Boeken van voorzieningen

Voorzieningen die een correctie zijn op de waarde van activa, dienen op de betreffende activa in mindering te worden gebracht.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voorzieningen vanwege oninbaarheid van leningen en vorderingen (artikel 63, lid 8 BBV). Deze worden in mindering gebracht op de betreffende lening of vordering.
  • Voorzieningen vanwege incourantheid van voorraden of vanwege verwachte verliezen op grondexploitaties. Deze worden in mindering gebracht op de betreffende voorraad of de boekwaarde van het betreffende complex.

Indien u in de Iv3 de voorzieningen op het actief in mindering wil brengen, dient u hiervoor categorie 7.2 Mutatie voorzieningen te gebruiken. Op deze manier heeft het CBS inzicht in de mutaties van voorzieningen. Mutaties in de voorzieningen maken namelijk geen deel uit van het EMU-saldo.

Vanaf verslagjaar 2020 (update 15 mei 2020) zijn de betreffende cellen in de Iv3-matrix 'wit' gemaakt.

In de tabbladen 'Vz vorderingen', 'Vz leningen' en 'Vz Grondexploitaties' wordt aan de hand van voorbeelden verduidelijkt hoe de betreffende boekingen in de Iv3 kunnen worden gedaan. Hierbij is ervoor gekozen om gehele boekingsproces van voorzieningen, zowel de storting in de voorziening als de vrijval van de voorziening, direct op het actief te corrigeren en niet via de balanspost P12 Voorzieningen te laten verlopen. In bijgaand bestand vindt u voorbeelden van de wijze waarop u mutaties in voorzieningen kunt boeken.