Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Het CBS is per 1 januari 2012 overgestapt op gegevensverzameling via de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert de LV BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Sinds de komst van de BAG gebruikt het CBS geen eigen enquêtes meer (met uitzondering van ‘Verleende bouwvergunningen’), maar wordt de informatie verkregen uit de basisregistraties.

Wat is nieuw?

Vanaf april 2024 wordt de tabel Bouwfasen pijplijn gepubliceerd. In deze tabel wordt het aantal verblijfsobjecten waarvoor in het verleden een bouwvergunning of een melding van bouw gestart is geregistreerd in de BAG, met als peildatum elke laatste dag van de maand sinds januari 2015. De methoden voor deze nieuwe afleiding zijn beschreven in document ‘Afleiden bouwfasen pijplijn’.

Vanaf verslagmaand oktober 2021 is het CBS volledig overgegaan op gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend.

De methode voor het bepalen van de voorraadstand en de mutaties (veranderingen in de voorraad) bij vastgoedstatistieken vanuit de BAG staat beschreven in ‘Afleiden_woonvoorraad’. Dankzij de overgang naar BAG 2.0 kunnen nieuwe afleidingsregels gebruikt worden om nauwkeuriger inzicht te krijgen in de mutaties. De veranderingen als gevolg van de overstap naar BAG 2.0 staan beschreven in het document ‘overgang_BAG_2.0’.

Afleiden woningen en niet-woningen in de pijplijn
Afleiden_woonvoorraad
Overgang_BAG_2.0

Toelichting bij cijfers over woningen en niet-woningen gebaseerd op de BAG:

In de loop van 2012 en 2013 hebben gemeenten nog veel verbeteringen doorgevoerd in de registratie, zoals:

  • Toevoegingen van nog niet opgenomen bestaande woningen of niet-woningen in de BAG. Deze naderhand geregistreerde woningen of niet-woningen staan in StatLinetabel Voorraad woningen en niet-woningen onder 'Overige toevoeging'.
  • Aanpassingen in de gebruiksfunctie van (een deel van) een pand, bijvoorbeeld van woning naar niet-woning met logiesfunctie. Het wijzigen van de gebruiksfunctie komt vooral voor bij gebouwen die meer dan één functie hebben, zoals een winkel met woning of een bedrijfspand met woning.
  • Toepassing van de reguliere afbakeningsregels van de BAG voor de zorgcomplexen. Hierdoor zijn er veel nieuwe afzonderlijke verblijfsobjecten opgevoerd. In de tabel zijn deze zichtbaar onder 'Overige toevoeging'. 

Bestaande woningen en/of niet-woningen die niet geregistreerd staan in de BAG komen in de voorraadcijfers niet voor. Het CBS heeft daarover geen informatie.

Belangrijkste verschillen tussen Woningregister en BAG:

  • Tijdelijke bouwwerken (bouwwerken met een aangeduide instandhoudingstermijn in de verleende bouwvergunning) werden in de oude situatie (Woningregister) niet als woonruimte aangemerkt. De BAG kent dit onderscheid niet. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten vallen in het vervolg onder de nieuwe reguliere voorraden.
  • Recreatiewoningen waren in de oude situatie een aparte categorie woonruimten. De recreatiewoningen worden in de nieuwe situatie aangemerkt als ‘woning’ of als ‘niet-woning’ (met een logiesfunctie).
  • In de BAG is informatie over de bewoningscapaciteit (aantal huisvestingsplaatsen voor permanente bewoning) van bijzondere woongebouwen, zoals verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, niet meer voorhanden. Daarnaast worden bijzondere woongebouwen in de BAG niet altijd aangeduid met een woonfunctie. Net als de recreatiewoningen vallen dergelijke objecten dan niet meer onder woonruimten.

Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats, vormden in de oude situatie een aparte categorie woonruimten. In de nieuwe situatie worden ze alleen als woning gezien als ze een eigen adres hebben.

Correcties op dubbeltellingen van woningen:

Sommige woningen die in 2012 in de BAG als nieuwbouw of sloop werden opgevoerd, heeft het CBS al geregistreerd in de woningvoorraad van 1 januari 2012 op grond van enquêtering bij gemeenten. De woningen die na 1992 zijn aangemeld als nieuwbouw (via de enquête) en als nieuwbouw in de BAG zijn opgevoerd, zijn in deze tabel opgenomen onder 'Correctie'. Woningen die van 2010 tot 2012 zijn afgemeld vanwege sloop en als sloop zijn opgevoerd in de BAG, zijn eveneens opgenomen onder 'Correctie'.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast in het verslagjaar 2012 op woningen en niet op niet-woningen.

Vastgoed met BAG - Beschrijving correctiemethode nieuwbouw en sloop