Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Centraal in het onderzoek binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële kapitaalstromen en de internationalisering van het bedrijfsleven. Daarnaast worden ook gevolgen van de globalisering voor de Nederlandse economie onderzocht. Wat zijn de effecten van de globalisering op de economische groei, werkgelegenheid, productie, arbeidsproductiviteit, lonen en innovatie? Dat onderzoek beperkt wel tot economische globalisering.

Globalisering wordt daar op twee manieren gemeten. Ten eerste wordt het gemeten door allerlei bronstatistieken zoals de internationale handel in goederen en diensten op het niveau van bedrijven aan elkaar te koppelen en te verrijken met allerlei bedrijfskenmerken uit zoals bedrijfstak, grootteklasse, vestigingsplaats en of het een binnenlands of een buitenlands bedrijf betreft. Ook worden er persoonsgegevens gekoppeld om bijvoorbeeld zicht te krijgen op bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit (grensverkeer, grensarbeid) en de uitwisseling van studenten.

Daarnaast is het systeem van Nationale Rekeningen, het SNA, een belangrijk kader om de globalisering te meten is. Het bevat de internationale regels voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Ieder land past deze regels toe waardoor de begrippen als export en import tussen landen vergelijkbaar worden. Gegeven dit kader berekent het CBS hoeveel Nederland aan de export van goeden en diensten verdient, hoeveel werkgelegenheid dit direct en indirect oplevert en hoe verweven internationale productieprocessen zijn door te kijken naar de hoeveelheid import die nodig is om de export te realiseren.