Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

3. Hoe zien het onderzoek en de data eruit?

Om te achterhalen waar de verschillen tussen EBB en Polis vandaan komen, zijn eerst de relevante gegevens uit de EBB en de Polis voor de jaargangen 2016-20181)  gekoppeld. Onnauwkeurigheid in de meting leidt tot inconsistenties in de uitkomsten tussen bronnen. Deze inconsistenties kunnen allereerst vastgesteld worden door te kijken naar de meting van het soort arbeidsrelatie op hetzelfde moment in de EBB en de Polis. Om een indruk te krijgen van de oorzaken van de inconsistenties zijn als eerste stap van het onderzoek die inconsistenties in verband gebracht met een groot aantal mogelijke verklarende variabelen.

Als er inconsistentie is op één moment in het soort arbeidsrelatie van een persoon, is er in de EBB of in de Polis of in allebei iets niet goed gegaan in de meting. Door het toepassen van meetmodellen kan geschat worden waar de onnauwkeurigheden optreden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van Hidden Markov Modellen (HMM). Die modellen gaan ervan uit dat de overeenkomst in herhaalde metingen een goede weerspiegeling is van de kwaliteit van die metingen. Als een variabele twee keer wordt gemeten en deze metingen zijn identiek, dan is het minder waarschijnlijk dat er sprake is van onnauwkeurigheden. Als er verschillen zijn, wordt de kans op onnauwkeurigheden groter. In ons geval hebben we per persoon maximaal vijf keer een meting uit de EBB en vijftien keer een meting uit de Polis. Zowel van de mate van overeenkomst tussen de metingen in de EBB en de Polis op hetzelfde tijdstip als de mate van overeenkomst in de metingen op verschillende tijdstippen van de bronnen afzonderlijk is gebruik gemaakt om de nauwkeurigheid in de meting te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt om een betere schatting van het soort arbeidsrelatie te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van nauwkeurigheid in beide bronnen.

Het is belangrijk om in de meetmodellen verklarende variabelen op te nemen die samenhangen met het soort arbeidsrelatie en met de onnauwkeurigheden daarin in de Polis en de EBB. De variabelen die uit de analyses uit de eerste stap als beste naar voren kwamen zijn gebruikt om het type contract en de inconsistenties in beide bronnen te voorspellen. Op basis van meetmodellen met deze variabelen kunnen ook de voor onnauwkeurigheden gecorrigeerde percentages vaste en flexibele arbeidsrelaties worden geschat. In deze rapportage bespreken we de belangrijkste resultaten voor 2017 en 2018. Voor een volledig overzicht van alle resultaten van het onderzoek zie de technische rapportage.

1)Door alleen met de gekoppelde records van de twee bestanden te werken worden ook de populaties van de Polis en de EBB gelijkgeschakeld. Afwijkingen in de populaties kunnen dus een mogelijk resterend verschil niet verklaren. De aldus ontstane gegevens kunnen niet herleid worden naar individuele personen omdat de identificerende gegevens zijn verwijderd.