Hoe is de privacy van mijn werknemers gewaarborgd?

Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers in de Barometer opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens met het CBS te delen.

Voor het verwerken van de werknemersgegevens in het kader van de Barometer maakt het CBS gebruik van standaard procedures om privacygevoelige gegevens te verwerken. Zo worden de personeelsgegevens via het beveiligde uploadportaal aan het CBS geleverd. Na ontvangst worden de direct identificerende gegevens verwijderd en vervangen door een betekenisloos pseudoniem. Op basis hiervan kan uit andere eveneens gepseudonimiseerde gegevens het herkomstland bepaald worden.

Daarbij wordt door het CBS bij het samenstellen van de output gecheckt, dat deze geen informatie bevat die herleidbaar is naar individuele werknemers. Daarbij hanteert het CBS als vuistregel dat een subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan. Dan bestaat er nog steeds een kans dat binnen deze subgroep het aantal personen met een (buiten-) Europees herkomstland te klein is. In dat geval worden de gegevens onderdrukt (deze cijfers worden weergegeven door middel van een punt (‘.’))

Zie de algemene privacy-procedures van het CBS. De werkwijze van de Barometer sluit hierbij aan, met als uitzondering dat de personeelsgegevens die u aanlevert uitsluitend voor de Barometer gebruikt worden. Dit is ook opgenomen in de leveringsovereenkomst die u met het CBS afsluit, wanneer u personeelsgegevens aanlevert (voor de ‘ingezoomde’ barometer).

Zie ook omschrijving van het standaard statistisch proces.