Auteur: Oana van de Peppel
Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020

1 Gegevens Geometrie

De Wijk-en Buurtkaart is opgebouwd uit de gedetailleerde geometrie van het bestand Burgerlijke Gemeentegrenzen van het Kadaster, afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de bij CBS bekende begrenzingen van wijken en buurten, de grens tussen land en water volgens afbakening van het laatst gepubliceerde Bestand Bodemgebruik en de bijbehorende Kerncijfers Wijken en Buurten van CBS. Het bevat originele coördinaten en is niet gegeneraliseerd.

De Wijk-en Buurtkaart is opgebouwd uit de gedetailleerde geometrie van het bestand Burgerlijke Gemeentegrenzen van het Kadaster, afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de bij CBS bekende begrenzingen van wijken en buurten, de grens tussen land en water volgens afbakening van het laatst gepubliceerde Bestand Bodemgebruik en de bijbehorende Kerncijfers Wijken en Buurten van CBS. Het bevat originele coördinaten en is niet gegeneraliseerd.

CBS stelt de wijk- en buurtcodes vast in het kader van de landelijke coördinatie van de wijk- en buurtindeling van gemeenten. Alle gemeenten, wijken en buurten krijgen een unieke code. Deze codes zijn voor de gemeenten en de daarbinnen gelegen wijken en buurten als volgt opgebouwd:

  1. De code voor een gemeente wordt gevormd door vier cijfers met daaraan voorafgaand de letters “GM”;
  2. De code voor een wijk binnen een gemeente wordt gevormd door zes cijfers met daaraan voorafgaand de letters “WK”. De eerste vier cijfers refereren naar de gemeentecode. WK000301 bijvorbeeld betekent wijk 01 in gemeente 0003;
  3. De code voor de buurt binnen een wijk wordt gevormd door acht cijfers met daaraan voorafgaand de letters “BU”. Bijv. BU00030102 betekent buurt 02 in wijk 01 van gemeente 0003.

1.1 Nauwkeurigheid

Het voornaamste doel van het digitale bestand van de burgerlijke gemeentegrenzen uit de BRK van het Kadaster is het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van de administratieve grenzen van gemeenten. De grenzen van wijken en buurten zijn echter primair opgenomen ter visuele ondersteuning van wijk- en buurtcijfers. De mate van nauwkeurigheid van de grenzen verschilt daarom. De grenzen van de gemeenten en die van de kustlijnen uit de bodemgebruikskaart hebben een afwijking van maximaal 5 meter, terwijl de afwijking van de wijk- en buurtgrenzen binnen de gemeenten ongeveer 10 tot 50 meter bedraagt.

Voor de weergave van de grens tussen land en water is bij de wijk- en buurtgrenzen uitgegaan van de basistopografie van Nederland. Dit geldt voor de kustlijnen en begrenzingen van grote wateren, waaronder de Noordzee, de Waddenzee inclusief Eems en Dollard, het IJsselmeer, de randmeren van Flevoland, de af-gesloten zeearmen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren en het Lauwers-meer. Deze grenzen zijn overgenomen uit het laatst gepubliceerde Bestand Bodemgebruik van het CBS. Voor Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020 is dat Bestand Bodemgebruik 2015.

1.2 Fictieve buurten

De samenvoeging van bestanden tot het geharmoniseerde digitale bestand Wijk- en Buurtkaart, heeft voor een aantal gemeenten geleid tot het aanbrengen van één of meer fictieve buurten. Het gaat daarbij alleen om gebieden die bestaan uit grotere wateroppervlakten1).
Wanneer dit een gebied betreft dat behoort tot de Waddenzee (incl. Eems en Dollard), de Noordzee, de Ooster- of de Westerschelde, dan zijn deze fictieve buurten gecodeerd als 9998. Gaat het om gebied van een gemeente in het IJsselmeer, het Markermeer, het Haringvliet, het Hollands Diep, de Grevelingen, de Krammer, het Volkerak, het Veerse Meer, het Markizaatsmeer of in één van de randmeren van Flevoland, dan hebben deze fictieve buurten het buurtnummer 9997. In dit geval is er ook overeenkomst met de scheiding tussen land en water van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.
De aan polygonen gekoppelde kerncijfers van buurten betreffen de cijfers over het totale gebied van deze buurtcode. Enkele keren komt het voor dat een buurtcode in meerdere afzonderlijke vlakken in de Wijk- en Buurtkaart voorkomt. Deze zijn dan wel opgenomen als één record.

1.3 Formaat

De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ Shape-formaat en als Geo-package. De coördinaten worden weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.
Daarnaast zal het bestand in het laatste kwartaal van het publicatiejaar beschik-baar worden gesteld als WMS- en WFS-geoservice via www.pdok.nl.
De Buurtkaart is ook online te bekijken op cbsinuwbuurt.nl.

 
1) Selectie  op variabele “WATER”= “JA”.