Auteur: Hans Schmeets

De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen

Over deze publicatie

Heerlen neemt in de periode 2012 tot 2020 op de ranglijst van 51 grote gemeenten de laagste plaats in op zowel de samenvattende sociaal kapitaal index, als op de beide pijlers van dit kapitaal: het vertrouwen en de participatie. Dat verandert niet als rekening wordt gehouden met verschillen tussen gemeenten in de man/vrouw verhouding, leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen van huishoudens. Ook dan staat Heerlen onderaan, op grote afstand van de andere gemeenten. Sociaal kapitaal zijn sociale netwerken van mensen met gemeenschappelijke waarden, en is vastgesteld met 17 onderliggende indicatoren. Over deze indicatoren, zoals sociale contacten, vrijwilligerswerk, het onderlinge vertrouwen, en het vertrouwen in instituties is in eerdere essays gerapporteerd. Uit aanvullend onderzoek in de gemeente Heerlen in de periode april tot september 2020 komt een tweedeling binnen Heerlen naar voren. In Heerlen-noord is het sociaal kapitaal en de twee pijlers – vertrouwen en participatie – beduidend lager dan in Heerlen-zuid. Vooral hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen etaleren een bovengemiddeld sociaal kapitaal. En dat is zowel in Heerlen-noord als in Heerlen-zuid het geval. Tevens blijkt dat in Heerlen en de twee stadsgebieden het sociaal kapitaal gerelateerd is aan het welzijn: hoe hoger dit kapitaal, hoe gelukkiger en hoe meer tevreden met het eigen leven.

In Heerlen is inmiddels een project gestart ter bevordering van de burgerbetrokkenheid, verbetering van de openbare ruimte en het stimuleren van de lokale economie. Met dit essay wordt beoogd inzichten te leveren over de sociale cohesie en het welzijn in Heerlen en daarmee tevens aandacht te geven aan het Heitje-project.