SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Het streven van SDG 11 is het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en menselijke nederzettingen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 11 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

11.1 Geschikte, veilige en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen

11.1.1 Aandeel bevolking dat leeft in inadequate huisvesting

11.2 Veilig, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer

11.2.1 Aandeel van de bevolking met toegang tot openbaar vervoer

11.3 Inclusieve en duurzame steden

11.3.1 Verandering landgebruik ten opzichte van de bevolkingsgroei

11.3.2 Aandeel steden waar bevolking zeggenschap heeft in de ruimtelijke ordening

11.4 Betere bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed

11.4.1 Totale uitgaven aan het beschermen van cultureel en natuurlijk erfgoed

11.5 Lagere impact van natuurrampen op samenleving en economie

11.5.1 Aantal doden, vermiste personen of getroffenen

11.5.2 Directe economische verliezen afgezet tegen het bbp

11.6 Lagere milieuimpact van steden per hoofd van de bevolking

11.6.1 Aandeel afval dat wordt opgehaald en verwerkt

11.6.2 Stedelijke blootstelling aan fijnstof

11.7 Veilige, inclusieve en toegankelijke groene en publieke ruimte

11.7.1 Aandeel ruimte binnen de bebouwde kom dat openbaar toegankelijk is

11.7.2 Slachtofferschap van fysiek of seksueel geweld

11.a Betere economische, sociale en milieusamenhang tussen stad en platteland

11.a.1 Landen met een nationale aanpak van de regionale ruimtelijke ontwikkeling

11.b Veerkrachtige gemeenschappen ten aanzien van inclusie en klimaatthema's

11.b.1 Lokale risicobeperkende strategieën in lijn met het Sendai Framework

11.b.2 Lokale risicobeperkende strategieën in lijn met de nationale strategie

11.c Ondersteuning voor duurzaam en schokbestendig bouwen in armste landen

11.c.1 Financiële ondersteuning voor duurzaam bouwen