Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële (lopende) transacties van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De transacties worden ingedeeld naar middelen en bestedingen. Daarnaast worden ook de saldi van de sectoren weergegeven.
Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst. Sectoren worden zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Conform revisiebeleid zijn daarnaast 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Perioden MiddelenTotaal (mln euro) MiddelenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) MiddelenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenTotaal (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenInvoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenInvoer van IGDFI (mln euro) MiddelenOutputTotaal (mln euro) OutputMarktoutputTotaal (mln euro) OutputMarktoutputProductie van IGDFI (mln euro) OutputMarktoutputOverige marktproductie (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikTotaal (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikInvesteringen in eigen beheer (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikOutput voor eigen consumptie (mln euro) OutputNiet-marktoutputTotaal (mln euro) OutputNiet-marktoutputBetalingen voor niet-marktoutput (mln euro) OutputNiet-marktoutputOverige niet-marktoutput (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersLonen (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) MiddelenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenTotaal (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelasting over toegevoegde waarde (btw) (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelasting op invoer exclusief btw (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenOverige productgebonden belastingen (mln euro) MiddelenBelastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingen (mln euro) MiddelenSubsidiesTotaal (mln euro) MiddelenSubsidiesSubsidies productgebonden (mln euro) MiddelenSubsidiesSubsidies niet-productgebonden (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteRente conform nationale rekeningen (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteCorrectie voor IGDFI (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteWerkelijk betaalde/ontvangen rente (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenDividenden (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenInkomen onttrokken aan quasi-vennootsch. (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenHerbelegde winsten op dir. buitenl. inv. (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan polishouders (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInk. te betalen aan pensioengerechtigden (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan aandeelhouders (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding socialeverzekeringsregeling (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale zekerheid in geld (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale verzekering (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenPremies schadeverzekering (netto) (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenUitkeringen schadeverzekeringen (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenOverdrachten ivm internat. samenwerking (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten n.e.g. (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenMiddelen van de EU obv van btw en bni (mln euro) MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenVermogensheffingen (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenInvesteringsbijdragen (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) BestedingenTotaal (mln euro) BestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) BestedingenUitvoer van goederen en dienstenUitvoer van goederen (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenTotaal (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenUitvoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenUitvoer van IGDFI (mln euro) BestedingenIntermediair verbruik (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersLonen (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerProductgebonden belastingen (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingen (mln euro) BestedingenSubsidiesTotaal (mln euro) BestedingenSubsidiesSubsidies productgebonden (mln euro) BestedingenSubsidiesSubsidies niet-productgebonden (mln euro) BestedingenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteRente conform nationale rekeningen (mln euro) 88 Inkomen uit vermogenRenteCorrectie voor IGDFI (mln euro) 89 Inkomen uit vermogenRenteWerkelijk betaalde/ontvangen rente (mln euro) 90 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenTotaal (mln euro) 91 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenDividenden (mln euro) 92 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenInkomen onttrokken aan quasi-vennootsch. (mln euro) 93 BestedingenInkomen uit vermogenHerbelegde winsten op dir. buitenl. inv. (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenTotaal (mln euro) 95 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan polishouders (mln euro) 96 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInk. te betalen aan pensioengerechtigden (mln euro) 97 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan aandeelhouders (mln euro) 98 BestedingenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) 104 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) 105 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) 106 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) 107 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) 108 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding socialeverzekeringsregeling (mln euro) 109 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) 110 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale zekerheid in geld (mln euro) 111 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale verzekering (mln euro) 112 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) 113 BestedingenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenPremies schadeverzekering (netto) (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenUitkeringen schadeverzekeringen (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenOverdrachten ivm internat. samenwerking (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten n.e.g. (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenMiddelen van de EU obv van btw en bni (mln euro) BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Consumptieve bestedingenIndividuele consumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaTotaal (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaOverdrachten niet-marktproducten (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaOverdrachten aangekochte markproducten (mln euro) Consumptieve bestedingenIndividuele consumptieve bestedingenOverige individuele consumptie (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenCollectieve consumptieve bestedingen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenVermogensheffingen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenInvesteringsbijdragen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) BestedingenInvesteringenTotaal (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Totaal (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Verbruik van vaste activa (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Investeringen in vaste activa (netto) (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Totaal (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Veranderingen in voorraden (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Saldo aan- en verkopen kostbaarheden (mln euro) BestedingenSaldo aan- en verkopen van niet-geprod.. (mln euro) SaldiBruto binnenlands product (mln euro) SaldiBruto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiNetto binnenlands product (mln euro) SaldiNetto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiBruto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiNetto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (netto) (mln euro) SaldiBruto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiNetto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiBruto besparingen (mln euro) SaldiNetto besparingen (mln euro) SaldiSaldo goederen- en dienstentransacties (mln euro) SaldiSaldo lopende transacties buitenland (mln euro) SaldiSaldo netto besp. en kapitaaloverdr. (mln euro) SaldiVorderingensaldo (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties vorderingen (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties schulden (mln euro) SaldiSaldo van financiële transacties (mln euro) SaldiStatistisch verschil (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 1e kwartaal* 745.200 365.200 319.505 7.673 311.832 15.545 4.261 11.284 30.150 2.791 27.359 83.944 65.032 18.912 22.965 20.385 13.035 2.705 4.645 2.580 2.352 278 2.074 110.438 26.195 -7.718 33.913 62.773 62.414 359 7.221 12.664 831 6.907 4.926 1.585 30.662 28.776 1.886 75.614 43.994 15.494 3.789 19.859 6.915 -2.063 31.620 12.485 13.942 5.193 44.263 4.125 3.951 30.997 46 5.144 4.534 5.228 339 1.421 3.468 742.868 197.902 85.763 66.537 19.226 23.801 21.066 2.735 1.988 274 1.714 103.508 25.746 -8.293 34.039 47.114 46.616 498 17.128 11.935 832 6.915 4.188 1.585 30.319 28.463 1.856 75.551 43.268 15.123 3.789 19.474 6.907 -2.025 32.283 12.946 14.133 5.204 46.933 4.054 3.995 30.997 772 5.687 1.428 4.484 128.286 113.387 31.791 12.460 19.331 81.596 14.899 5.316 341 1.325 3.650 38.922 39.321 31.526 7.795 -399 -438 39 95 188.086 167.298 156.560 135.772 80.874 49.348 192.725 161.199 190.461 158.935 62.225 30.699 30.611 23.120 181.524 154.762 26.762 3.642
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 2e kwartaal* 796.537 384.028 335.894 7.432 328.462 15.622 4.305 11.317 32.512 2.900 29.612 99.874 79.695 20.179 22.673 20.041 13.390 2.359 4.292 2.632 2.697 309 2.388 124.737 26.721 -7.340 34.061 75.330 74.796 534 4.493 17.486 949 9.444 7.093 707 21.176 19.198 1.978 85.347 50.309 17.493 3.147 22.414 9.454 -2.199 35.038 15.980 13.299 5.759 44.729 3.916 3.867 31.365 63 5.518 6.995 4.281 413 1.496 2.372 801.419 207.669 102.126 81.544 20.582 23.510 20.723 2.787 2.287 304 1.983 124.693 26.532 -7.705 34.237 64.594 64.025 569 16.188 16.672 955 9.454 6.263 707 20.238 18.299 1.939 85.289 49.493 17.032 3.147 22.028 9.444 -2.158 35.796 16.538 13.488 5.770 46.643 3.917 3.888 31.365 629 5.981 863 6.946 134.055 118.659 34.058 14.216 19.842 84.601 15.396 4.304 416 1.392 2.496 43.562 41.506 31.722 9.784 2.056 2.014 42 97 196.773 176.359 165.051 144.637 73.834 42.112 194.138 162.416 193.220 161.498 59.214 27.492 27.469 15.532 -26.001 -38.975 12.974 -2.558
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 3e kwartaal* 748.974 375.030 329.213 7.331 321.882 15.813 4.180 11.633 30.004 2.751 27.253 84.113 65.422 18.691 21.589 18.922 12.753 2.113 4.056 2.667 2.634 306 2.328 115.351 26.402 -7.493 33.895 62.582 61.884 698 11.115 14.940 890 8.088 5.962 312 21.705 19.719 1.986 76.184 44.624 15.708 3.426 19.526 8.097 -2.133 31.560 12.720 13.551 5.289 42.826 3.751 3.814 28.951 73 6.237 5.740 3.802 509 1.416 1.877 747.391 204.110 86.137 67.061 19.076 22.434 19.612 2.822 2.252 302 1.950 110.566 26.623 -7.819 34.442 51.028 50.388 640 18.374 14.229 894 8.097 5.238 312 20.989 19.042 1.947 76.053 43.824 15.265 3.426 19.138 8.088 -2.093 32.229 13.188 13.740 5.301 44.740 3.683 3.868 28.951 525 6.609 1.104 5.693 132.676 118.312 32.781 12.889 19.892 85.531 14.364 3.702 511 1.269 1.922 38.037 36.087 31.895 4.192 1.950 1.910 40 2 190.226 170.920 158.331 139.025 84.289 52.394 192.524 160.629 191.457 159.562 58.828 26.933 27.033 20.889 -84.758 -106.651 21.893 1.004
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 4e kwartaal* 780.524 390.222 340.246 7.307 332.939 15.992 4.308 11.684 33.984 2.997 30.987 93.546 73.645 19.901 23.278 20.474 13.534 2.502 4.438 2.804 2.926 321 2.605 114.182 27.162 -7.016 34.178 75.516 75.109 407 -3.260 14.042 941 7.738 5.363 722 23.108 21.076 2.032 78.244 46.602 16.913 3.467 20.787 7.746 -2.311 31.642 12.599 13.861 5.182 44.672 4.110 4.019 31.137 88 5.318 4.994 5.352 470 2.316 2.566 777.557 212.167 95.814 75.493 20.321 24.127 21.168 2.959 2.574 316 2.258 106.899 26.767 -7.323 34.090 73.839 73.280 559 -7.701 13.272 943 7.746 4.583 722 22.619 20.631 1.988 78.085 45.768 16.434 3.467 20.398 7.738 -2.269 32.317 13.068 14.056 5.193 47.829 4.056 4.063 31.137 1.360 5.763 1.450 4.940 135.154 118.616 34.571 14.449 20.122 84.045 16.538 5.585 472 2.214 2.899 41.688 41.179 32.313 8.866 509 449 60 76 198.902 178.055 166.589 145.742 81.887 49.574 203.420 171.107 200.911 168.598 65.811 33.498 33.265 23.814 -482.417 -507.771 25.354 1.540
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018* 3.071.235 1.514.480 1.324.858 29.743 1.295.115 62.972 17.054 45.918 126.650 11.439 115.211 361.477 283.794 77.683 90.505 79.822 52.712 9.679 17.431 10.683 10.609 1.214 9.395 464.708 106.480 -29.567 136.047 276.201 274.203 1.998 19.569 59.132 3.611 32.177 23.344 3.326 96.651 88.769 7.882 315.389 185.529 65.608 13.829 82.586 32.212 -8.706 129.860 53.784 54.653 21.423 176.490 15.902 15.651 122.450 270 22.217 22.263 18.663 1.731 6.649 10.283 3.069.235 821.848 369.840 290.635 79.205 93.872 82.569 11.303 9.101 1.196 7.905 445.666 105.668 -31.140 136.808 236.575 234.309 2.266 43.989 56.108 3.624 32.212 20.272 3.326 94.165 86.435 7.730 314.978 182.353 63.854 13.829 81.038 32.177 -8.545 132.625 55.740 55.417 21.468 186.145 15.710 15.814 122.450 3.286 24.040 4.845 22.063 530.171 468.974 133.201 54.014 79.187 335.773 61.197 18.907 1.740 6.200 10.967 162.209 158.093 127.456 30.637 4.116 3.935 181 270 773.987 692.632 646.531 565.176 320.884 193.428 782.807 655.351 776.049 648.593 246.078 118.622 118.378 83.355 -411.652 -498.635 86.983 3.628
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 1e kwartaal* 769.860 377.492 329.739 7.327 322.412 16.480 4.503 11.977 31.273 2.810 28.463 88.073 68.438 19.635 24.443 21.849 14.359 2.586 4.904 2.594 2.522 293 2.229 108.691 26.485 -7.518 34.003 48.225 47.914 311 19.856 13.507 780 7.544 5.183 618 35.483 33.540 1.943 76.734 44.498 16.373 3.771 18.796 7.552 -1.994 32.236 12.727 14.237 5.272 45.806 4.149 4.227 32.070 53 5.307 5.388 5.228 331 1.417 3.480 769.846 203.196 90.385 70.304 20.081 25.314 22.562 2.752 2.160 293 1.867 101.632 26.835 -8.073 34.908 42.061 41.495 566 19.311 12.807 784 7.552 4.471 618 35.014 33.102 1.912 76.582 43.611 15.864 3.771 18.376 7.544 -1.944 32.971 13.192 14.504 5.275 49.213 4.096 4.264 32.070 484 5.994 2.305 5.331 133.696 118.359 33.994 13.126 20.868 84.365 15.337 5.465 333 1.349 3.783 41.827 41.995 33.006 8.989 -168 -165 -3 31 196.565 174.296 163.559 141.290 83.388 50.382 200.803 167.797 198.017 165.011 64.378 31.372 31.135 22.283 141.445 117.348 24.097 1.814
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 2e kwartaal* 821.146 396.806 346.062 7.166 338.896 16.580 4.699 11.881 34.164 2.935 31.229 104.470 83.157 21.313 24.524 21.848 14.896 2.409 4.543 2.676 2.831 325 2.506 121.809 26.108 -8.023 34.131 72.977 72.449 528 4.044 18.360 926 10.260 7.174 320 21.853 19.826 2.027 89.576 53.547 18.569 3.376 23.432 10.271 -2.101 36.029 16.300 13.812 5.917 47.762 4.068 3.999 34.206 57 5.432 8.122 3.393 379 1.461 1.553 829.876 212.569 107.317 85.436 21.881 25.409 22.575 2.834 2.416 325 2.091 124.230 24.978 -8.478 33.456 58.612 57.969 643 22.806 17.514 930 10.271 6.313 320 21.215 19.226 1.989 89.394 52.536 17.937 3.376 23.011 10.260 -2.048 36.858 16.860 14.078 5.920 49.683 4.037 4.019 34.206 477 5.971 973 8.068 140.000 123.926 36.117 15.155 20.962 87.809 16.074 3.453 382 1.389 1.682 46.117 44.732 33.199 11.533 1.385 1.386 -1 5 206.487 184.237 173.288 151.038 76.592 43.393 200.749 167.550 199.648 166.449 59.702 26.503 26.443 13.520 16.535 2.109 14.426 906
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 3e kwartaal* 769.573 384.596 336.298 7.298 329.000 16.953 4.745 12.208 31.345 2.778 28.567 87.470 67.916 19.554 23.210 20.498 14.123 2.214 4.161 2.712 2.726 325 2.401 112.389 24.689 -9.238 33.927 57.283 56.590 693 13.963 16.141 816 9.176 6.149 313 22.400 20.384 2.016 79.388 47.116 16.834 3.323 20.073 9.185 -2.299 32.272 13.037 13.749 5.486 46.228 4.106 3.883 32.628 52 5.559 6.914 4.252 488 1.953 1.811 768.974 206.214 90.069 69.976 20.093 24.094 21.224 2.870 2.343 325 2.018 106.504 23.566 -9.661 33.227 47.810 47.091 719 19.439 15.376 818 9.185 5.373 313 21.856 19.884 1.972 79.152 46.140 16.231 3.323 19.652 9.176 -2.242 33.012 13.508 14.015 5.489 48.404 4.065 3.916 32.628 659 5.868 1.268 6.855 138.532 123.477 34.596 13.512 21.084 88.881 15.055 4.231 490 1.785 1.956 40.918 39.548 33.369 6.179 1.370 1.368 2 -198 199.281 178.382 165.912 145.013 87.844 54.475 202.066 168.697 200.670 167.301 62.197 28.828 28.849 21.498 300.933 275.958 24.975 3.477
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 4e kwartaal* 802.042 400.199 348.028 7.139 340.889 16.971 4.685 12.286 35.200 2.962 32.238 98.012 76.904 21.108 25.160 22.266 14.753 2.595 4.918 2.894 2.994 357 2.637 110.823 24.163 -8.787 32.950 81.317 80.927 390 -10.770 15.595 793 9.156 5.646 518 27.152 25.154 1.998 81.160 48.320 17.995 3.703 19.870 9.165 -2.413 32.840 12.923 14.410 5.507 45.527 4.226 4.099 31.897 94 5.211 6.731 4.284 429 1.802 2.053 801.634 214.964 100.632 78.999 21.633 26.088 23.036 3.052 2.648 356 2.292 105.736 22.734 -9.248 31.982 57.443 56.828 615 10.272 14.769 794 9.165 4.810 518 26.542 24.592 1.950 80.946 47.358 17.405 3.703 19.447 9.156 -2.353 33.588 13.395 14.683 5.510 48.373 4.171 4.128 31.897 1.468 5.929 780 6.669 141.076 123.666 35.969 14.828 21.141 87.697 17.410 4.350 431 1.700 2.219 43.579 43.824 33.802 10.022 -245 -260 15 31 207.914 185.235 174.112 151.433 84.188 50.386 209.799 175.997 207.777 173.975 66.763 32.961 32.895 23.087 -207.199 -226.838 19.639 -3.448
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019* 3.162.621 1.559.093 1.360.127 28.930 1.331.197 66.984 18.632 48.352 131.982 11.485 120.497 378.025 296.415 81.610 97.337 86.461 58.131 9.804 18.526 10.876 11.073 1.300 9.773 453.712 101.445 -33.566 135.011 259.802 257.880 1.922 27.093 63.603 3.315 36.136 24.152 1.769 106.888 98.904 7.984 326.858 193.481 69.771 14.173 82.171 36.173 -8.807 133.377 54.987 56.208 22.182 185.323 16.549 16.208 130.801 256 21.509 27.155 17.157 1.627 6.633 8.897 3.170.330 836.943 388.403 304.715 83.688 100.905 89.397 11.508 9.567 1.299 8.268 438.102 98.113 -35.460 133.573 205.926 203.383 2.543 71.828 60.466 3.326 36.173 20.967 1.769 104.627 96.804 7.823 326.074 189.645 67.437 14.173 80.486 36.136 -8.587 136.429 56.955 57.280 22.194 195.673 16.369 16.327 130.801 3.088 23.762 5.326 26.923 553.304 489.428 140.676 56.621 84.055 348.752 63.876 17.499 1.636 6.223 9.640 172.441 170.099 133.376 36.723 2.342 2.329 13 -131 810.247 722.150 676.871 588.774 332.012 198.636 813.417 680.041 806.112 672.736 253.040 119.664 119.322 80.388 251.714 168.577 83.137 2.749
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2020 1e kwartaal* 783.949 383.116 333.421 7.106 326.315 17.097 4.505 12.592 32.598 2.889 29.709 92.522 71.455 21.067 24.714 22.047 14.663 2.549 4.835 2.667 3.668 313 3.355 102.567 22.250 -8.748 30.998 54.350 53.978 372 10.793 14.599 780 8.306 5.513 575 38.175 36.167 2.008 78.493 44.106 16.850 4.562 16.627 8.315 -2.248 34.387 13.314 15.516 5.557 49.525 4.475 4.357 35.367 45 5.281 6.072 5.097 341 1.496 3.260 783.592 204.685 94.622 73.262 21.360 25.703 22.849 2.854 3.288 312 2.976 96.377 21.505 -9.577 31.082 40.043 39.421 622 20.447 13.807 783 8.315 4.709 575 37.747 35.772 1.975 78.530 43.376 16.500 4.562 16.201 8.306 -2.193 35.154 13.792 15.795 5.567 52.600 4.412 4.366 35.367 742 6.046 1.667 6.015 135.397 119.386 34.541 13.698 20.843 84.845 16.011 5.320 343 1.421 3.556 43.318 44.730 34.510 10.220 -1.412 -1.408 -4 -10 200.967 178.431 166.457 143.921 84.310 49.800 204.448 169.938 201.764 167.254 66.424 31.914 31.691 22.893 285.328 261.734 23.594 701
Bron: CBS.
Verklaring van tekens