Gezocht: externe partners voor CBS op de innovatieve tour

/ Auteur: Miriam van der Sangen
In de periode van 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit nieuwe instrument, Horizon 2020, heeft als doel economische groei in Europa te stimuleren, het maatschappelijk klimaat te verbeteren en de Europese concurrentiepositie te versterken. Ondanks zware eisen slaagde CBS, samen met een aantal andere organisaties, er in toegelaten te worden tot één van de Horizonprojecten, ProSUM  (prospecting the urban mine) genaamd. Inmiddels bundelen alle betrokken partijen kennis en ervaring op het gebied van afvalstoffenverwerking. 

Nieuwe kennis binnenhalen

Kees Baldé is bij CBS onderzoeker op het gebied van statistieken over afval en groene groei. Ook is hij werkzaam bij de United Nations University en daarvoor schreef hij een publicatie over afvalstoffenverwerking. Barteld Braaksma is verantwoordelijk voor innovatie bij CBS. Samen zijn zij betrokken bij Horizon 2020. Braaksma: ‘CBS heeft met Horizon 2020 drie doelen. Allereerst willen we ons externe netwerk er mee versterken om zo onze externe oriëntatie te vergroten. Daarnaast willen we nieuwe kennis binnen halen. Verder willen we bevorderen dat onze eigen data en expertise nog beter benut worden. ’ CBS krijgt weliswaar subsidie voor dit project, maar dat is niet de belangrijkste reden om mee te doen. ‘De samenwerking in een consortium met 14 andere gerenommeerde nationale en internationale organisaties is van groter belang. En ook dat wij op deze manier nieuwe kennis naar binnen kunnen halen’, aldus Braaksma.

Maatschappelijke vraag

De maatschappelijke vraag waar deze 15 organisaties zich nu over buigen, is: hoe gaan we op de meest efficiënte manier met onze grondstoffen om? Zowel met natuurlijke grondstoffen als grondstoffen die opnieuw gebruikt worden nadat ze zijn ingezameld als afval. Baldé: ‘Om een en ander te kunnen meten zijn data nodig. Binnen Europa zijn data hierover weliswaar beschikbaar, maar verspreid over een grote hoeveelheid organisaties. Van overheid tot NGO’s en van universiteiten tot geologische instituten. Ook zijn de data vaak opgeslagen in verschillende databases, waardoor bijvoorbeeld vergelijkingen moeilijk zijn. Er moet één database komen aan de hand waarvan we belangrijke beleidsvragen kunnen beantwoorden.’

 ‘We staan zeer open voor samenwerking met goede externe partijen. CBS heeft hen zeker wat te bieden’

Aanvragen in de pijplijn

Braaksma vertelt dat het aanvragen van subsidie voor Horizonprojecten nogal wat voeten in aarde heeft. ‘Er zijn een aantal rondes en de kans dat je daar doorheen komt is klein, ongeveer 1 op 10. Aanvragen moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Naast de reeds gehonoreerde aanvraag voor het project ProSUM heeft CBS nóg een aantal aanvragen in de pijplijn zitten. We trekken daarbij onder andere samen op met TNO en hebben mede daarover ook onlangs een samenwerkingsovereenkomst met hen ondertekend. Belangrijke voorwaarde voor CBS is dat we alleen inschrijven op Horizonprojecten die te maken hebben met onze maatschappelijke taak, vastgelegd in het statistisch programma van CBS. Daaronder valt bijvoorbeeld ook onderzoek naar statistisch gebruik van big data.’

Samenwerking gezocht

CBS is met dit Horizontraject een klein jaar geleden gestart. Braaksma ziet het als zijn taak het interne draagvlak voor dit soort trajecten nog verder te vergroten. ‘Het enthousiasme bij collega’s als Kees Baldé is erg groot en werkt aanstekelijk! We zien nu ook dat door te werken aan dit soort projecten allerlei nieuwe dwarsverbanden binnen CBS ontstaan’. Tot slot roept hij externe partijen, die in het kader van Horizon 2020 willen samenwerken met CBS, op zich te melden. ‘We staan zeer open voor samenwerking met goede externe partijen. CBS heeft hen zeker wat te bieden!’

Geïnteresseerden die willen samenwerken met CBS in het kader van Horizon 2020 kunnen contact opnemen met Barteld Braaksma: b.braaksma@cbs.nl.

Wat is Horizon 2020?

Met Horizon 2020 probeert de Europese Commissie economische groei, het maatschappelijk klimaat en de Europese concurrentiepositie op drie manieren te versterken. In de eerste plaats wil de Commissie de basis van het innoverend vermogen versterken door het ondersteunen van excellent wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau. Ten tweede wil de Commissie de productiviteit en het concurrerend vermogen van de Europese industrie versterken door het stimuleren van industriële innovatie. Ten derde daagt Horizon 2020 de wetenschap en de industrie uit oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke Europese maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan vraagstukken als vergrijzing, duurzame voedselvoorziening, milieu, energie en veiligheid.