Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 9.408 10.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018 177 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018 104 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2018 73 99
Totaal mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 7.835 8.347
Totaal mannen en vrouwen Werknemers R Cultuur, sport en recreatie 2018 112 136
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018 50 54
Totaal mannen en vrouwen Werknemers 93 Sport en recreatie 2018 62 82
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 1.573 2.215
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen R Cultuur, sport en recreatie 2018 65 99
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2018 54 82
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandigen 93 Sport en recreatie 2018 11 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2020 en 2021 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 30 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebbeb bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.