Auteur: Edgar Angus, Mirjam Braamse, Paul Couzy, Lieneke Hoeksma, Tim Peeters, Mark Ramaekers
De regionale economie 2020

1. Inleiding

Dit is het eerste artikel in een nieuw opgezette reeks van artikelen over de regionale economie. Deze reeks komt in de plaats van de oude jaarlijkse publicatie De regionale economie. De oorsprong van de publicatie De regionale economie ligt in de regionale rekeningen, een onderdeel van de nationale rekeningen, het stelsel waarmee onder meer het bruto binnenlands product wordt berekend. De regionale rekeningen leveren regionale cijfers over de economische groei, het bruto binnenlands product (bbp), het bbp per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid, de verdeling van de toegevoegde waarde over de bedrijfstakken en de bijdrage van iedere bedrijfstak aan het bbp. 

Tot 2020 publiceerden de regionale rekeningen alleen jaarcijfers. Bij het uitbreken van de coronacrisis groeide de behoefte aan regionale informatie hierover, en in 2020 werd besloten regionale cijfers op ook kwartaalbasis te maken, op basis van een nieuwe methode. Omdat de effecten van de pandemie voortduren, worden deze cijfers nog steeds gemaakt. In paragraaf 2  kan daarom naast 2020 ook ingegaan worden op de regionale economische ontwikkeling 2021, voor zover bekend op het moment van schrijven. Paragraaf 2 schetst de ontwikkeling van de economie aan de hand van het bbp voor de provincies, de vier grote steden1) en de COROP-plusgebieden. Daarnaast wordt ingegaan op de productiestructuur van de provincies.

Paragraaf 3 gaat in op de ontwikkelingen van bedrijven in de regio wat betreft aantallen nieuwe en opgeheven vestigingen en faillissementen. Hierbij wordt ook kort ingegaan op ontwikkelingen die ondernemers zien voor de komende tijd.

Paragraaf 4 beschrijft de arbeidsmarkt in de provincies en de grote steden aan de hand van de werkgelegenheid en werkzame personen — zowel werknemers als zelfstandigen. Regionale werkloosheid komt ook aan bod, evenals de spanning op de arbeidsmarkt.

1) Grote steden (G4).
In deze publicatie zijn de grote steden gedefinieerd als kerngemeente plus omliggend gebied. Amsterdam betreft COROP-gebied Groot-Amsterdam, Rotterdam betreft COROP-subgebied Rijnmond, Den Haag omvat COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage en Utrecht ten slotte omvat COROP-plusgebied stadsgewest Utrecht.