Barometer Culturele Diversiteit - ingezoomde variant

Wat behelst het onderzoek

Doel

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS de Barometer Culturele Diversiteit ontwikkeld. Individuele organisaties vanaf 250 werknemers kunnen op eigen initiatief gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit. De Barometer Culturele Diversiteit geeft individuele organisaties inzicht in de herkomstverdeling van de eigen medewerkers, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Naast deze ‘ingezoomde variant’, waarbij de herkomstverdeling bepaald wordt voor subgroepen binnen een organisatie zoals organisatieonderdelen of functiegroepen, kunnen organisaties ook kiezen voor de ‘algemene variant’, waarbij alleen de herkomstverdeling voor de organisatie als geheel bepaald wordt.

Om de cijfers over de eigen organisatie te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt heeft.

Doelpopulatie

Alle medewerkers waarvan de organisatie medewerkersgegevens aan het CBS levert. Medewerkers voor wie het CBS de herkomst niet kan afleiden zijn niet meegenomen in de uitkomsten. Daarbij kiest de organisatie zelf welke medewerkers worden meegenomen in het onderzoek.

De organisatie is verantwoordelijk voor de grondslag voor de datalevering aan het CBS en transparantie hierover naar de medewerkers. Om deze reden kiezen sommige organisaties ervoor om alleen medewerkers mee te nemen, die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor dit onderzoek. Ook kiest een organisatie zelf om bijvoorbeeld externe medewerkers of stagiaires wel of niet mee te nemen in het onderzoek.

Verder kiezen sommige organisaties ervoor om alleen medewerkers met een Nederlandse nationaliteit mee te nemen, bijvoorbeeld omdat ze veel (tijdelijk) buitenlands personeel in dienst hebben. Daarnaast bepaalt de organisatie zelf op welke manier ervoor gezorgd wordt dat elke werknemer maar één maal voorkomt in de populatie, in het geval een medewerker bijvoorbeeld meerdere functies heeft binnen de organisatie.

Statistische eenheid

Medewerkers van een organisatie.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1 juli 2020 kunnen organisaties deelnemen aan de Barometer Culturele Diversiteit. Hierbij kiest de organisatie zelf de peildatum.

Frequentie

De Barometer Culturele Diversiteit is een doorlopend onderzoek. Daarbij bepaalt een organisatie zelf of en hoe vaak ze hieraan deelnemen.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming; alle medewerkers in de doelpopulatie (zie boven) worden meegenomen in het onderzoek.

Waarnemingsmethode

De organisatie levert voor elk van hun medewerkers gegevens uit hun personeelsadministratie aan het CBS, namelijk geboortedatum, geslacht en adresgegevens dan wel Burgerservicenummer. Daarnaast levert de organisatie aanvullende medewerkerskenmerken, waarvoor de herkomstverdeling in beeld wordt gebracht, zoals organisatieonderdeel of functiegroep. Vanuit privacy oogpunt vervangt het CBS de direct identificerende persoonsgegevens door een pseudosleutel. Via deze pseudosleutel verrijkt het CBS de gegevens met informatie over de herkomst van de medewerkers, die op haar beurt is afgeleid uit gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Berichtgevers

De deelnemende organisatie levert medewerkersgegevens. Informatie uit de BRP ontvangt het CBS via Gemeentelijke Basisadministratie Personen Verstrekkingsvoorziening (GBA-V), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS doet een globale controle op het aangeleverde aantal medewerkers. Daarnaast controleert het CBS de plausibiliteit van de herkomstverdeling. Daarbij voert het CBS geen kwaliteitscontroles en correcties uit op de door de organisatie geleverde medewerkersgegevens.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de uitkomsten verschilt tussen organisaties en wordt met name bepaald door de aangeleverde medewerkersgegevens. Zo kan vertekening in de cijfers ontstaan, doordat het CBS niet voor alle medewerkers de herkomst kan afleiden uit de BRP. Deze medewerkers worden niet meegenomen in de uitkomsten. Het aandeel medewerkers dat ontbreekt varieert tot nu toe van 0% tot 5%. Ook kan vertekening in de cijfers ontstaan, doordat de organisatie ervoor kiest niet alle medewerkers aan het CBS te leveren (zie Doelpopulatie).
De BRP is van hoge kwaliteit. Daarbij dient men zich te realiseren dat in registers fouten kunnen voorkomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

  • Sommige organisatie doen periodiek mee. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is afhankelijk van de data die de organisatie periodiek levert. Zo is het aandeel medewerkers voor wie de herkomst niet bepaald kan worden van invloed op de volgtijdelijke vergelijkbaarheid. Daarnaast is het van belang dat een organisatie voor verschillende peilmomenten zoveel mogelijk dezelfde medewerkersgegevens aanlevert. Maar een organisatie kan – in verband met een reorganisatie- ervoor kiezen om bijvoorbeeld een andere organisatie-indeling te hanteren, waardoor de uitkomsten per organisatieonderdeel niet goed vergelijkbaar zijn met het vorige peilmoment.
  • Bij aanvang van de Barometer werd de herkomst van werknemers uitgedrukt in het aandeel werknemers met een Nederlandse achtergrond, westerse en niet-westers migratieachtergrond. Vanaf medio 2022 wordt deze indeling vervangen door de indeling naar herkomstland Nederland, Europa (exclusief Nederland) en Buiten-Europa. Uitkomsten in deze indeling naar herkomstland zijn niet direct vergelijkbaar met de voormalige indeling naar migratieachtergrond. Op deze pagina vindt u een toelichting op de nieuwe indeling naar herkomstland die voor de Barometer gebruikt wordt en een analyse van de verschillen met de voormalige indeling naar migratieachtergrond.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het onderzoek wordt conform het standaard statistisch proces en de privacy-procedures van het CBS uitgevoerd en gepubliceerd. Daarbij controleert het CBS onder meer dat er geen informatie over individuele medewerkers afgeleid kan worden uit de uitkomsten.