Beslisboom Iv3-categorieën gemeenten en provincies 2017

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën zoals die gelden in het Iv3-model voor het verslagjaar 2017. Deze versie (versie 28 augustus 2017) bevat ook een verkorte versie van de beslisboom waarmee beter inzichtelijk wordt gemaakt hoe om moet worden gegaan met lasten met betrekking tot goederen en diensten vs. lasten met betrekking tot subsidies en inkomensoverdrachten.