Auteur: Jan-Willem Bruggink (CBS), Marieke Hiemstra (RIVM), Pauline Geuijen (RIVM), Saskia van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021

1. Inleiding

De Gezondheidsenquête (GE) is een jaarlijks onderzoek dat sinds 1981 wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2014 is de module met kernvragen uit de Leefstijlmonitor (LSM-k) onderdeel van de Gezondheidsenquête. Doel van het onderzoek is het geven van een beeld van de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de Nederlanders en de ontwikkelingen daarin. Daartoe wordt een vragenlijst voorgelegd aan een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP), het Nederlandse bevolkingsregister. Sinds 2014 kunnen mensen meedoen aan het onderzoek via internet (CAWI) of aan-huis-interviews (CAPI).

In de afgelopen jaren zijn er veranderingen aangebracht in de benaderstrategie; de wijze waarop de data verzameld wordt bij de beoogde respondenten. Met ingang van 2021 is de zogeheten geoptimaliseerde doelgroepenbenadering ingevoerd. Voor deze benaderstrategie is gekozen om de samenstelling van de respons zo representatief mogelijk te laten zijn voor de Nederlandse bevolking. Ook is de strategie van geoptimaliseerde doelgroepenbenadering goedkoper ten opzichte van eerdere strategieën.

In deze nota leggen we uit hoe de geoptimaliseerde doelgroepenbenadering in zijn werk gaat. Ook beschrijven we de verschillende benaderstrategieën uit de periode 2014-2020. 
Om goed inzicht te krijgen op de invloed van veranderingen op de uitkomsten van het onderzoek, hebben we de strategie van 2021 gesimuleerd op de data van 2014 tot en met 20191). Op die manier kon voor de belangrijkste kernvariabelen uit de GE/LSM-k geschat worden wat de uitkomsten zouden zijn geweest als de geoptimaliseerde doelgroepenbenadering al in 2014 zou zijn ingevoerd. Deze schattingen vergelijken we met de sinds 2014 gepubliceerde cijfers en daardoor ontstaat inzicht in het effect van de doelgroepenbenadering op de schattingen. 

1) Deze simulatie is in 2020 uitgevoerd en liep daarom tot en met 2019. Later kon deze analyse niet uitgebreid worden met het jaar 2020, omdat in dat jaar door corona(maatregelen) de CAPI-waarneming deels niet kon worden uitgevoerd en de data hierdoor verstoord is.