Auteur: Corine Driessen, Marleen Geerdinck, Lydia Geijtenbeek, Rixt de Jong, Manon van Middelkoop, Albert Pieters, Marieke Rensman en Sjoerd Schenau
Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019

1. Context en gebruik van de tabellen

In Nederland en de rest van Europa wordt ingezet op een verduurzaming van de energieproductie en het verhogen van de efficiëntie van energiegebruik als onderdeel van de energietransitie.  Om deze transitie mogelijk te maken worden grote investeringen gedaan om zowel de opwekking als het verbruik van energie te verduurzamen. In het kader van deze energietransitie wordt een antwoord gezocht op de vraag; wat zijn de omvang en de kosten van het huidige energieverbruik? Hoeveel energie verbruiken huishoudens en hoeveel betalen zij hiervoor? En hoe verhoudt zich dat tot het verbruik en de kosten voor bedrijven? Welke typen huishoudens betalen relatief veel of juist weinig? En in welke vorm komen deze kosten bij de verbruikers van energie tot uiting? Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft CBS onderzoek gedaan naar een aantal verschillende aspecten van energieverbruik – en kosten in Nederland. Dit onderzoek beoogt daarmee bij te dragen aan de beantwoording van bovenstaande en hieraan gerelateerde vragen. In deze technische toelichting worden de resultaten hiervan kort beschreven en worden gebruikte bronnen en berekeningen nader toegelicht. De tabellen zijn 'hier' te vinden. 

CBS beschikt over een groot aantal verschillende informatiebronnen met betrekking tot energieverbruik en -gebruik, waarvan in dit rapport gebruik is gemaakt. Dit heeft als voordeel dat over veel aspecten van het energieverbruik gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn, zoals over verbruik en gebruik door bedrijven, verschillende soorten belastingen en accijnzen en energiekosten voor huishoudens. Echter, deze bronnen zijn niet alle onderling vergelijkbaar. Met name de economische cijfers afkomstig uit de aanbod en gebruiktabellen en input-output tabellen zijn met een ander (macro-economisch) doel gemaakt dan de veel specifiekere energiebalans en de berekeningen van kosten voor verschillende typen huishoudens. In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk om de verschillende inconsistenties tussen de databronnen geheel op te lossen. Daarnaast is voor de tabellen die specifiek gaan over de huishoudens (tabellen 2.1, 2.2 en 2.4, alsmede 4.1) een temperatuurcorrectie doorgevoerd. Daardoor worden uitbijters veroorzaakt door afwijkende wintertemperaturen meer uitgemiddeld, waardoor de invloed daarvan op de resultaten veel geringer is. Voor de overige bronnen was deze temperatuurcorrectie echter niet mogelijk in het kader van dit project. Meer informatie over de vergelijking van gegevens uit verschillende bronbestanden is gegeven in paragraaf 2.1.3 

Om deze redenen is het niet raadzaam om de resultaten in tabellen met een verschillende databron in detail met elkaar te vergelijken. De resultaten binnen iedere tabel zijn echter wél consistent en vergelijkbaar, evenals tabellen gebaseerd op dezelfde bron. In deze technische toelichting worden de belangrijkste verschillen toegelicht en opvallende resultaten benoemd.