World Data Forum: van data naar beleid

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Van 15 tot en met 18 januari jl. vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het eerste World Data Forum plaats. Organisator was de Verenigde Naties. Ruim 1500 deelnemers uit 100 landen waren van de partij, waaronder drie afgevaardigden van het CBS. In meer dan 100 sessies werden voorstellen besproken voor innovatieve manieren om data te verzamelen, te analyseren en te verspreiden. Het CBS verzorgde een aantal presentaties en workshops op het gebied van Sustainable Development Goals (SDGs), Urban Data Centers, Big Data en Open Data.

Urban Data Centers

Tijdens het eerste UN World Data Forum kwamen dataproducenten, onderzoekers, statistici, beleidsmakers, academici en gebruikers uit de hele wereld bij elkaar om te discussiëren over hoe data op de beste manier kunnen worden ingezet voor duurzame ontwikkeling. Robert Hermans, programmadirecteur Urban Data Centers bij het CBS: ‘Wij hebben er een tiental presentaties gegeven op het gebied van Urban Data Centers, Big Data, Open Data en SDGs. Daarbij gaat het om input van data voor beleidsontwikkeling.’

Partnerships

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het Forum was het aangaan van partnerships. ‘Zo wil het statistiekbureau van Argentinië met het CBS samenwerken op het gebied van Urban Data Centers. In mei van dit jaar zal het CBS daar een workshop over verzorgen en zullen beide statistiekbureaus een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Het ministerie van Financiën van Zuid-Afrika heeft het CBS in het kader van hun City Support Programme ook om advies gevraagd over een Urban Data Center en een Data Service Center’, aldus Hermans. Tijdens het World Data Forum werd het CBS in de openingsspeech door Enrique Giovannini, co-chair UN Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution for Sustainable Development, geprezen voor de totstandkoming van de publicatie ‘Meten van SDGs: een eerste beeld van Nederland’. Het CBS is het eerste statistiekbureau in de wereld dat met deze publicatie de SDGs voor het eigen land in beeld heeft gebracht. In de publicatie is ook een eerste Europese vergelijking opgenomen. ‘We ontvingen daarvoor veel lof en we kregen daarover veel vragen van de aanwezigen.’

Voortrekkersrol

Naast vertegenwoordigers van het CBS was ook Lewis Dijkstra aanwezig. Hij is werkzaam bij het Directoraat-Generaal regio van de Europese Commissie. Dit Directoraat speelt een voortrekkersrol op het gebied van het ontwikkelen van regionale en stedelijke data. ‘We werken nauw samen met Eurostat om de officiële statistieken op dit gebied uit te breiden. Daarnaast gaan we actief op zoek naar andere bronnen zoals big data en remote sensing. Ook maken we steeds meer gebruik van geografische informatiesystemen om door de combinatie van verschillende bronnen nieuwe en betere indicatoren te berekenen.’

‘Met de SDGs staan we voor de grote uitdaging om meer data te verzamelen en ook voor de eerste keer data per stad’

Vooruitgang

Volgens Dijkstra is er de laatste 10 jaar veel vooruitgang geboekt met nieuwe bronnen van data voor regionale en stedelijke analyses. ‘Een mooi voorbeeld daarvan is ons State of European cities- report dat we eind vorig jaar hebben gepubliceerd met UN-Habitat.’ Ondanks de resultaten die geboekt zijn tot nog toe blijkt het verkrijgen van toegang tot big data nog vaak lastig en zijn de data ook niet altijd volledig. ‘Dat geldt zowel voor data van commerciële, publieke als semipublieke organisaties.’ Welke Europese landen lopen voorop als het gaat om beleidsvorming op basis van regionale en stedelijke data? Dijkstra: ‘Dat is een moeilijk vraag. Ik zie veel landen die op verschillende manieren meer data produceren en gebruiken voor beleidsvorming. Denemarken, Zweden en Finland hebben dankzij kwalitatief goede registers heel veel regionale en stedelijke informatie over inkomen en armoede. Dat is belangrijk voor een regionale aanpak van armoede. Het Verenigd Koninkrijk produceert gegevens op wijkniveau om het beleid op dit gebied te ondersteunen. Ik zie zelf veel toekomst in het intensiever gebruik van registers, bijvoorbeeld van het Kadaster.’ Dijkstra is erg te spreken over het initiatief van het CBS om samen met een aantal Nederlandse gemeenten van start te gaan met Urban Data Centers. ‘Ik vind dat een heel knap en innovatief project. Het toont aan dat steden de vragende partij zijn voor kwalitatief betere data en dat het CBS hier goed op in speelt. Ik verwacht dat daardoor het stedelijk beleid veel kan verbeteren.’

Geharmoniseerde definitie

Even terug naar het World Data Forum. Wat zijn volgens Dijkstra de belangrijkste resultaten? ‘Met de SDGs staan we voor een grote uitdaging om meer data te verzamelen en ook voor de eerste keer data per stad. Dat betekent aan de ene kant dat we data moeten vinden met een hoge ruimtelijke resolutie en dat we werk moeten maken van een geharmoniseerde definitie van het begrip stad. Daarbij is heel duidelijk dat we verder moeten kijken dan de officiële bronnen. De volgende stap is dat de Europese Commissie, de OECD en de Wereldbank in de komende periode samen een geharmoniseerde definitie gaan ontwikkelen en testen voor een stad. Zuid-Afrika werkt daarin met ons samen, ook om te kijken in welke mate de definitie bruikbaar is voor internationale vergelijkingen.’