Hoe staat het met de werkzekerheid van flexwerkers?

De meeste flexwerkers zijn tevreden over hun werkzekerheid. Van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie gaf in 2022 88 procent aan dat ze hier (zeer) tevreden over waren. Van de zelfstandig ondernemers zonder personeel was dat in 2023 een iets kleiner deel, namelijk 84 procent. Werknemers met een vaste arbeidsrelatie zijn het vaakst tevreden over hun werkzekerheid. In 2022 ging het om 96 procent.

Tevredenheid met werkzekerheid, werknemers (2022) en zelfstandigen (2023), 15 tot 75 jaar
 (Heel) tevreden met werkzekerheid (% (heel) tevreden)
Zelfstandig ondernemer
Met personeel91
Zonder personeel84
Werknemer
Vaste arbeidsrelatie96
Flexibele arbeidsrelatie88
Bron: CBS, TNO
 

Voor flexwerkers kan de werkzekerheid ook worden afgemeten aan de kans op werkloosheid en de doorstroom naar een vaste baan. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie worden vaker werkloos dan vaste werknemers. Voor zzp’ers geldt dit niet.

In 2022 waren er 77 duizend werklozen die een kwartaal eerder nog een flexibele arbeidsrelatie hadden. Dat komt overeen met 2,9 procent van de flexibele werknemers. Zowel in aantal als in percentage lag dat bij vaste werknemers lager: 21 duizend en 0,4 procent. Ook van de zzp’ers werd een kleiner aantal en een kleiner deel werkloos: 4 duizend en 0,4 procent. Voor het bepalen van deze stroomcijfers over 2022 zijn de vier kwartalen van dat jaar gemiddeld.

Aandeel werkloos van ene op andere kwartaal, 2022
Arbeidsrelatie (% werkloos)
Werknemer met
een flexibele
arbeidsrelatie
2,9
Zzp'er0,4
Werknemer met
een vaste
arbeidsrelatie
0,4

Op deze manier kan ook de doorstroom naar een vaste baan bepaald worden voor flexwerkers. In 2022 stroomden er 208 duizend mensen naar een vaste arbeidsrelatie die een kwartaal eerder nog flexwerknemer waren. Dit is 7,8 procent van alle flexibele werknemers. Van de zzp’ers stroomden er van het ene op het andere kwartaal 5 duizend door naar een vaste arbeidsrelatie als werknemer. Dat is 0,4 procent van de zzp’ers.

Doorstroom naar vaste arbeidsrelatie in volgende kwartaal, 2022
Arbeidsrelatie (%)
Werknemer met
flexibele
arbeidsrelatie
7,8
Zzp'er0,4

Anders dan bij werknemers wordt specifiek voor zzp’ers de werkzekerheid ook beïnvloed door het feit dat ze voor werk afhankelijk zijn van opdrachtgevers. Uit de meest recente gegevens hierover blijkt dat een kwart van de zzp’ers één opdrachtgever heeft of in hoofdzaak afhankelijk is van één opdrachtgever.