Welke gegevens levert het CBS aan mijn organisatie?

Voor de ‘algemene’ variant levert het CBS het percentage banen van werknemers met herkomstland Nederland, Europa en Buiten-Europa binnen een organisatie.

Voor de ‘ingezoomde’ variant levert het CBS het percentage werknemers met herkomstland Nederland, Europa en Buiten-Europa op organisatieniveau én per subgroep waarvoor de organisatie deze informatie wenst. Zie ‘Welke subgroepen/uitsplitsingen zijn mogelijk bij de ingezoomde variant van de Barometer?’ voor meer informatie en voorbeelden.

Voor beide varianten levert het CBS deze gegevens als Excelbestand bestaande uit:

  • Een tabel met de verdeling (in percentages) naar herkomst (volgens de driedeling: Nederland, Europa en Buiten-Europa). Bij de ingezoomde variant van de Barometer wordt per kenmerk waarvoor de organisatie een uitsplitsing heeft gevraagd een tabel opgemaakt (dit is een nieuw tabblad in het Excelbestand).
  • Technische toelichting met de populatieafbakening, een beschrijving van de operationalisering van de variabelen en een toelichting op de gebruikte bronnen en begrippen.

Klik hier voor een voorbeeld van de tabellenset van algemene variant en hier voor een voorbeeld van de ingezoomde variant.