Hoe is de privacy van mijn werknemers gewaarborgd?

Voor het verwerken van de werknemersgegevens in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit maakt het CBS gebruik van standaard procedures om privacygevoelige gegevens te verwerken. Zo worden (bij de ingezoomde variant) de personeelsgegevens via het beveiligde uploadportaal aan het CBS geleverd. Na ontvangst worden de direct identificerende gegevens verwijderd en vervangen door een betekenisloos pseudoniem. Op basis hiervan kan uit andere eveneens gepseudonimiseerde gegevens het herkomstland bepaald worden. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers in de Barometer opgenomen.

Daarbij wordt door het CBS bij het samenstellen van de output voor de Barometer gecheckt, dat deze geen informatie bevat die herleidbaar is naar individuele werknemers. Daarbij hanteert het CBS als vuistregel dat een subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan. Dan bestaat er nog steeds een kans dat binnen deze subgroep het aantal personen met een (Buiten-) Europees herkomstland te klein is. In dat geval worden de gegevens onderdrukt (deze cijfers worden weergegeven door middel van een punt (‘.’))

De werkwijze van de Barometer sluit aan bij de algemene privacy-procedures van het CBS, met als extra bescherming dat de personeelsgegevens die u aanlevert uitsluitend voor de Barometer gebruikt worden. Dit is ook opgenomen in de leveringsovereenkomst die u met het CBS afsluit, wanneer u personeelsgegevens aanlevert (voor de ‘ ingezoomde’ Barometer).

Zie ook omschrijving van het standaard statistisch proces.