Auteur: Marc Smeets, Jan van den Brakel

Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020

Over deze publicatie

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven op de tijdreeksmethode waarmee kwartaalcijfers van de gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de face-to-facewaarneming tijdens de coronacrisis in 2020 ontstaat er breuken in de uitkomsten van de gezondheidsenquête. Via een tijdreeksmodel wordt zo goed mogelijk voor deze breuken gecorrigeerd. Door kwartaalcijfers te berekenen wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gegeven van (ervaren) gezondheid, leefstijl en zorggebruik in coronajaar 2020. Verder wordt besproken hoe de correcties voor het wegvallen van de face-to-facewaarneming verwerkt zijn in de jaarcijfers van de gezondheidsenquête over 2020.

1. Inleiding

De gezondheidsenquête (GE) is een doorlopend steekproefonderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd met als doel de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking te beschrijven. Doordat de GE herhaaldelijk wordt uitgevoerd ontstaan er tijdreeksen die de ontwikkeling van de variabelen met betrekking tot gezondheid, leefstijl en zorggebruik door de tijd heen zo goed mogelijk beschrijven. De dataverzameling is gebaseerd op een sequentieel mixed-mode design waarbij gebruik wordt gemaakt van internetwaarneming (cawi) en face-to-facewaarneming (capi). Tot en met 2019 zijn op basis van het onderzoek alleen jaarcijfers over de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking gepubliceerd.

Door het tijdelijk wegvallen van de capi-waarneming als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 ontstaan er breuken in de uitkomsten van de gezondheidsenquête (GE). Via een tijdreeksmethode wordt zo goed mogelijk gecorrigeerd voor de verandering in meet- en selectiefouten t.g.v. het wegvallen van capi. Daarnaast wordt de tijdreeksmethode gebruikt om verbanden tussen de COVID19-pandemie en de uitkomsten van de GE zo goed mogelijk in kaart te brengen. Tot 2020 publiceerde de gezondheidsenquête alleen jaarcijfers. Om het effect van de coronacrisis op de ontwikkeling van de gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen, is besloten om in 2020 kwartaalcijfers te gaan publiceren. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste kan de periode van de coronacrisis scherper worden afgebakend en daarmee de effecten op uitkomsten van de GE. Daarnaast ontstaan al gedurende 2020 snellere cijfers over de mogelijke effecten van de coronacrisis op de uitkomsten van de GE. In deze nota wordt de gebruikte tijdreeksmethode beschreven. Er is besloten dat de gepubliceerde kwartalen over 2020 niet gereviseerd worden en dat de correcties voor het wegvallen van de capi ook verwerkt worden in de jaarcijfers over 2020. De eerste twee kwartalen over 2020 zijn in augustus gepubliceerd, het derde kwartaal in november en het vierde kwartaal en de jaarcijfers over 2020 worden in maart 2021 gepubliceerd. 

Het netto-effect van het wegvallen van capi kan worden berekend op basis van responsbestanden van de voorgaande jaren. Dit kan door de capi-respondenten uit de respons te verwijderen en de resterende responsen opnieuw te wegen. Daarmee worden twee schattingen voor een doelvariabele verkregen: één gebaseerd op de volledige respons (capi plus cawi) en één gebaseerd op alleen internetrespons (cawi). Voor de GE kunnen op deze manier tijdreeksen gemaakt worden vanaf het eerste kwartaal in 2014: de reguliere reeks gebaseerd op de volledige respons en de internetreeks gebaseerd op de internetrespons. De internetreeks is beschikbaar voor alle kwartalen t/m het vierde kwartaal van 2020. 

In 2020 is de capi-waarneming halverwege maart gestopt en is vervolgens weer opgestart in augustus. Halverwege december is de capi-waarneming vanwege de tweede lockdown opnieuw uitgevallen. Dat betekent dat in de kwartalen 1, 3 en 4 capi slechts deels beschikbaar is en in kwartaal 2 volledig ontbreekt. Voor de kwartalen 1 en 4 nemen we aan dat het om een normale waarneming met capi gaat, omdat de periode waarin CAPI niet mogelijk was beperkt was. Voor kwartaal 3 is capi voor twee derde beschikbaar en corrigeren we de directe schatting van de reguliere reeks via het tijdreeksmodel (zie paragraaf 2.2). Voor de reguliere reeks zijn er dus uiteindelijk schattingen beschikbaar voor de kwartalen 1, 3 en 4 en ontbreken deze voor het tweede kwartaal. 

In het tweede kwartaal is alleen internetrespons beschikbaar en kan het kwartaalcijfer gebaseerd op de internetrespons gecorrigeerd worden voor het systematisch verschil (kortweg de breuk) t.g.v. het wegvallen van capi. De breuk wordt geschat uit de voorgaande perioden waarvoor zowel de reguliere reeks als de internetreeks beschikbaar is. De gebruikte methode houdt tevens rekening met de duur van de periode zonder capi. Dit kan via een bivariaat structureel tijdreeksmodel waarbij het gecorrigeerde cijfer wordt genowcast op basis van de internetreeks. 

Voor de gezondheidsenquête, in zijn huidige opzet, is er respons beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2014. De respons in de eerste kwartalen van de reeks is nodig om de onderliggende parameters van het tijdreeksmodel goed te kunnen schatten. Dit is het zogenaamde inregelen van het model. Om deze reden worden de kwartaalcijfers pas vanaf 2017 gepubliceerd. Er worden kwartaalcijfers gemaakt voor de volgende variabelen:

 • Ervaren gezondheid (0 jaar en ouder)
 • Psychisch ongezond (12 jaar en ouder)
 • Huisartscontact in de afgelopen vier weken (0 jaar en ouder)
 • Dagelijks roken (vanaf 18 jaar)
 • Overgewicht (vanaf 18 jaar)
 • Overmatig alcoholgebruik (vanaf 18 jaar)
 • Tandartsbezoek in de afgelopen vier weken (0 jaar en ouder)
 • Specialistcontact in de afgelopen vier weken (0 jaar en ouder)

De keuze voor deze variabelen is gemaakt in overleg met enkele externe partijen, te weten VWS, RIVM en SCP. Van de geselecteerde variabelen was er de wens om tijdens de coronacrisis te kunnen monitoren of er op kwartaalbasis veranderingen zouden optreden in de uitkomsten. De gekozen variabelen bestrijken de drie hoofdthema’s van de gezondheidsenquête: gezondheid (ervaren en psychisch), zorggebruik (huisarts, tandarts, specialist) en leefstijl (roken, alcohol, overgewicht). 

2. De tijdreeksmethode

2.1 Het model

Voor de berekening van de kwartaalcijfers gaan we uit van het bivariate structurele tijdreeksmodel gegeven door 
\begin{eqnarray*}
\begin{pmatrix} \hat{y}_t^{\rm R} \\ \hat{y}_t^{\rm I} \end{pmatrix} =
\begin{pmatrix} \theta_t \\ \theta_t \end{pmatrix} +
\begin{pmatrix} 0 \\ \lambda_t \end{pmatrix} +
\begin{pmatrix} e_t^{\rm R}  \\ e_t^{\rm I} \end{pmatrix} 
\mbox{met $\theta_t = L_t + S_t$ en kwartaal $t$.}
\end{eqnarray*}

Hierin is 

\(\hat{y}_t^{\rm R}\): de directe schatting in kwartaal \(t\) gebaseerd op de volledige respons (reguliere reeks).
\(\hat{y}_t^{\rm I}\): de directe schatting in kwartaal \(t\) gebaseerd op de internetrespons (internetreeks).
\(\theta_t\): de onbekende populatieparameter in kwartaal \(t\).
\(L_t\): de trend, gemodelleerd als smooth-trendmodel.
\(S_t\): de seizoenscomponent met kwartaal als periode, gemodelleerd met een trigonometrisch seizoen model. 
\(\lambda_t\): het systematisch verschil tussen de internetreeks en de reguliere reeks, gemodelleerd als random walk.
\(e_t^j\): de meetfout van \(\hat{y}_t^j\) voor \(j \in \{\rm R, \rm I\} \), gemodelleerd als \(e_t^j = \sqrt{\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^j) } \tilde{e}_t^j \) waarbij \(\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^j)\) de geschatte variantie van \(\hat{y}_t^j\) is en \(\tilde{e}_t^j\) witte ruis.
De volledige uitwerking van dit model staat in Bijlage I.

2.2 De directe schattingen

De directe schattingen \(\hat{y}_t^{\rm R}\) en \(\hat{y}_t^{\rm I}\) kunnen berekend worden vanaf het eerste kwartaal van 2014. Voor de jaren 2014 t/m 2019 zijn deze schattingen gebaseerd op de gewogen jaarbestanden van de gezondheidsenquête. De weging zoals die vanaf 2014 plaatsvindt, inclusief een update met de veranderingen per 2018 is beschreven in Boonstra (2019). 

In 2020 is er voor de berekening van de kwartaalcijfers steeds een gewogen bestand samengesteld door de tot dan toe beschikbare respons via de gegeneraliseerde regressieschatter (GREG, Särndal e.a. 1992) op te hogen naar de populatie van 2020. Hierbij is gebruik gemaakt van het weegmodel uit eerdere jaren, waarbij geen rekening gehouden is met de in 2018 ingevoerde doelgroepenbenadering. De eerste twee kwartalen over 2020 zijn in het derde kwartaal van 2020 berekend en gepubliceerd in augustus. De directe schattingen voor deze twee kwartalen zijn daarom gebaseerd zijn op een gewogen halfjaarsbestand. De directe schattingen voor het derde kwartaal zijn gebaseerd op een gewogen negenmaandsbestand en de directe schattingen voor het vierde kwartaal op het gewogen jaarbestand van 2020. 

De directe schatting \(\hat{y}_t^{\rm R}\) is berekend als gewogen gemiddelde van de volledige respons (cawi plus capi) in kwartaal \(t\) van het beschikbare gewogen responsbestand en de directe schatting \(\hat{y}_t^{\rm I}\) als gewogen gemiddelde van alleen de internetrespons in kwartaal \(t\) van hetzelfde responsbestand. De standaardfouten van de directe schattingen, d.w.z. \( \sqrt{\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^{\rm R})} \) en \(\sqrt{\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^{\rm I})}\), zijn berekend in R (R Core Team, 2015) met het package ‘Survey’ (Lumley, 2014), waarbij rekening gehouden is met het steekproefontwerp van de gezondheidsenquête. Er wordt maandelijks een zelfwegende gestratificeerde tweetrapssteekproef getrokken met gemeente als cluster en corop als stratum in de eerste trap met een minimale clusteromvang gelijk aan één. In de tweede trap worden personen per gemeente getrokken. In eerdere jaren werd deelgemeente als cluster gebruikt. Bij het schatten van de standaardfouten gaan we uit van een gestratificeerd steekproefontwerp met de combinatie maand × provincie als stratum, aangezien de combinatie maand × corop tot strata met te weinig respons leidt. 

De directe schattingen van de internetreeks over de kwartalen 1 en 2 en de directe schattingen voor de reguliere reeks zijn dus berekend op basis van het gewogen halfjaarsbestand. De directe schattingen van beide reeksen over het vierde kwartaal zijn berekend op basis van het gewogen jaarbestand. 

Voor het derde kwartaal is het gewogen negenmaandsbestand gebruikt gebaseerd op de beschikbare respons van januari t/m september. In het derde kwartaal is de capi-respons maar voor twee derde beschikbaar, omdat de capi-waarneming pas in augustus is opgestart. Er is daarom een correctie toegepast bij het berekenen van de directe schatting van de reguliere reeks over kwartaal 3. De directe schatting over kwartaal 3 is berekend als het gewogen gemiddelde van de volledige respons (cawi plus capi) in augustus en september minus 1/3 maal de breuk \(\hat{\lambda}_t\) zoals die door het tijdreeksmodel geschat is voor kwartaal 2. Op de bijbehorende standaardfouten is geen correctie toegepast. 

Op deze manier zijn de twee inputreeksen voor het tijdreeksmodel samengesteld. De reguliere reeks, bestaande uit de schattingen \(\hat{y}_t^{\rm R}\), loopt van het eerste kwartaal 2014 t/m het vierde kwartaal van 2020, waarbij het tweede kwartaal van 2020 ontbreekt. De internetreeks bestaat uit de schattingen \(\hat{y}_t^{\rm I}\) en loopt van het eerste kwartaal 2014 t/m het vierde kwartaal van 2020.

2.3 De modelgebaseerde schattingen

Aan de hand van het tijdreeksmodel uit paragraaf 2.1 kunnen schattingen gemaakt worden voor de populatieparameter \(\theta_t\) vanaf het eerste kwartaal van 2014 t/m het laatste kwartaal van 2020. Hiertoe berekenen we via het Kalman filter (Durbin en Koopman, 2012) de gefilterde schattingen van \(\hat{L}_t + \hat{S}_t\). Gefilterd wil zeggen dat de schatting \(\hat{L}_t + \hat{S}_t\) in kwartaal \(t\) gebaseerd is op alle beschikbare respons vanaf het eerste kwartaal van 2014 t/m kwartaal \(t\). De nowcasts voor de reguliere reeks in het tweede kwartaal, waar capi ontbreekt, volgen hier dan automatisch uit. Hierbij worden twee sterke aannames gemaakt. Ten eerste wordt verondersteld dat de samenstelling van de internetrespons niet verandert tijdens de coronacrisis. Deze aanname is geëvalueerd via een responsanalyse en dit lijkt inderdaad het geval te zijn. De tweede veronderstelling is dat het verschil tussen de capi- en cawi-respons niet verandert door de coronacrisis. Deze modelveronderstelling kan niet worden geëvalueerd.

Om het Kalman filter toe te kunnen passen wordt het model uit paragraaf 2.1 eerst als toestandsruimtemodel geschreven:
\begin{align*}
& \textbf{y}_t = \textbf{Z}_t \alpha_t \\
&  \alpha_t  =  \textbf{T} \alpha_{t-1} + \eta_t \mbox{ voor kwartaal $t$, waarbij} \\
& \eta_t  \sim  {\cal N}(0,\textbf{H}). 
\end{align*}

In het toestandsruimtemodel wordt de vector \(\textbf{y}_t = (\hat{y}_t^{\rm R},\hat{y}_t^{\rm I})’ \) van de directe schattingen uitgedrukt in een vector van de niet-waargenomen toestandsvariabelen \(\alpha_t\), zoals de trend en de seizoencomponenten. Verder wordt in het toestandsruimtemodel het verloop van deze toestandsvariabelen over de tijd beschreven. De covariantiematrix \(\textbf{H}\) van de vector \(\eta_t\) met storingstermen bevat de hyperparameters van het model, die geschat worden met maximum likelihood (ML). De berekeningen zijn uitgevoerd in Ssfpack 3.0 (Koopman et al., 2008) in combinatie met Ox (Doornik, 2009).

Bij het berekenen van de cijfers over de eerste twee kwartalen en bij het berekenen van het derde en vierde kwartaal zijn voor alle doelvariabelen de modelaannames geëvalueerd door voor zowel de reguliere reeks als de internetreeks de gestandaardiseerde innovaties te analyseren. Innovaties zijn de fouten van de voorspellingen van de waarnemingen \(\textbf{y}_t = (\hat{y}_t^{\rm R},\hat{y}_t^{\rm I})’ \) gegeven door het Kalman filter gebaseerd op gegevens die tot en met een kwartaal eerder beschikbaar zijn. De door het Kalman filter voorspelde waarden noteren we met \( \textbf{y}_{t|t-1} = (\hat{y}_{t|t-1}^{\rm R},\hat{y}_{t|t-1}^{\rm I})’ \). De innovaties voor de reguliere reeks zijn dan gegeven door \(\hat{y}_{t}^{\rm R} - \hat{y}_{t|t-1}^{\rm R}\) en voor de internetreeks door \(\hat{y}_{t}^{\rm I} - \hat{y}_{t|t-1}^{\rm I}\). De gestandaardiseerde innovaties zijn gelijk aan de innovaties gedeeld door de bijbehorende standaardfouten. Onder het model zijn de gestandaardiseerde innovaties standaard normaal verdeeld. Via deze gestandaardiseerde innovaties is het model onderzocht op normaliteit, heteroscedasticiteit en autocorrelatie. Hiervoor zijn een aantal toetsen uitgevoerd, zie Durbin en Koopman, (2012) Hoofdstuk 2 voor details. 

Bij het toepassen van het tijdreeksmodel blijken bij enkele variabelen in eerdere jaren uitbijters voor te komen. Het gaat om huisartscontact in kwartaal 3 van 2016, dagelijks roken in kwartaal 2 van 2019 en overgewicht in kwartaal 4 van 2018. De gestandaardiseerde innovaties vallen in deze kwartalen buiten het interval (-2,2). Bij het berekenen van de eerste twee kwartalen worden bij ervaren gezondheid en de drie variabelen over het zorggebruik in de eerste kwartalen van 2020 gestandaardiseerde innovaties gemeten die in absolute waarde variëren van 3 tot 6. Dat is een teken dat voor deze variabelen het tijdreeksmodel de effecten van corona in 2020 in de eerste twee kwartalen niet goed beschrijft en aangepast moet worden. 

2.4 Aanpassing model vanwege corona-effecten

Schattingen gebaseerd op het tijdreeksmodel lenen informatie uit het verleden om zo de nauwkeurigheid van de schattingen te verbeteren. Er wordt daarbij aangenomen dat de cijfers uit het verleden samenhangen met de huidige cijfers. In de eerste twee kwartalen van 2020 wordt bij een viertal variabelen een sterke afwijking gemeten in de internetreeks. We zien het zorggebruik sterk afnemen. Het gaat hier om de variabelen huisartscontact, tandartsbezoek en specialistcontact. Bij de variabele ervaren gezondheid zien we juist een sterke toename. Voor deze variabelen geldt de aanname van de samenhang met het verleden niet meer en passen we het model aan. Dit is gesignaleerd doordat de gestandaardiseerde innovaties waardes aannemen die (absoluut) veel groter zijn dan 2 (zie vorige paragraaf).

Het tijdreeksmodel leent informatie uit het verleden via zowel de trend \(L_t\) als het seizoen \(S_t\). De verspreiding van corona kan zowel invloed hebben op de trend als het seizoenspatroon. Aangezien het niet mogelijk is het effect op het seizoenspatroon apart te schatten nemen we in het model aan dat corona alleen effect heeft op de dynamiek van de trend. In het model is de trend gemodelleerd als een smooth-trendmodel (paragraaf 2.1), gegeven door 
\begin{eqnarray*}
L_t & = & L_{t-1} + R_{t-1} \\
R_t & = & R_{t-1} + \eta_t^{\rm R}, \mbox{ waarbij}
\end{eqnarray*}
\begin{align*}
& \eta_t^{\rm R} \sim {\cal N}(0,\sigma_{\rm R}^2)  \\
& {\rm Cov}(\eta_t^{\rm R},\eta_{t'}^{\rm R}) = 0, \mbox{voor $t\neq t'$.}
\end{align*}

De trend is opgebouwd uit een niveau \(L_t\) en een hellingsparameter \(R_t\) (de slope), waarbij de variantie \(\sigma_{\rm R}^2\) van de storingsterm \(\eta_t^{\rm R}\) van de slope constant is over de tijd. De variantie bepaald de flexibiliteit van de trend. Voor de variabelen over het zorggebruik en de ervaren gezondheid maken we de trend in het model flexibeler door de variantie \(\sigma_{\rm R}^2\) met een tijdsafhankelijke factor \(f_t \geq 1\) te vermenigvuldigen:
\begin{align*}
& \eta_t^{\rm R} \sim {\cal N}(0, f_t \sigma_{\rm R}^2)  \\
& {\rm Cov}(\eta_t^{\rm R},\eta_{t'}^{\rm R}) = 0, \mbox{voor $t\neq t'$.}
\end{align*}

De kwartalen waar \(f_t >1\) gekozen wordt en de waarden van \(f_t\) bij die kwartalen worden bepaald aan de hand van de gestandaardiseerde innovaties. Hierbij zorgen we ervoor dat de gestandaardiseerde innovaties in alle kwartalen niet te ver buiten het interval (-2,2) vallen, zodat de normaliteit van de innovaties gegarandeerd blijft. Ook proberen we de variantie van de slope storingstermen \(f_t \sigma_{\rm R}^2 \) zo min mogelijk aan te passen (dat wil zeggen, waarden voor \(f_t\) zo klein mogelijk houden), zodat het model nog informatie kan lenen uit het verleden. Merk op dat het aanpassen van \(\sigma_{\rm R}^2\) in kwartaal \(t\) invloed heeft op de storingsterm in kwartaal \(t\) en daarom op de slope pas in kwartaal \(t+1\) en op de trend pas in kwartaal \(t+2\). Er is dus een vertraging van twee kwartalen in het effect op de uitkomsten na aanpassing van \(\sigma_{\rm R}^2\). 

Na analyse van de gestandaardiseerde innovaties bij de variabelen over het zorggebruik de variantie \(\sigma_{\rm R}^2\) aangepast van kwartaal 3 in 2019 t/m kwartaal 2 in 2020 en bij ervaren gezondheid vanaf kwartaal 2 in 2019 t/m kwartaal 2 in 2020. Bij de andere variabelen is het niet nodig om de slope flexibeler te maken, omdat de gestandaardiseerde innovaties daar geen aanleiding toe geven. Ook in latere kwartalen van 2020 blijkt het niet nodig te zijn om de slope flexibeler te maken. Tabel 1 geeft een overzicht van de modelaanpassingen per doelvariabele. 

Na deze aanpassingen worden er bij de meeste doelvariabelen geen modelveronderstellingen verworpen. Bij het berekenen van de eerste twee kwartalen wordt alleen bij huisartscontact en dagelijks roken de veronderstelde normaliteit verworpen. Bij deze variabelen blijken in enkele kwartalen nog uitbijters voor te komen, maar de gestandaardiseerde innovaties in deze kwartalen vallen net buiten het interval (-2,2). Bij huisartscontact gaat het om kwartaal 3 in 2016 en kwartaal 1 in 2020. Bij dagelijks roken gaat het om kwartaal 2 in 2019. Bij het berekenen van de kwartalen 3 en 4 wordt er geen enkele modelveronderstelling meer verworpen.

2.4.1 Aanpassingen model per doelvariabele
DoelvariabeleAanpassing trendAanpassing factor in
Ervaren gezondheidja2019 kw2 t/m 2020 kw2
Psychisch ongezondnee
Huisartscontactja2019 kw3 t/m 2020 kw2
Dagelijks rokennee
Overgewichtnee
Overmatig alcoholgebruiknee
Tandartsbezoekja2019 kw3 t/m 2020 kw2
Specialistcontactja2019 kw3 t/m 2020 kw2


In bijlage II zijn voor alle doelvariabelen de kwartaalcijfers gegeven vanaf 2017 t/m het laatste kwartaal van 2020. De tabellen 2 t/m 4 tonen de ML-schattingen van de hyperparameters van het tijdreeksmodel. Hierbij heeft tabel 2 betrekking op de hyperparameters van het model dat is toegepast op de reeksen t/m het tweede kwartaal van 2020. Tabel 3 geeft de resultaten van de ML-schattingen van het model toegepast op de reeksen t/m het derde kwartaal en tabel 4 heeft betrekking op de reeksen t/m het vierde kwartaal. De figuren 1 t/m 16 laten de modelgebaseerde schattingen (STM) zien met de bijbehorende standaardfouten vanaf 2017 en vergelijken deze met de directe schattingen, gebaseerd op de volledige respons (internetwaarneming en face-to-facewaarneming) en de internetrespons (volledig).

Merk op dat de kwartaalcijfers van 2017 t/m 2019 gebaseerd zijn op het structureel tijdreeksmodel terwijl eerder gepubliceerde jaarcijfers over deze jaren directe schattingen zijn, gebaseerd op de weging zoals beschreven in Boonstra (2019). Hierdoor wijkt het gemiddelde van de kwartaalcijfers soms iets af van de jaarcijfers. 

Op basis van de kwartaalcijfers kunnen, net als bij de jaarcijfers, jaarontwikkelingen berekend worden door het verschil te berekenen van hetzelfde kwartaal in twee opeenvolgende jaren. Aangezien de kwartaalcijfers op het structureel tijdreeksmodel gebaseerd zijn, wijken ook de standaardfouten van de jaarontwikkelingen gebaseerd op de kwartaalcijfers af van de standaardfouten van de jaarontwikkelingen gebaseerd op de jaarcijfers. Over het algemeen zijn de jaarontwikkelingen van de modelgebaseerde kwartaalcijfers nauwkeuriger dan die van de directe jaarcijfers. Hierdoor zal er bij de kwartaalcijfers eerder een significante jaarontwikkeling gemeten worden dan bij de jaarcijfers. 

3. Jaarcijfers over 2020

De correcties voor het wegvallen van capi zijn in de jaarcijfers over 2020 verwerkt door in de weging van het jaarbestand een extra tabel op te nemen met de gecorrigeerde kwartaalcijfers over 2020 van de acht onderzochte doelvariabelen die geschat zijn via het tijdreeksmodel. De reguliere weging van het jaarbestand is beschreven in Boonstra (2019). Door de tabel met kwartaalcijfers op te nemen in de weging worden de jaarcijfers consistent gemaakt met de eerder gepubliceerde kwartaalcijfers en worden de correcties voor het deels wegvallen van capi zo goed mogelijk verwerkt in de jaarcijfers. Dat laatste geldt niet alleen voor de jaarcijfers over de acht variabelen waarvoor kwartaalcijfers zijn geschat, maar ook voor de jaarcijfers over andere variabelen. Alle jaarcijfers over 2020 kunnen dus geïnterpreteerd worden als cijfers waarbij gecorrigeerd is voor het deels wegvallen van capi. 

Er wordt hierbij met de leeftijdsgrenzen van de doelvariabelen (paragraaf 1) en de ontbrekende waarden in de respons omgegaan door per kwartaal en voor iedere doelvariabele een categoriale hulpvariabele te definiëren met vier categorieën:

 1. Persoon behoort o.b.v. de leeftijd tot de doelpopulatie en scoort ja op de doelvariabele.
 2. Persoon behoort o.b.v. de leeftijd tot de doelpopulatie en scoort nee op de doelvariabele.
 3. Persoon behoort o.b.v. de leeftijd tot de doelpopulatie, maar de waarde van de doelvariabele ontbreekt. 
 4. Persoon behoort o.b.v. de leeftijd niet tot de doelpopulatie.

De randtotalen van deze variabelen in de populatie volgen uit de kwartaalcijfers die met het tijdreeksmodel uit paragraaf 2.1 berekend zijn. Er wordt daarbij aangenomen dat er in de populatie een denkbeeldig percentage ontbrekende waarden is dat gelijk is aan het percentage ontbrekende waarden in de respons. Op deze manier heeft de weging geen invloed op de gewichten van personen voor wie geen waarde van de doelvariabele gemeten is. 

Het effect van het toevoegen van de kwartaalcijfers aan de weging van de jaarcijfers over 2020 volgt uit tabel 2. In deze tabel is de verdeling van de correctiegewichten weergegeven voor de reguliere jaarweging zonder rekening te houden met de kwartaalcijfers en voor de jaarweging met de kwartaalcijfers als extra randtotalen. 

3.1 Informatie correctiegewichten weging jaarbestand met en zonder kwartaalcijfers
Informatie correctiegewichtenZonder kwartaalcijfersMet kwartaalcijfers
Minimum gewicht0.2300.030
Mediaan0.9540.945
Eerste kwartiel0.7590.707
Derde kwartiel1.1841.237
Maximum gewicht2.7993.067
Standaarddeviatie0.3450.414
Aantal negatieve gewichten 00


Door het toevoegen van de kwartaalcijfers aan de jaarweging neemt de spreiding van de gewichten toe. De standaarddeviatie van de correctiegewichten van de reguliere weging is 0,345, terwijl de correctiegewichten van de aangepaste weging een standaarddeviatie van 0,414 hebben. Dat komt voornamelijk doordat er bij de aangepaste weging kleinere gewichten voorkomen dan bij de reguliere weging: het minimum gewicht gaat van 0,23 naar 0,03. Het maximale gewicht gaat van 0,345 naar 0,414 door het opnemen van de kwartaalcijfers en neemt dus relatief gezien niet veel toe. Op basis van de verdeling van de gewichten concluderen we dat de jaarweging met de kwartaalcijfers als extra randtotalen acceptabel is. 

4. Discussie

Tot 2020 werden op basis van de gezondheidsenquête (GE) op jaarbasis cijfers over de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking gepubliceerd. Naar aanleiding van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdown is besloten om aan de hand van een structureel tijdreeksmodel cijfers op kwartaalbasis te publiceren. Dit dient meerdere doelen. Ten eerste kan met kwartaalcijfers de coronaperiode scherper afgebakend worden, waardoor mogelijke effecten van de crisis op cijfers met trekking tot gezondheid, zorggebruik en leefstijl duidelijker in beeld worden gebracht. Ten tweede komen kwartaalcijfers sneller beschikbaar, namelijk al gedurende 2020 in plaats van begin 2021. Hierdoor neemt de relevantie van de GE cijfers duidelijk toe. Ook is het mogelijk om met het tijdreeksmodel te corrigeren voor het wegvallen van de face-to-facewaarneming gedurende de lockdown.

De cijfers over het eerste en het vierde  kwartaal van 2020 zijn behandeld alsof de  face-to-facewaarneming volledig beschikbaar is. Daarbij is het wegvallen van deze waarnemingen in de laatste twee weken van maart en in de laatste twee weken van december genegeerd. In tweede kwartaal is er geen face-to-facewaarneming beschikbaar en in het derde kwartaal alleen in de maanden augustus en september. Voor deze kwartalen is er een correctie toegepast via het tijdreeksmodel. Deze correctie is gebaseerd op twee sterke aannames. Ten eerste wordt verondersteld dat de samenstelling van de internetrespons niet verandert tijdens de coronacrisis. Deze aanname is geëvalueerd via een responsanalyse en dit lijkt inderdaad het geval te zijn. De tweede veronderstelling is dat het verschil tussen de capi- en cawi-respons niet verandert door de coronacrisis. Deze modelveronderstelling kan niet worden geëvalueerd. De correcties voor het wegvallen van de face-to-facewaarneming is in de jaarcijfers verwerkt door in de weging van het jaarbestand een tabel op te nemen met de gecorrigeerde kwartaalcijfers van de acht onderzochte doelvariabelen, geschat via het tijdreeksmodel. 

Een bijkomend voordeel van het tijdreeksmodel is dat de schattingen op basis van het model nauwkeuriger zijn dan de directe schattingen. Met name periode-op-periodeveranderingen kunnen veel nauwkeuriger worden geschat dankzij de positieve correlatie tussen de trendschattingen van de opeenvolgende perioden.

Voor een aantal variabelen lijkt de coronacrisis een sterk effect te hebben op de ontwikkeling. Om in het tijdreeksmodel rekening te houden met de plotselinge toename in de dynamiek van deze cijfers, is het noodzakelijk de trendcomponent van het model flexibeler te maken. Dit is gedaan door de variantie van de storingstermen van de trendcomponent gedurende de coronacrisis groter te maken. Het gevolg is dat de standaardfouten van de tijdreeksschattingen voor deze perioden groter worden.

Referenties

Binder, D.A., en J.P. Dick (1990). A method for the analysis of seasonal ARIMA models. Survey Methodology, 16, pp. 239-253.

Boonstra, H.J. (2019). Weging Gezondheidsenquête 2014. Discussion paper CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen. URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/18/weging-gezondheidsenquete-2014https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/18/weging-gezondheidsenquete-2014

Doornik, J.A. (2009). An Object-oriented Matrix Programming Language Ox 6. London: Timberlake Consultants Press.

Durbin, J. en S. Koopman (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (second edition). Oxford University Press, Oxford.

Koopman, S.J., Shephard, N. en Doornik, J.A. (2008). SsfPack 3.0: Statistical Algorithms for Models in State Space Form. London: Timberlake Consultants Press.

Lumley, T. (2014). ‘survey’: analysis of complex survey samples. R  package version 3.30.

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/.

Särndal, C-E, B. Swensson en J. Wretman (1992). Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer Verlag.

Bijlagen

Bijlage I. Uitwerking tijdreeksmodel uit paragraaf 2.1

In het model uit paragraaf 2.1 is de trend \(L_t\) als een smooth-trendmodel gemodelleeerd, gegeven door  
\begin{eqnarray*}
L_t & = & L_{t-1} + R_{t-1} \\
R_t & = & R_{t-1} + \eta_t^{\rm R}, \mbox{ waarbij}
\end{eqnarray*}
\begin{align*}
& \eta_t^{\rm R} \sim {\cal N}(0, \sigma_{\rm R}^2)  \\
& {\rm cov}(\eta_t^{\rm R},\eta_{t'}^{\rm R}) = 0, \mbox{voor $t\neq t'$.}
\end{align*}

De seizoenscomponent \(S_t\) is met een trigonometrisch model gemodelleerd en gegeven door
\begin{eqnarray*}
S_t & = & \gamma_{1,t} + \cdots + \gamma_{J/2,t}, \mbox{ waarbij} \\ \\
\gamma_{j,t} & = & \gamma_{j,t-1} \cos\left(\frac{\pi j}{J/2}\right) + \gamma_{j,t-1}^{*}  \sin\left(\frac{\pi j}{J/2}\right) + \omega_{j,t} \\
\gamma_{j,t}^{*} & = & \gamma_{j,t-1}^{*} \cos\left(\frac{\pi j}{J/2}\right) - \gamma_{j,t-1}  \sin\left(\frac{\pi j}{J/2}\right) + \omega_{j,t}^{*}, \mbox{voor $j = 1,\ldots,J/2$.} 
\end{eqnarray*}

Voor kwartalen \(J=4\) geldt \(\gamma_{j,t^{*}} =0\) omdat \(\sin(\pi) = 0\). Daarom vereenvoudigt het trigonometrisch model tot
\begin{eqnarray*}
S_t & = & \gamma_{1,t} + \gamma_{2,t}, \mbox{ waarbij} \\ \\
\gamma_{1,t} & = & \gamma_{1,t-1}^{*} + \omega_{1,t} \\
\gamma_{1,t}^{*} & = & -\gamma_{1,t-1} + \omega_{1,t}^{*} \\
\gamma_{2,t} & = & -\gamma_{2,t-1} + \omega_{2,t}, \mbox{ met} \\
\end{eqnarray*}
\begin{eqnarray*}
\omega_{1,t} & \sim & {\cal N}(0,\sigma_{\rm \omega}^2)  \\
\omega_{1,t}^{*} & \sim & {\cal N}(0,\sigma_{\rm \omega}^2)  \\
\omega_{2,t} & \sim & {\cal N}(0,\sigma_{\rm \omega}^2), \mbox{ en}  
\end{eqnarray*}
\begin{align*}
& {\rm Cov}(\omega_{j,t},\omega_{j,t'}) = 0, \mbox{ voor $t \neq t'$ en $j = 1,2$,} \\
& {\rm Cov}(\omega_{1,t}^{*},\omega_{1,t'}^{*}) = 0, \mbox{ voor $t \neq t'$,} \\
& {\rm Cov}(\omega_{j,t},\omega_{1,t}^{*}) = 0, \mbox{ voor alle kwartalen $t$ en $j=1,2$,} \\
& {\rm Cov}(\omega_{1,t},\omega_{2,t}) = 0, \mbox{ voor alle kwartalen $t$.} 
\end{align*}

Het systematisch verschil \(\lambda_t\) tussen de reguliere reeks en de internetreeks is gemodelleerd als een random walk, gegeven door
\begin{eqnarray*}
\lambda_t = \lambda_{t-1} + \eta_{\lambda,t}, \mbox{ waarbij}
\end{eqnarray*}
\begin{align*}
& \eta_{\lambda,t} \sim {\cal N}(0,\sigma_{\lambda}^2) \\
& {\rm Cov}(\eta_{\lambda,t},\eta_{\lambda,t'}) = 0, \mbox{ voor t $\neq$ t'.}
\end{align*}

De meetfout \(e_t^{j}\) is een combinatie van steekproefruis en ruis in de populatieparameter. Omdat de gezondheidsenquête gebaseerd is op een cross-sectioneel onderzoek is het niet mogelijk deze twee termen met een structureel tijdreeksmodel te scheiden. In het model houden we wel rekening met  veranderingen in de variantie van de directe schattingen, veroorzaakt door veranderingen in de responsomvang en het steekproefontwerp. Ook wordt er rekening gehouden met de overlap van de respons waarop de directe schattingen \(\hat{y}_t^{\rm R}\) en \(\hat{y}_t^{\rm I}\) gebaseerd zijn.

De meetfout \(e_t^{j}\) is gemodelleerd met het volgende meetfoutmodel (Binder en Dick, 1990): 
\begin{eqnarray*}
e_t^j = \sqrt{ \widehat{\rm V}(\hat{y}_t^j}) \tilde{e}_t^j, \mbox{ voor $j \in \{\rm R,\rm I\}$, waarbij}
\end{eqnarray*}
\begin{align*}
& \tilde{e}_t^j \sim {\cal N}(0,\sigma_{e,j}^2) \\
& {\rm Cov}(\tilde{e}_t^j,\tilde{e}_{t'}^{j}) = 0, \mbox{ voor $t \neq t'$ en} \\
& {\rm Cov}(\tilde{e}_t^{\rm R},\tilde{e}_{t'}^{\rm I}) = \frac{\sqrt{n_t^{\rm I}}}{\sqrt{n_t^{\rm R}}}.
\end{align*}

De laatste formule impliceert
$$ {\rm Cov}(e_t^{\rm R},e_t^{\rm I}) = \frac{\sqrt{n_{t}^{\rm I}}}{\sqrt{n_t^{\rm R}}}  \sqrt{\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^{\rm R})} \sqrt{\widehat{\rm V}(\hat{y}_t^{\rm I})}. $$

Hierin is \(n_t^{\rm I}\) de omvang van de internetrespons in kwartaal \(t\) en \(n_t^{\rm R}\) de omvang van de volledige respons in kwartaal \(t\).

Bijlage II. Resultaten

II 1. ML-schattingen hyperparameters toegepast op de reeksen t/m 2020 kwartaal 2
Doelvariabeleshswslse,Rse,I
Ervaren gezondheid0,001<0,001<0,0011,1201,340
Psychisch ongezond<0,001<0,0010,0030,9640,783
Huisartsbezoek0,002<0,001<0,0011,0301,210
Dagelijks roken<0,001<0,0010,0031,2201,210
Overgewicht<0,001<0,001<0,0011,0801,030
Overmatig alcoholgebruik<0,0010,0040,0021,4601,070
Tandartsbezoek0,003<0,001<0,0011,1301,080
Specialistbezoek0,002<0,001<0,0011,0601,040


II 2. ML-schattingen hyperparameters toegepast op de reeksen t/m 2020 kwartaal 3
Doelvariabeleshswslse,Rse,I
Ervaren gezondheid<0,0010,0020,0020,9791,180
Psychisch ongezond<0,001<0,0010,0030,9180,784
Huisartsbezoek0,001<0,0010,0021,1500,936
Dagelijks roken<0,001<0,0010,0071,2001,100
Overgewicht<0,001<0,0010,0041,0401,020
Overmatig alcoholgebruik<0,001<0,0010,0021,4501,050
Tandartsbezoek0,006<0,001<0,0011,1001,140
Specialistbezoek0,002<0,001<0,0011,0901,110


II 3. ML-schattingen hyperparameters toegepast op de reeksen t/m 2020 kwartaal 4
Doelvariabeleshswslse,Rse,I
Ervaren gezondheid<0,0010.002<0,0010,9341,240
Psychisch ongezond<0,001<0,001<0,0011,0301,110
Huisartsbezoek<0,001<0,0010,0021,1600,943
Dagelijks roken<0,0010,0010,0101,2500,653
Overgewicht<0,001<0,0010,0041,0201,090
Overmatig alcoholgebruik<0,001<0,0010,0021,4801,040
Tandartsbezoek0,0040,004<0,0010,7131,050
Specialistbezoek0,002<0,001<0,0011,1001,130


Ervaren gezondheid
 vollediginternetstm
2017 kw10,7942872940,7978863340,79314
2017 kw20,7874793370,7789624080,78465
2017 kw30,7973710060,7868960430,79816
2017 kw40,793738480,7836204250,79584
2018 kw10,7789246820,7758670280,78825
2018 kw20,7877285070,8019963760,78275
2018 kw30,7864508810,7803013340,79139
2018 kw40,7800288350,7920916510,78383
2018 kw10,7911543590,7915592290,78533
2019 kw20,7775141610,7740555220,7779
2019 kw30,808766970,8121390380,79701
2019 kw40,7712152330,7846128390,78033
2020 kw10,8107849330,8247884460,79995
2020 kw20,8293714420,81733
2020 kw30,831827040,8386292650,83419
2020 kw40,8065859790,8169157320,80693


Ervaren gezondheid (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0088600870,0116785920,0076755
2017 kw20,0083753150,0104975440,0070057
2017 kw30,0083322980,0115796460,0066564
2017 kw40,008655020,0112122740,0066068
2018 kw10,0082477670,0098767250,0068151
2018 kw20,0085405340,0100574080,0064161
2018 kw30,0084548720,0105263690,0064528
2018 kw40,0091365630,0110215040,0064106
2018 kw10,0084002440,0102136570,0067246
2019 kw20,0089132740,0112529210,0063668
2019 kw30,0082824040,0102419140,0064956
2019 kw40,0086518010,0101313090,006481
2020 kw10,0081778950,0090274270,0079265
2020 kw20,0085118590,01023
2020 kw30,0095500060,0109691710,0070734
2020 kw40,0095445460,0101970740,0075355


Psychisch ongezond
 vollediginternetstm
2017 kw10,1075414970,1135334660,1122
2017 kw20,1096172750,1265393620,11375
2017 kw30,1127470810,1261619820,10841
2017 kw40,1109679210,1195027010,11484
2018 kw10,1257618940,1289416470,1172
2018 kw20,1200199720,1198539640,11796
2018 kw30,108594870,1100123270,11035
2018 kw40,1222955420,1246942020,11962
2018 kw10,1134308540,1183654150,11809
2019 kw20,1109783820,1150387020,11685
2019 kw30,1129504940,1194813250,11145
2019 kw40,1217129330,122133240,12013
2020 kw10,1203237310,1277048060,11966
2020 kw20,1192748260,11799
2020 kw30,1130286950,1218078580,11284
2020 kw40,1365236730,1395174920,12482


Psychisch ongezond (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0076104840,0102751170,0052664
2017 kw20,0071814490,0094472110,0048511
2017 kw30,0073971750,0106529090,0044763
2017 kw40,0074694670,0097646620,0043923
2018 kw10,0073292880,0088606190,0044679
2018 kw20,0075242530,0091821510,0042392
2018 kw30,007105440,0087788820,004056
2018 kw40,0077743360,0097509280,0039163
2018 kw10,0072959290,0091360150,0040291
2019 kw20,0075741410,0096323370,0038428
2019 kw30,0074752330,0096469310,0037426
2019 kw40,0074076750,0090281110,0036396
2020 kw10,0074600520,0088086120,0036627
2020 kw20,0080707520,0037161
2020 kw30,0091007060,0110395080,0033869
2020 kw40,0091007330,0099347680,0038012


Huisartscontact afgelopen 4 weken
 vollediginternetstm
2017 kw10,2620811470,2722251020,26826
2017 kw20,2711970820,2894537110,27263
2017 kw30,2488736250,2573463470,25379
2017 kw40,273327950,2892736220,27398
2018 kw10,2715726960,2772493980,27181
2018 kw20,2763596040,288882840,27692
2018 kw30,264718520,2785405920,26304
2018 kw40,2740209670,2935272220,2785
2018 kw10,2661952150,2758902180,27198
2019 kw20,2758298050,2999275950,27527
2019 kw30,251083640,2702182730,2545
2019 kw40,2781298270,2904501250,27571
2020 kw10,2599359070,2551473410,26756
2020 kw20,236921080,23471
2020 kw30,233670340,2436973320,22925
2020 kw40,259915280,2607160110,25446


Huisartscontact afgelopen 4 weken (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0094936870,0128152330,0079854
2017 kw20,0090677230,0114200650,0072859
2017 kw30,0088800760,0121519990,0069645
2017 kw40,0093618130,0122087660,0068606
2018 kw10,0088151880,010547220,0071056
2018 kw20,0093158310,0115025570,0067115
2018 kw30,0091282450,0114787020,0068109
2018 kw40,00972670,0121992670,0067469
2018 kw10,0091565430,0111983230,0070385
2019 kw20,0095572050,0123375980,0067704
2019 kw30,0091033540,0115957820,0068568
2019 kw40,0091883760,0111467910,0066795
2020 kw10,0090275230,0102315870,0070729
2020 kw20,0094649040,01062
2020 kw30,0109322780,0128012990,0092376
2020 kw40,0104141790,0113734390,011471


Dagelijks roken
 vollediginternetstm
2017 kw10,1684730480,1332535360,17421
2017 kw20,1557482430,1135984080,17146
2017 kw30,1848095420,1370274680,17763
2017 kw40,1800667240,1412426850,17896
2018 kw10,1516422340,1215459750,1591
2018 kw20,1718533380,1324902220,16712
2018 kw30,1645513290,1230154910,16728
2018 kw40,1530612240,1123016770,16363
2018 kw10,1523343980,1137955040,14992
2019 kw20,1799572560,1435075520,16336
2019 kw30,1542906040,1121302090,1585
2019 kw40,1526800720,1158895970,15631
2020 kw10,1430560330,1168550330,14341
2020 kw20,1259696620,15491
2020 kw30,1603067320,1051203450,15239
2020 kw40,1287727050,1077781020,14405


Dagelijks roken (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0093335780,011230530,0086017
2017 kw20,0085456020,0092075720,0077132
2017 kw30,0092407570,0111704390,0070763
2017 kw40,0094143080,0108770980,0071239
2018 kw10,0081434660,0088122310,007246
2018 kw20,0088813480,0097981980,0064679
2018 kw30,0086892310,0096226640,0063117
2018 kw40,0087980920,0095347240,0062354
2018 kw10,0085276440,0092036630,0062655
2019 kw20,0094187020,010853380,0058444
2019 kw30,0088144420,0096486770,0058745
2019 kw40,0084619580,0090647640,0057006
2020 kw10,0082729910,0087634150,0056132
2020 kw20,008621040,0056104
2020 kw30,0104475080,0105990330,0052704
2020 kw40,0092303370,0093913030,0063385


Overgewicht
 vollediginternetstm
2017 kw10,5078737850,5271302160,498
2017 kw20,4818937150,4958055870,48875
2017 kw30,485365320,4807826920,49206
2017 kw40,4737977820,471456460,48691
2018 kw10,5002376160,5044032270,49448
2018 kw20,5026840180,4982755590,49045
2018 kw30,4869220590,4824337040,49056
2018 kw40,522438910,5100740530,50009
2018 kw10,4887038730,4882168160,497
2019 kw20,5080531920,5198696690,49814
2019 kw30,5055330270,4986078360,49898
2019 kw40,502010280,4944557980,50305
2020 kw10,50384510,490731570,50167
2020 kw20,4839574660,49782
2020 kw30,4900745130,4727923910,49696
2020 kw40,5123207790,5131636050,50442


Overgewicht (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0124063110,0161266760,0095513
2017 kw20,0114869990,0140535320,0088695
2017 kw30,0116025530,0155190560,0081568
2017 kw40,0119410320,0151064870,0080053
2018 kw10,0112877450,0134077820,0081216
2018 kw20,0115238280,0142051110,0076266
2018 kw30,0114707110,0142166160,0072782
2018 kw40,0121059470,0151431530,0071332
2018 kw10,0115773430,0142808050,0072638
2019 kw20,0120493860,0151095930,006924
2019 kw30,0118731040,0147948630,0067561
2019 kw40,0114769240,0138486790,0066097
2020 kw10,0114713420,0131854130,0065791
2020 kw20,0125152470,0065615
2020 kw30,0141686890,0165688660,0061117
2020 kw40,0132917110,0145194180,006
 

Overmatig alcoholgebruik
 vollediginternetstm
2017 kw10,0879644130,070494850,084206
2017 kw20,0859218250,0845862220,094177
2017 kw30,1086147580,0926191440,10349
2017 kw40,0870597720,0745011740,086113
2018 kw10,0963409230,0809391320,093085
2018 kw20,08278960,0776711240,087745
2018 kw30,0777543710,07555540,084093
2018 kw40,0695671320,057041370,06822
2018 kw10,0883695840,0811244450,091126
2019 kw20,0790102830,063567610,075981
2019 kw30,0963350760,0831047070,095191
2019 kw40,0748571110,0759986450,082641
2020 kw10,0615442110,0517773320,061056
2020 kw20,0544949490,064943
2020 kw30,0882911760,0731034430,082786
2020 kw40,0600814010,0551621370,068375


Overmatig alcoholgebruik (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0068982450,0080555570,0037074
2017 kw20,0064656450,0078392820,0036157
2017 kw30,0072716140,0090226850,0034987
2017 kw40,0067208780,0078679810,0035677
2018 kw10,0067751530,0076178780,003509
2018 kw20,0062255110,0074713560,0034868
2018 kw30,0061329240,0076317360,0033787
2018 kw40,0060256510,0069592010,0033162
2018 kw10,0066411480,0078452120,003267
2019 kw20,0065860840,0072538090,0033449
2019 kw30,0070460350,0080996410,0033625
2019 kw40,0060896380,0072871980,0034337
2020 kw10,0054074270,0057228920,0033106
2020 kw20,0056259690,003971
2020 kw30,0076796270,0086004410,0045643
2020 kw40,0061896270,0064100280,0049885


tandartsbezoek afgelopen 4 weken
 vollediginternetstm
2017 kw10,1843047020,2019802460,17937
2017 kw20,2011624540,2252880460,19859
2017 kw30,1645027980,1831393860,16766
2017 kw40,192020390,2140300220,19639
2018 kw10,163425250,1804155550,16972
2018 kw20,1992082350,21565550,19407
2018 kw30,1699421440,1846452690,16697
2018 kw40,1980493470,2231379080,19915
2018 kw10,197887440,2191424750,1915
2019 kw20,1933394810,2175006570,20042
2019 kw30,1799132170,1963505620,17655
2019 kw40,2041310910,2307166360,20624
2020 kw10,1783605130,187265180,18181
2020 kw20,1264084660,11198
2020 kw30,1661666160,1900193370,16221
2020 kw40,1841338080,1985974960,18734
 

tandartsbezoek afgelopen 4 weken (SD)
 vollediginternetstm
2017 kw10,0083115390,0115857960,0084702
2017 kw20,0081377740,010520710,0077556
2017 kw30,0075405240,0106587390,0075072
2017 kw40,0082932830,0110552560,0070818
2018 kw10,0072146990,0089664070,0075556
2018 kw20,0081719720,0102793690,0068715
2018 kw30,0077145280,0099192850,0073085
2018 kw40,0085693350,0110566440,0070978
2018 kw10,0082009450,010407370,0076095
2019 kw20,008418890,0111308430,0074357
2019 kw30,0080517580,010326050,0074961
2019 kw40,008200580,0103961340,0072956
2020 kw10,0077535320,0090256340,0080168
2020 kw20,0073006480,0095736
2020 kw30,0095271830,0116399060,0079289
2020 kw40,0091642240,0103797930,0058364


specialistcontact afgelopen 4 weken
 vollediginternetstm
2017 kw10,1510855110,1795738240,15516
2017 kw20,1577672380,1655398630,15378
2017 kw30,1433669540,1644270140,14616
2017 kw40,1607493220,1779635740,1616
2018 kw10,169130380,1833325050,16769
2018 kw20,1576343360,1730680050,15715
2018 kw30,1638984580,1813831230,16348
2018 kw40,1844663120,2022624460,18359
2018 kw10,1652056560,1759651670,16449
2019 kw20,1777362930,1919638770,1778
2019 kw30,1470292710,1681726910,15078
2019 kw40,1739879220,1965995590,17612
2020 kw10,1563603570,1601508510,15213
2020 kw20,1284020190,12349
2020 kw30,1430562930,1545647120,1385
2020 kw40,1596886870,1647136810,16213