CBS brengt groene groei in beeld

/ Auteur: Gert Jan Wijma
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Hoe kan de Nederlandse economie groeien zonder dat het milieu wordt aangetast? En waar liggen economische kansen? Vanaf nu verschijnen de resultaten over de ‘groene groei’ online in een visualisatie en in een nieuwe webpublicatie. De thema’s zijn: economische kansen en natuurlijke hulpbronnen.

Duurzame economie

Vroeger was vooral de economische groei belangrijk. De laatste jaren is echter in de samenleving het besef doorgedrongen dat er meer is dan alleen economische groei. Cor Pierik, projectleider milieupublicaties bij het CBS: ‘Het is mooi dat het CBS nu naast de economische groei ook de groene groei in beeld brengt. Want hoe belastend is die economische groei voor de natuur? Wat zie je als je naar die indicatoren kijkt?’ Sjoerd Schenau is projectleider milieurekeningen bij het CBS en medeverantwoordelijk voor het meten van groene groei. Volgens hem gaat het bij groene groei over economische groei zonder aantasting van het milieu. ‘Hoe kan de economie groeien zonder dat de emissies of afvalproductie toenemen? Hoe maken we meer en meer gebruik van natuurlijke en duurzame hulpbronnen? We kijken bij groene groei nadrukkelijk ook of de transitie naar een duurzame economie kansen oplevert in de vorm van milieu-investeringen en extra werkgelegenheid.’

Opstellen indicatoren

De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) kwam in 2011 met haar ‘green growth’-strategie. Groene groei wordt gemeten aan de hand van het raamwerk van milieu-economische indicatoren, opgesteld door de OECD. Dat kader bevat zes thema’s: milieu-efficiëntie, grondstoffenefficiëntie, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit, groene beleidsinstrumenten en economische kansen. Sjoerd Schenau: ‘We zijn binnen het raamwerk van de OECD in overleg met stakeholders, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op zoek gegaan naar belangrijke indicatoren. We hebben gekeken welke indicatoren binnen het CBS beschikbaar zijn en waar nodig hebben we ze aangevuld met andere bronnen. Dat is soms lastig zijn, want sommige indicatoren zijn te gedateerd of onderling niet vergelijkbaar.’ Uiteindelijk heeft het CBS bij elk thema vijf of zes indicatoren geselecteerd. Als het moet kunnen indicatoren gewijzigd worden. Schenau: ‘Zo hebben we nu onder het thema ‘natuurlijke hulpbronnen’ de Living Planet Index (LPI) toegevoegd en de ‘omzetting land in bebouwd gebied’ vervangen door ‘Bos en open natuur’ en ‘Bebouwd terrein.’

‘We zijn binnen het raamwerk van de OECD - in overleg met stakeholders - op zoek gegaan naar belangrijke indicatoren’

Stoplichtjes

In de visualisatie groene groei zijn de trends voor Nederland en de positie van Nederland binnen de OECD te volgen. Met zogenoemde ‘stoplichtjes’ kunnen gebruikers zien of de trend positief, neutraal of negatief is. Een rode kleur geeft aan dat de trend negatief is, geel geeft een neutrale ontwikkeling weer en groen een positieve trend. Aan de hand van de thema’s en de indicatoren kunnen beleidsmakers, wetenschappers en politici zelf volgen hoe het er met de groene groei voorstaat. Pierik: ‘In de landbouw is er de laatste tijd veel gebeurd om het nutriëntenoverschot terug te dringen. Kijk je naar de visualisatie dan moet Nederland nog wat stappen zetten.’ Maar volgens Pierik is er ook winst geboekt op terreinen als milieu-investeringen en werkgelegenheid. Schenau: ‘De indicatoren rond duurzame energie laten zien dat Nederland wat achterloopt bij de rest van Europa. Maar als je kijkt naar de investeringen die op dat gebied zijn gedaan, zie je dat Nederland een inhaalslag maakt.’

Wilt u meer weten over hoe het staat met de Groene Groei? Raadpleeg dan deze link.