Start brede discussie met maatschappelijk middenveld over Sustainable Development Goals

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Eind september 2015 bereikten 193 regeringsleiders een akkoord over de agenda voor 2030 in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus pakket van doelstellingen: de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs). Deze gelden voor de periode 2015-2030. Landen hebben zich gecommitteerd er  alles aan te doen om bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelen rond welvaart, veiligheid en rechtvaardigheid. Coördinator implementatie SDGs voor Nederland is Hugo von Meijenfeldt, werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vertelt over de stand van zaken en wat er in de komende periode nog moet gebeuren. 

Veel actoren

Volgens Von Meijenfeldt is er volop beweging in het implementeren van de SDGs op alle niveaus, zowel gemeentelijk, regionaal, nationaal als Europees. ‘Er zijn veel actoren. Niet alleen de overheid, maar ook de financiële sector, de NGO’s en kennisinstellingen zoals CBS. We hebben binnen de rijksoverheid inmiddels vastgelegd wat er op het gebied van SDGs allemaal gebeurt. CBS heeft alle beschikbare data in kaart gebracht en in november verschijnt een CBS-publicatie met een eerste verkenning op het gebied van SDGs. Deze publicatie moet het startpunt worden van een brede discussie met onder meer planbureaus, kennisinstituten en het maatschappelijk middenveld over hoe de voortgang in Nederland op het terrein van de SDGs gemeten kan worden. Ook het bedrijfsleven is er volop mee bezig. Je ziet steeds vaker de SDGs terugkomen in hun jaarrapporten. Stakeholders sluiten convenanten met elkaar af, denk bijvoorbeeld aan het Energieakkoord.’

Steen in de vijver

Von Meijenfeldt signaleert dat uit het globale beeld van de SDG-metingen tot nog toe blijkt dat het op veel punten goed gaat met Nederland, maar nog zeker niet voor alle SDG-indicatoren zijn data beschikbaar. ‘We hebben een tekort aan data waarmee we de SDGs kunnen monitoren. Dat geldt zowel voor  CBS als voor de bedrijven. Daarnaast verwachten we van NGO’s een andere rol dan voorheen en hopen we samen met hen oplossingen te vinden. Dat geldt ook voor de wetenschap. Een andere vraag is: hoe pakken we de SDGs op bij de kleinere bedrijven? We denken aan een akkoord voor de hele keten.’ Volgens de coördinator is bewust niet gekozen voor een grote campagne. ‘We proberen de groepen die dichtbij dit onderwerp staan te mobiliseren en hopen dat dat de steen in de vijver is, waardoor ook andere partijen –inclusief de consumenten - aanhaken.’

Belang van goede data

Over de samenwerking met CBS is Von Meijenfeldt zeer te spreken: ‘Die was vanaf het allereerste begin heel goed.’ Hij onderstreept het belang van goede data. ‘Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkten we bij de samenstelling van bijvoorbeeld de Monitor Duurzaam Nederland veel met cijfers om ontwikkelingen te monitoren. Niet alleen cijfers van het ministerie, maar ook van het Planbureau voor de Leefomgeving en CBS. CBS heeft tot nog toe geïnventariseerd dat ruim een derde van de indicatoren over de SDGs voor Nederland beschikbaar is. De vraag is: hoe monitoren we de SDGs waar tot nog toe data voor ontbreken? Daarover moeten we in gesprek met alle betrokken partijen.’

Curriculum vitae Hugo von Meijenfeldt

Hugo von Meijenfeldt is sinds januari 2016 coördinator implementatie Global Development Goals bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is milieujurist, manager en diplomaat op Europees en mondiaal niveau. Van augustus 2013 tot en met december 2015 was hij consul-generaal van Nederland in San Francisco. Tot juli 2013 was hij directeur Internationale Zaken bij het ministerie van VROM en van 2009 tot 2013 tevens klimaatgezant. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van de Milieucommissie beleid van de VN/ECE in Genève.