Auteur: Rob van der Holst, Bas Tuinhof

Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten

Verslagjaar 2020 en eerste helft 2021

Over deze publicatie

Op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naast de reguliere Iv3-uitvraag een aanvullende uitvraag naar de corona gerelateerde meerlasten en -baten voor het gerealiseerde jaar 2020 en de eerste helft 2021 gedaan. Doel is om in kaart te brengen wat het effect is van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten.

Hierbij wordt tevens gevraagd naar opgaves van, door corona, niet-gerealiseerde baten en lasten in de periode voor het gerealiseerde jaar 2020 en de eerste helft 2021 gedaan. Deze uitvraag heeft plaatsgevonden onder alle Nederlandse gemeenten. De manier van uitvraag is afgestemd met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten.

Uitgangspunt is dat ook dit parallel verloopt aan het aanleveren van Iv3-gegevens.

Dit betreft nieuwe informatie op basis van een niet wettelijke uitvraag. Nieuwe informatie heeft altijd een aanlooptijd om goed geregistreerd te worden. Hoe dat met dit gegeven zit is nog niet bekend omdat kwaliteitsonderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.

Een meerderheid van de responderende gemeenten heeft bij het onderzoek aangegeven dat nog niet alle coronagerelateerde (meer-)lasten en (meer-)baten in hun administratie gekenmerkt te hebben en/of nog niet alle rekeningen verwerkt te hebben. Het effect van ontbrekende informatie valt op dit moment niet te kwantificeren. Dit is een belangrijke disclaimer voor de uitkomsten zoals gepresenteerd in de tabellenset.