhulp

In 2021 kregen bijna 444 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In 2020 waren dit er 417 duizend, een stijging van 6,5 procent. Het aantal voor 2021 is gebaseerd op voorlopige cijfers en voor 2020 op definitieve cijfers. In eerdere jaren bleek dat de definitieve cijfers anderhalf procent hoger uitvallen dan de voorlopige. Naar verwachting zal het aantal jongeren in de definitieve schatting over 2021 dus iets hoger gaan uitvallen. De meeste jongeren, 95,6 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen bijna 25 duizend jongeren in 2021 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het jaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp zonder verblijf krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
 Column1
Zonder verblijf399720
Zowel zonder als met verblijf24580
Met verblijf19320
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

In 2021 ontvingen de meeste jeugdhulpjongeren, 69 procent, ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en 17 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. De stijging van het aantal jongeren in 2021 ten opzichte van 2020 betreft vooral jongeren die ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder kregen. Deze groep stijgt met ruim 26 duizend jongeren, wat overeenkomt met een toename van 9,4 procent. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eerdergenoemde uitbreiding van de populatie jeugdhulpaanbieders. Van de 53 duizend jongeren die zij hielpen kregen er 38 duizend ambulante jeugdhulp en 10 duizend jeugdhulp in het netwerk van de jongere.

Het aantal jongeren met jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurtteam daalde in 2021 met 9,8 procent ten opzichte van 2020. Gemeenten vertalen zelf de definitie van jeugdhulp uit de jeugdwet naar de praktijksituatie in hun eigen wijkteam. Bij veel wijkteams lopen vraagverheldering, planvorming, doorverwijzing en eventueel hulpverlening in meer of mindere mate door elkaar. Hierdoor is het onderscheid tussen jongeren die wel of niet jeugdhulp van het wijkteam krijgen, en dus bij het CBS moeten worden aangeleverd, soms lastig te maken. Als gevolg hiervan zijn niet alleen de aantallen jongeren met wijkhulp tussen gemeenten moeilijk vergelijkbaar, ook laat de ontwikkeling in de tijd soms een grillig verloop zien.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1)
 2021* (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)
Totaal
zonder
verblijf
424,3397,68405,71392,035
Ambulant308,035281,675291,51281,505
Netwerk
jongere
92,57583,19579,80573,23
Wijkteam74,92583,0884,20582,345
Daghulp32,0830,32928,16
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Bijna 44 duizend jongeren kregen in 2021 jeugdhulp met verblijf. Dat is 10 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren 21,5 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Het aantal jongeren met gezinsgerichte opvang nam met 22,7 procent toe tot 6,5 duizend. Ook deze groei is voor het grootste deel toe te wijzen aan de uitbreiding van de populatie jeugdhulpaanbieders. 

In 2021 hadden 1 815 jongeren een gesloten plaatsing. Dat waren er bijna 13 procent minder dan in 2020. Ruim 18 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1)
 2021* (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)
Totaal
met verblijf
43,942,4743,34542,77
Pleegzorg21,52521,2121,52520,74
Gezinsgericht6,5155,315,5456,165
Gesloten
plaatsing
1,8152,082,552,565
Overig18,43518,13518,3518,15
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.1 10 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 10 procent jeugdhulp in 2021. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 13 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

1.1.1 Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 2021*1)
Totaal jongeren
in Nederland (op
1 januari 2021)
Jongeren met jeugdhulp totaalJongeren met jeugdhulp zonder verblijfJongeren met jeugdhulp met verblijf
Totaal4 416 005443 620424 30043 900
Geslacht
Jongens2 259 440242 280232 28023 220
Meisjes2 156 565201 340192 02020 675
Leeftijd in klassen
0 tot en met 3 jaar681 66029 44527 5603 330
4 tot en met 7 jaar708 41575 14072 8805 585
8 tot en met 11 jaar749 500143 775140 7358 980
12 tot en met 17 jaar1 171 650179 945171 39521 700
18 tot en met 22 jaar1 104 78515 31011 7304 300
(Migratie)achtergrond
Nederlands3 192 130332 295319 59530 565
Overig westers404 38035 80533 9953 865
Niet-westers819 49575 52570 7109 470
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de tabel voor.

1.2 Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In 2021 kregen ruim 201 duizend meisjes en 242 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren licht toe (figuur 1.2.1).

1.2.1 Jongeren naar geslacht1)
 Jongens (%)Meisjes (%)
Nederland
20215149
20205149
20195149
20185149
Totaal jeugdhulp
20215545
20205644
20195644
20185743
Zonder verblijf
20215545
20205644
20195644
20185743
Met verblijf
20215347
20205347
20195446
20185446
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.3 Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

De meeste jongeren met jeugdhulp in 2021 hadden een basisschoolleeftijd, 75 duizend van hen waren 4 tot en met 7 jaar oud en 144 duizend waren 8 tot en met 11 jaar. Nederland kende op 1 januari 2021 749 duizend jongeren in de categorie 8 t/m 11-jarigen. Van hen kreeg dus 19 procent jeugdhulp. Bijna 180 duizend jongeren van 12-17 jaar kreeg jeugdhulp in 2021. Dat is ruim 15 procent van alle jongeren in Nederland in die leeftijdscategorie.

Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was 57 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 41 procent jonger dan 12 jaar. 

Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf, ten opzichte van alle jongeren met jeugdhulp met verblijf, is toegenomen van 5 procent in 2018 naar bijna 10 procent in 2021. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 540 in 2018, naar 1 175 in 2019, 1 795 in 2020 en 2 305 in 2021.

1.3.1 Jongeren naar leeftijd1)
 0-3 jaar (%)4-7 jaar (%)8-11 jaar (%)12-17 jaar (%)18 en ouder (%)
Nederland
2021*212123350
2020212123350
2019202122360
2018202122360
Totaal jeugdhulp
2021*71732413
202071733404
201971833403
201871832403
Zonder verblijf
2021*61733403
202071833393
201971833393
201871833393
Met verblijf
2021*813204910
202081320509
201981321527
201891421525
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.4 Jeugdhulpjongeren zonder verblijf hebben vaker een Nederlandse achtergrond dan jongeren met verblijf

Van alle jongeren in Nederland op 1 januari 2021 had 72 procent een Nederlandse achtergrond, 19 procent een niet-westerse en 9 procent een westerse migratieachtergrond4)

De groep jongeren die jeugdhulp zonder verblijf kreeg in 2021 bestond voor 75 procent uit jongeren met een Nederlandse achtergrond en had 17 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In de groep jongeren met jeugdhulp met verblijf had 70 procent een Nederlandse en 22 procent een niet-westers migratieachtergrond.

1.4.1 Jongeren naar migratieachtergrond1)
 Nederlands (%)Overig westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
2021*72,39,218,6
202072,6918,4
201973,28,718,1
201873,78,417,8
Totaal jeugdhulp
2021*74,98,117
202074,47,917,7
201974,87,717,5
2018757,517,5
Zonder verblijf
2021*75,3816,7
202074,97,817,4
201975,27,617,2
201875,47,417,1
Met verblijf
2021*69,68,821,6
202069,48,921,7
201969,78,821,5
201869,28,622,2
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5 Een op de vier jeugdzorgjongeren komt uit een eenouderhuishouden

Op 1 januari 2021 was 16 procent van de jongeren tot en met 22 jaar kind in een huishouden met één ouder en 76 procent was kind in een huishouden met twee ouders. De overige 8 procent woonde zelfstandig, in een instelling of anderszins. Van de jongeren met jeugdzorg zonder verblijf in 2021 komt 28 procent uit een huishouden met één ouder en 67 procent uit een huishouden met twee ouders. Bij aanvang van de jeugdhulp met verblijf, woonde 58 procent van de jongeren niet bij een van zijn of haar ouders. In 2020 was dit nog 54 procent.

1.5.1 Jongeren naar plaats in huishouden1)
 Kind in eenouderhuishouden (%)Kind bij paar (%)Overig lid huishouden (%)
Nederland
2021*16,375,58,2
202016,275,68,2
20191675,78,2
201815,775,88,5
Totaal jeugdhulp
2021*27,464,48,2
202027,8648,2
201927,564,58,1
201827,564,28,3
Zonder verblijf
2021*27,966,75,4
202028,266,25,6
201927,866,75,6
201827,866,55,7
Met verblijf
2021*21,420,857,7
202023,322,354,4
201923,522,653,8
201823,322,654,1
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.6 7,4 procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Ruim 89 procent van de 455 duizend jongeren met jeugdzorg in 2021 ontving alleen jeugdhulp en daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Ruim 7,4 procent van de jongeren met jeugdzorg kreeg naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 930 jongeren kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (tabel 1.6.1). Bij 3,3 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht (0,7 procent). 

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.6.1 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie, 2021*1)
Totaal aantal jongeren0 tot en met
3 jaar
4 tot en met
7 jaar
8 tot en met
11 jaar
12 tot en met
17 jaar
18 tot en met
22 jaar
Alleen jeugdhulp406 53525 68568 710134 870163 06014 210
Alleen jeugdbescherming7 3601 3101 6501 8102 590
Alleen jeugdreclassering3 655 1 6302 020
Jeugdhulp en jeugdbescherming32 8953 7606 4358 90013 800
Jeugdhulp en jeugdreclassering3 265 2 1601 100
Jeugdbescherming en jeugdreclassering110 110
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering930 925
Bron: CBS.
1) Jongeren die in 2021 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en/of jeugdbescherming is in lijn met die in eerdere perioden. De jongeren uit de nieuwe populatie kregen in 2021 voornamelijk alleen ambulante jeugdhulp waardoor het aandeel Alleen jeugdhulp hoger is dan in 2020.

1.6.2 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
2018201920202021*
Totaal jongeren met jeugdzorgaantal423 390437 345429 210454 745
Alleen jeugdhulp%88,788,888,689,4
Alleen jeugdbescherming%1,81,91,91,6
Alleen jeugdreclassering%1,11,00,90,8
Jeugdhulp en -bescherming%7,37,27,47,2
Jeugdhulp en -reclassering%0,80,80,80,7
Jeugdbescherming en -reclassering%0,10,00,00,0
Jeugdhulp en -bescherming en -reclassering%0,30,30,20,2
Bron: CBS.

1.7 Grote regionale verschillen in aandeel jeugdhulp

Van de in totaal 444 duizend jongeren met jeugdhulp in 2021 woonden er 93 duizend in Zuid-Holland5). Zeeland had het kleinste aantal, ruim 10 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (21 duizend), Den Haag (15 duizend), Utrecht (13 duizend) en Rotterdam (12 duizend). Echter, wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de gemeenten Tiel en Terneuzen meer dan 20 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.7.1). De gemeenten Weert en Nissewaard hadden met meer dan 5 procent het hoogste aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp.

1.7.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)13,73
's-Hertogenbosch11,96
Aa en Hunze13,25
Aalsmeer12,25
Aalten12,59
Achtkarspelen12,37
Alblasserdam14,43
Albrandswaard8,14
Alkmaar14,03
Almelo14,34
Almere12,81
Alphen aan den Rijn13,94
Alphen-Chaam11,14
Altena11,83
Ameland11,03
Amersfoort12,42
Amstelveen11,16
Amsterdam13,41
Apeldoorn13,44
Arnhem13,91
Assen17,51
Asten10,9
Baarle-Nassau9,52
Baarn12,06
Barendrecht9,34
Barneveld10,91
Beek (L.)15,66
Beekdaelen15,28
Beemster10,29
Beesel15,2
Berg en Dal12,46
Bergeijk12,7
Bergen (L.)12,8
Bergen (NH.)11,4
Bergen op Zoom16,51
Berkelland13,31
Bernheze13,01
Best13,35
Beuningen13,94
Beverwijk13,95
Bladel11,45
Blaricum10,97
Bloemendaal11,14
Bodegraven-Reeuwijk12,87
Boekel10,05
Borger-Odoorn13,84
Borne11,16
Borsele12,78
Boxmeer11,31
Boxtel11,65
Breda12,37
Brielle8,31
Bronckhorst12,74
Brummen13,78
Brunssum17,78
Bunnik10,39
Bunschoten12,78
Buren15,02
Capelle aan den IJssel13,38
Castricum10,99
Coevorden12,11
Cranendonck11,55
Cuijk12,37
Culemborg14,56
Dalfsen10,63
Dantumadiel10,98
De Bilt10,4
De Fryske Marren9,89
De Ronde Venen9,24
De Wolden11,86
Delft15,76
Den Helder16,89
Deurne11,17
Deventer11,7
Diemen9,92
Dinkelland8,38
Doesburg16,45
Doetinchem14,79
Dongen15,57
Dordrecht15,25
Drechterland8,12
Drimmelen15,53
Dronten12,58
Druten13
Duiven14,58
Echt-Susteren17,39
Edam-Volendam8,48
Ede11,15
Eemnes12,61
Eemsdelta13,66
Eersel12,25
Eijsden-Margraten12,95
Eindhoven11,45
Elburg10,85
Emmen14,49
Enkhuizen12,58
Enschede13,53
Epe11,82
Ermelo14,18
Etten-Leur12,72
Geertruidenberg18,49
Geldrop-Mierlo15,43
Gemert-Bakel8,9
Gennep14,69
Gilze en Rijen14,18
Goeree-Overflakkee9,5
Goes15,17
Goirle13,4
Gooise Meren12,4
Gorinchem12,83
Gouda16,02
Grave14,02
Groningen (gemeente)14,96
Gulpen-Wittem11,75
Haaksbergen11,58
Haarlem11,25
Haarlemmermeer13,01
Halderberge13,38
Hardenberg12,54
Harderwijk14,91
Hardinxveld-Giessendam9,98
Harlingen12,91
Hattem9,38
Heemskerk13,45
Heemstede10,72
Heerde19,12
Heerenveen12,46
Heerhugowaard13,63
Heerlen17,33
Heeze-Leende10,97
Heiloo11,58
Hellendoorn10,98
Hellevoetsluis9,88
Helmond11,68
Hendrik-Ido-Ambacht13,13
Hengelo (O.)13,64
Het Hogeland15,05
Heumen12,73
Heusden14,27
Hillegom16,43
Hilvarenbeek10,8
Hilversum12,32
Hoeksche Waard12,65
Hof van Twente11,19
Hollands Kroon14,11
Hoogeveen14,24
Hoorn13,56
Horst aan de Maas14,2
Houten11,13
Huizen13,22
Hulst15,32
IJsselstein12,64
Kaag en Braassem13,85
Kampen12,39
Kapelle13,34
Katwijk11,51
Kerkrade17,27
Koggenland11,44
Krimpen aan den IJssel18,88
Krimpenerwaard11,95
Laarbeek9,78
Landerd10,91
Landgraaf14,92
Landsmeer10,84
Langedijk11,31
Lansingerland9,42
Laren (NH.)11,23
Leeuwarden16,17
Leiden17,58
Leiderdorp16,09
Leidschendam-Voorburg12,97
Lelystad11,91
Leudal15,69
Leusden10,76
Lingewaard14,8
Lisse14,34
Lochem11,84
Loon op Zand13,07
Lopik9,54
Losser11,59
Maasdriel12,98
Maasgouw14,56
Maassluis7,4
Maastricht17,59
Medemblik11,65
Meerssen15,02
Meierijstad12,38
Meppel14,22
Middelburg (Z.)13,84
Midden-Delfland8,14
Midden-Drenthe13,41
Midden-Groningen16,12
Mill en Sint Hubert10,74
Moerdijk16,09
Molenlanden12,65
Montferland14,29
Montfoort9,06
Mook en Middelaar11
Neder-Betuwe12,55
Nederweert14,39
Nieuwegein13,12
Nieuwkoop10,86
Nijkerk12,57
Nijmegen12,92
Nissewaard13,95
Noardeast-Frysl�n11,28
Noord-Beveland11,01
Noordenveld12,46
Noordoostpolder10,3
Noordwijk15,42
Nuenen, Gerwen en Nederwet10,66
Nunspeet10,73
Oegstgeest13,93
Oirschot11,53
Oisterwijk11,97
Oldambt15,87
Oldebroek10,84
Oldenzaal11,11
Olst-Wijhe10,64
Ommen11,64
Oost Gelre15,53
Oosterhout14,19
Ooststellingwerf13,62
Oostzaan9,14
Opmeer8,82
Opsterland11,77
Oss16,58
Oude IJsselstreek15,99
Ouder-Amstel11,25
Oudewater9,78
Overbetuwe12,78
Papendrecht15,76
Peel en Maas11,43
Pekela15,49
Pijnacker-Nootdorp10,86
Purmerend12,11
Putten12,5
Raalte7,17
Reimerswaal10,79
Renkum15,25
Renswoude8,63
Reusel-De Mierden10,45
Rheden14,88
Rhenen9,89
Ridderkerk10,14
Rijssen-Holten12,68
Rijswijk (ZH.)12,65
Roerdalen16,01
Roermond15,3
Roosendaal14,31
Rotterdam8,79
Rozendaal9,98
Rucphen15,24
Schagen11,68
Scherpenzeel10,87
Schiedam7,13
Schiermonnikoog8,85
Schouwen-Duiveland12,6
Simpelveld13,25
Sint Anthonis10,28
Sint-Michielsgestel9,74
Sittard-Geleen17,8
Sliedrecht16,17
Sluis12,73
Smallingerland14,81
Soest12,01
Someren10
Son en Breugel12,48
Stadskanaal14,97
Staphorst6,44
Stede Broec13,63
Steenbergen14,22
Steenwijkerland12,12
Stein (L.)15,38
Stichtse Vecht11,11
S�dwest-Frysl�n12,41
Terneuzen20,55
Terschelling14,33
Texel14,27
Teylingen15,39
Tholen12,79
Tiel23,96
Tilburg13,94
Tubbergen9,09
Twenterand13,19
Tynaarlo11,83
Tytsjerksteradiel11,53
Uden12,05
Uitgeest10,23
Uithoorn13,71
Urk7,96
Utrecht (gemeente)16,18
Utrechtse Heuvelrug12,57
Vaals12,84
Valkenburg aan de Geul15,99
Valkenswaard11,81
Veendam18,83
Veenendaal17,4
Veere10,21
Veldhoven13,3
Velsen14,07
Venlo12,57
Venray12
Vijfheerenlanden10,81
Vlaardingen8,32
Vlieland6,62
Vlissingen15,6
Voerendaal8,1
Voorschoten12,97
Voorst11,1
Vught10,66
Waadhoeke11,9
Waalre12
Waalwijk15,17
Waddinxveen12,02
Wageningen13,67
Wassenaar10,57
Waterland11,09
Weert14,91
Weesp8,55
West Betuwe13,35
West Maas en Waal13,02
Westerkwartier13,73
Westerveld13,47
Westervoort16,97
Westerwolde11,95
Westland11,36
Weststellingwerf11,59
Westvoorne6,66
Wierden9,58
Wijchen13,53
Wijdemeren12,01
Wijk bij Duurstede13,22
Winterswijk14,48
Woensdrecht14,56
Woerden10,91
Wormerland8,73
Woudenberg10,16
Zaanstad10,41
Zaltbommel14,42
Zandvoort10,92
Zeewolde15,65
Zeist14,47
Zevenaar15,42
Zoetermeer15,15
Zoeterwoude15,48
Zuidplas12,19
Zundert10,75
Zutphen16,58
Zwartewaterland9,53
Zwijndrecht16,82
Zwolle12,23

1.7.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)1,1
's-Hertogenbosch0,73
Aa en Hunze3,02
Aalsmeer0,8
Aalten1,65
Achtkarspelen0,87
Alblasserdam1,62
Albrandswaard0
Alkmaar1,25
Almelo1,62
Almere1,31
Alphen aan den Rijn1,74
Alphen-Chaam0
Altena0,56
Ameland0
Amersfoort1,17
Amstelveen0,81
Amsterdam2,03
Apeldoorn0,98
Arnhem1,29
Assen3,54
Asten0
Baarle-Nassau0
Baarn1,71
Barendrecht0,46
Barneveld0,85
Beek (L.)0
Beekdaelen0,55
Beemster0
Beesel1,98
Berg en Dal1,05
Bergeijk3,94
Bergen (L.)0
Bergen (NH.)0,63
Bergen op Zoom1,46
Berkelland0,77
Bernheze0
Best3,38
Beuningen0,98
Beverwijk1,29
Bladel2,45
Blaricum0
Bloemendaal0,86
Bodegraven-Reeuwijk1,17
Boekel0
Borger-Odoorn3,27
Borne0,78
Borsele0
Boxmeer0,56
Boxtel0,77
Breda0,57
Brielle0
Bronckhorst1,14
Brummen0,87
Brunssum1,45
Bunnik1,9
Bunschoten0
Buren1,58
Capelle aan den IJssel1,98
Castricum0,47
Coevorden2,18
Cranendonck3,89
Cuijk0,66
Culemborg0,89
Dalfsen0,55
Dantumadiel0,85
De Bilt1,15
De Fryske Marren0,51
De Ronde Venen0,57
De Wolden2,35
Delft0,98
Den Helder2,29
Deurne0,78
Deventer0,73
Diemen0,92
Dinkelland0,56
Doesburg0
Doetinchem1,14
Dongen0
Dordrecht1,55
Drechterland0
Drimmelen0,63
Dronten1,04
Druten0
Duiven0,91
Echt-Susteren2,52
Edam-Volendam0,64
Ede0,81
Eemnes0
Eemsdelta1,43
Eersel2,37
Eijsden-Margraten0,75
Eindhoven2,74
Elburg0,97
Emmen2,78
Enkhuizen1,04
Enschede0,93
Epe1,05
Ermelo1,23
Etten-Leur1,3
Geertruidenberg0,84
Geldrop-Mierlo2,21
Gemert-Bakel0
Gennep0
Gilze en Rijen0
Goeree-Overflakkee0,68
Goes1,14
Goirle0,84
Gooise Meren1,24
Gorinchem1,32
Gouda1,15
Grave0
Groningen (gemeente)0,74
Gulpen-Wittem0
Haaksbergen0,7
Haarlem1,94
Haarlemmermeer0,9
Halderberge1,16
Hardenberg0,87
Harderwijk0,86
Hardinxveld-Giessendam1,67
Harlingen0
Hattem0
Heemskerk1,1
Heemstede1,67
Heerde2,42
Heerenveen1,02
Heerhugowaard0,98
Heerlen1,21
Heeze-Leende2,75
Heiloo1,12
Hellendoorn0,46
Hellevoetsluis0,95
Helmond0,7
Hendrik-Ido-Ambacht0,55
Hengelo (O.)0,98
Het Hogeland1,49
Heumen0
Heusden1,37
Hillegom0
Hilvarenbeek0
Hilversum1,27
Hoeksche Waard0,79
Hof van Twente0,48
Hollands Kroon1,44
Hoogeveen3,38
Hoorn1,13
Horst aan de Maas0,77
Houten0,99
Huizen1,58
Hulst0,79
IJsselstein1,38
Kaag en Braassem4,25
Kampen0,97
Kapelle0
Katwijk1,09
Kerkrade1,21
Koggenland0,97
Krimpen aan den IJssel1,94
Krimpenerwaard0,84
Laarbeek0
Landerd0
Landgraaf1,95
Landsmeer1,5
Langedijk0,87
Lansingerland0,68
Laren (NH.)0
Leeuwarden1,23
Leiden0,98
Leiderdorp1,59
Leidschendam-Voorburg1,12
Lelystad1,48
Leudal4,7
Leusden0,9
Lingewaard0,54
Lisse1,97
Lochem0,58
Loon op Zand0,8
Lopik1,86
Losser0
Maasdriel0
Maasgouw3,19
Maassluis1,12
Maastricht0,48
Medemblik0,92
Meerssen1,09
Meierijstad0,6
Meppel3,7
Middelburg (Z.)1,91
Midden-Delfland1,6
Midden-Drenthe2,83
Midden-Groningen1,44
Mill en Sint Hubert0
Moerdijk0,96
Molenlanden1,09
Montferland0,92
Montfoort1,08
Mook en Middelaar0
Neder-Betuwe1,75
Nederweert3,05
Nieuwegein2,21
Nieuwkoop0,57
Nijkerk0,74
Nijmegen0,87
Nissewaard5,03
Noardeast-Frysl�n1,3
Noord-Beveland0
Noordenveld2,3
Noordoostpolder1,02
Noordwijk1,61
Nuenen, Gerwen en Nederwet3,63
Nunspeet0,85
Oegstgeest1,93
Oirschot1,69
Oisterwijk0
Oldambt1,49
Oldebroek0
Oldenzaal0,84
Olst-Wijhe0
Ommen0,95
Oost Gelre1,68
Oosterhout0,66
Ooststellingwerf1,09
Oostzaan0
Opmeer0
Opsterland1,69
Oss0,87
Oude IJsselstreek0,84
Ouder-Amstel1,2
Oudewater0
Overbetuwe0,88
Papendrecht1,03
Peel en Maas1,22
Pekela0
Pijnacker-Nootdorp1,11
Purmerend1,04
Putten1
Raalte0,67
Reimerswaal1,02
Renkum1,45
Renswoude0
Reusel-De Mierden2,23
Rheden1,02
Rhenen0
Ridderkerk1,2
Rijssen-Holten0,99
Rijswijk (ZH.)1
Roerdalen2,48
Roermond3,98
Roosendaal1,64
Rotterdam2,1
Rozendaal0
Rucphen2,12
Schagen1,24
Scherpenzeel0
Schiedam1,07
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland0,58
Simpelveld0
Sint Anthonis0
Sint-Michielsgestel0
Sittard-Geleen0,91
Sliedrecht0,66
Sluis1,45
Smallingerland1,78
Soest0,93
Someren0,86
Son en Breugel3,54
Stadskanaal1,11
Staphorst0,76
Stede Broec0,76
Steenbergen1,51
Steenwijkerland0,76
Stein (L.)0
Stichtse Vecht1,29
S�dwest-Frysl�n1,44
Terneuzen2
Terschelling0
Texel2,92
Teylingen2,55
Tholen0,62
Tiel2,4
Tilburg0,63
Tubbergen0,63
Twenterand1,12
Tynaarlo1,89
Tytsjerksteradiel1,32
Uden0,41
Uitgeest0
Uithoorn1,11
Urk0,58
Utrecht (gemeente)4,68
Utrechtse Heuvelrug1,97
Vaals0
Valkenburg aan de Geul0
Valkenswaard3,32
Veendam1,92
Veenendaal1,64
Veere0,82
Veldhoven2,87
Velsen1,8
Venlo1,53
Venray0,37
Vijfheerenlanden1
Vlaardingen1,14
Vlieland0
Vlissingen1,18
Voerendaal0
Voorschoten2,2
Voorst1,82
Vught0
Waadhoeke1,51
Waalre1,66
Waalwijk0,75
Waddinxveen0,89
Wageningen0,2
Wassenaar1,32
Waterland1,08
Weert5,34
Weesp0
West Betuwe0,91
West Maas en Waal0
Westerkwartier1,09
Westerveld2,46
Westervoort0
Westerwolde1,1
Westland1,23
Weststellingwerf0
Westvoorne0
Wierden1
Wijchen1,01
Wijdemeren0
Wijk bij Duurstede2,5
Winterswijk1,47
Woensdrecht1,29
Woerden1,22
Wormerland0
Woudenberg2,29
Zaanstad1,14
Zaltbommel4,1
Zandvoort0
Zeewolde0,97
Zeist2,17
Zevenaar0,85
Zoetermeer0,84
Zoeterwoude0
Zuidplas0,93
Zundert1,16
Zutphen1,25
Zwartewaterland0,64
Zwijndrecht1,45
Zwolle0,94

1.7.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek14,28
Alkmaar(Noord-Kennemerland)12,73
Amsterdam-Amstelland13,01
CentraalGelderland14,32
Drenthe14,07
Eemland12,1
Flevoland12,14
FoodValley12,42
Friesland(Fryslân)12,87
GooienVechtstreek12,04
Groningen14,95
Haaglanden13,32
Haarlemmermeer13,01
HollandRijnland14,57
IJmond(MiddenKennemerland)13,88
IJsselland11,32
KopvanNoord-Holland14,34
Lekstroom11,69
Midden-Brabant13,77
Midden-LimburgOost15,78
Midden-LimburgWest15,08
MiddenHolland13,33
MiddenIJssel/OostVeluwe13,57
Noord-Limburg12,82
Noord-Veluwe12,66
NoordoostBrabant12,48
RijkvanNijmegen13
Rijnmond9,56
Rivierenland15,31
Twente12,39
UtrechtStad16,18
UtrechtWest10,4
WestBrabantOost13,17
WestBrabantWest14,5
WestFriesland12,1
Zaanstreek-Waterland10,52
Zeeland14,3
Zuid-HollandZuid14,1
Zuid-Limburg16,24
ZuidKennemerland11,16
Zuidoost-Brabant11,72
ZuidoostUtrecht12,62

1.7.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek1,15
Alkmaar(Noord-Kennemerland)0,99
Amsterdam-Amstelland1,81
CentraalGelderland0,91
Drenthe2,92
Eemland1,15
Flevoland1,22
FoodValley0,96
Friesland(Fryslân)1,18
GooienVechtstreek1,11
Groningen1
Haaglanden1,1
Haarlemmermeer0,9
HollandRijnland1,48
IJmond(MiddenKennemerland)1,48
IJsselland0,79
KopvanNoord-Holland1,76
Lekstroom1,49
Midden-Brabant0,69
Midden-LimburgOost3,29
Midden-LimburgWest4,81
MiddenHolland1,01
MiddenIJssel/OostVeluwe1,1
Noord-Limburg1,09
Noord-Veluwe0,93
NoordoostBrabant0,59
RijkvanNijmegen0,84
Rijnmond1,84
Rivierenland1,64
Twente0,9
UtrechtStad4,68
UtrechtWest1,05
WestBrabantOost0,6
WestBrabantWest1,42
WestFriesland0,93
Zaanstreek-Waterland1,01
Zeeland1,12
Zuid-HollandZuid1,17
Zuid-Limburg0,79
ZuidKennemerland1,75
Zuidoost-Brabant2,25
ZuidoostUtrecht1,94

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners (tabel 1.7.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 14 procent jeugdhulp. Het percentage jongeren van 18 tot en met 22 jaar met jeugdhulp was het hoogst in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners.

1.7.5 Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeentegrootte, 2021*
% van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar % van het totale aantal personen van 18 tot en met 22 jaar
Totaal Nederland12,941,39
Gemeenten met minder dan 5 000 inwoners11,40.
Gemeenten met 5 000 tot 10 000 inwoners11,160,87
Gemeenten met 10 000 tot 20 000 inwoners11,561,16
Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners12,911,21
Gemeenten met 50 000 tot 100 000 inwoners13,181,43
Gemeenten met 100 000 tot 150 000 inwoners14,051,14
Gemeenten met 150 000 tot 250 000 inwoners12,751,12
Gemeenten met 250 000 inwoners of meer12,672,29
Bron: CBS.

4) Het CBS stapt in 2022 geleidelijk over naar een nieuwe manier van publiceren naar herkomst. Daarbij is meer bepalend waar iemand zelf is geboren en wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. Voor de verschijningsdatum van dit rapport kwam deze beleidsaanpassing te laat om nog door te kunnen voeren.
5) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie.