Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële (lopende) transacties van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De transacties worden ingedeeld naar middelen en bestedingen. Daarnaast worden ook de saldi van de sectoren weergegeven.
Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst. Sectoren worden zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. Actualisaties overheidscijfers 2018 en 2019 zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Perioden MiddelenTotaal (mln euro) MiddelenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) MiddelenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenTotaal (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenInvoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Invoer van goederen en dienstenInvoer van dienstenInvoer van IGDFI (mln euro) MiddelenOutputTotaal (mln euro) OutputMarktoutputTotaal (mln euro) OutputMarktoutputProductie van IGDFI (mln euro) OutputMarktoutputOverige marktproductie (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikTotaal (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikInvesteringen in eigen beheer (mln euro) OutputOutput voor eigen finaal gebruikOutput voor eigen consumptie (mln euro) OutputNiet-marktoutputTotaal (mln euro) OutputNiet-marktoutputBetalingen voor niet-marktoutput (mln euro) OutputNiet-marktoutputOverige niet-marktoutput (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersLonen (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) MiddelenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenTotaal (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelasting over toegevoegde waarde (btw) (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenBelasting op invoer exclusief btw (mln euro) Belastingen op productie en invoerProductgebonden belastingenOverige productgebonden belastingen (mln euro) MiddelenBelastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingen (mln euro) MiddelenSubsidiesTotaal (mln euro) MiddelenSubsidiesSubsidies productgebonden (mln euro) MiddelenSubsidiesSubsidies niet-productgebonden (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteRente conform nationale rekeningen (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteCorrectie voor IGDFI (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteWerkelijk betaalde/ontvangen rente (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenDividenden (mln euro) Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenInkomen onttrokken aan quasi-vennootsch. (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenHerbelegde winsten op dir. buitenl. inv. (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan polishouders (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInk. te betalen aan pensioengerechtigden (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan aandeelhouders (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding socialeverzekeringsregeling (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale zekerheid in geld (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale verzekering (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenPremies schadeverzekering (netto) (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenUitkeringen schadeverzekeringen (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenOverdrachten ivm internat. samenwerking (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten n.e.g. (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenMiddelen van de EU obv van btw en bni (mln euro) MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenVermogensheffingen (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenInvesteringsbijdragen (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) BestedingenTotaal (mln euro) BestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) BestedingenUitvoer van goederen en dienstenUitvoer van goederen (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenTotaal (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenUitvoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenUitvoer van dienstenUitvoer van IGDFI (mln euro) BestedingenIntermediair verbruik (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersLonen (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerProductgebonden belastingen (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingen (mln euro) BestedingenSubsidiesTotaal (mln euro) BestedingenSubsidiesSubsidies productgebonden (mln euro) BestedingenSubsidiesSubsidies niet-productgebonden (mln euro) BestedingenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) Inkomen uit vermogenRenteRente conform nationale rekeningen (mln euro) 88 Inkomen uit vermogenRenteCorrectie voor IGDFI (mln euro) 89 Inkomen uit vermogenRenteWerkelijk betaalde/ontvangen rente (mln euro) 90 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenTotaal (mln euro) 91 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenDividenden (mln euro) 92 Inkomen uit vermogenWinstuitkeringenInkomen onttrokken aan quasi-vennootsch. (mln euro) 93 BestedingenInkomen uit vermogenHerbelegde winsten op dir. buitenl. inv. (mln euro) Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenTotaal (mln euro) 95 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan polishouders (mln euro) 96 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInk. te betalen aan pensioengerechtigden (mln euro) 97 Inkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingenInkomen toegerekend aan aandeelhouders (mln euro) 98 BestedingenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) 104 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) 105 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) 106 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) 107 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) 108 Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding socialeverzekeringsregeling (mln euro) 109 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) 110 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale zekerheid in geld (mln euro) 111 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale verzekering (mln euro) 112 Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) 113 BestedingenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenPremies schadeverzekering (netto) (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenUitkeringen schadeverzekeringen (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenOverdrachten ivm internat. samenwerking (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten n.e.g. (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenMiddelen van de EU obv van btw en bni (mln euro) BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Consumptieve bestedingenIndividuele consumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaTotaal (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaOverdrachten niet-marktproducten (mln euro) Individuele consumptieve bestedingenSociale overdrachten in naturaOverdrachten aangekochte markproducten (mln euro) Consumptieve bestedingenIndividuele consumptieve bestedingenOverige individuele consumptie (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenCollectieve consumptieve bestedingen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenVermogensheffingen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenInvesteringsbijdragen (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) BestedingenInvesteringenTotaal (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Totaal (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Verbruik van vaste activa (mln euro) InvesteringenInvesteringen in vaste activa (bruto)Investeringen in vaste activa (netto) (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Totaal (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Veranderingen in voorraden (mln euro) InvesteringenVerand. in voorraden (incl. kostbaarh.)Saldo aan- en verkopen kostbaarheden (mln euro) BestedingenSaldo aan- en verkopen van niet-geprod.. (mln euro) SaldiBruto binnenlands product (mln euro) SaldiBruto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiNetto binnenlands product (mln euro) SaldiNetto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiBruto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiNetto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (netto) (mln euro) SaldiBruto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiNetto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiBruto besparingen (mln euro) SaldiNetto besparingen (mln euro) SaldiSaldo goederen- en dienstentransacties (mln euro) SaldiSaldo lopende transacties buitenland (mln euro) SaldiSaldo netto besp. en kapitaaloverdr. (mln euro) SaldiVorderingensaldo (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties vorderingen (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties schulden (mln euro) SaldiSaldo van financiële transacties (mln euro) SaldiStatistisch verschil (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 1e kwartaal* 730.075 363.653 318.112 7.742 310.370 15.424 4.283 11.141 30.117 2.804 27.313 83.867 65.009 18.858 22.947 20.382 13.032 2.768 4.582 2.565 2.320 280 2.040 97.338 25.692 -8.072 33.764 45.164 44.842 322 12.007 12.911 834 6.992 5.085 1.564 30.650 28.771 1.879 75.768 43.991 15.466 3.774 19.831 6.999 -2.079 31.777 12.493 14.075 5.209 44.058 4.214 4.173 30.749 43 4.879 4.408 5.066 339 1.329 3.398 730.064 196.529 85.722 66.550 19.172 23.745 21.061 2.684 1.952 273 1.679 93.721 25.257 -8.650 33.907 35.001 34.510 491 19.773 12.126 834 6.999 4.293 1.564 30.304 28.455 1.849 75.672 43.253 15.084 3.774 19.442 6.992 -2.039 32.419 12.921 14.277 5.221 46.665 4.140 4.191 30.749 776 5.381 1.428 4.348 127.982 113.112 31.625 12.443 19.182 81.487 14.870 5.187 341 1.267 3.579 38.256 39.161 31.500 7.661 -905 -932 27 -19 187.905 167.124 156.405 135.624 80.758 49.258 189.237 157.737 187.072 155.572 59.150 27.650 27.529 20.792 198.196 174.883 23.313 2.521
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 2e kwartaal* 779.019 382.352 334.469 7.508 326.961 15.434 4.305 11.129 32.449 2.905 29.544 99.680 79.685 19.995 22.618 20.015 13.364 2.537 4.114 2.603 2.645 309 2.336 110.044 26.024 -7.706 33.730 59.561 59.027 534 5.988 17.786 978 9.563 7.245 685 21.157 19.186 1.971 85.406 50.079 17.334 3.150 22.207 9.573 -2.185 35.327 15.987 13.562 5.778 44.478 3.978 4.071 31.124 50 5.255 6.517 4.122 413 1.410 2.299 782.775 205.979 102.024 81.606 20.418 23.417 20.695 2.722 2.231 304 1.927 109.861 25.780 -8.094 33.874 55.925 55.362 563 10.594 16.877 982 9.573 6.322 685 20.217 18.285 1.932 85.296 49.235 16.845 3.150 21.821 9.563 -2.144 36.061 16.506 13.766 5.789 46.336 3.975 4.053 31.124 632 5.689 863 6.451 133.713 118.353 33.828 14.184 19.644 84.525 15.360 4.181 418 1.339 2.424 43.060 41.304 31.677 9.627 1.756 1.726 30 9 196.759 176.373 165.082 144.696 73.963 42.286 194.213 162.536 193.405 161.728 59.758 28.081 28.022 16.630 -11.520 -26.917 15.397 -1.233
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 3e kwartaal* 732.740 372.706 327.180 7.388 319.792 15.563 4.150 11.413 29.963 2.753 27.210 83.902 65.433 18.469 21.504 18.871 12.702 2.373 3.796 2.633 2.605 306 2.299 102.354 25.938 -7.731 33.669 44.113 43.419 694 16.331 15.680 892 8.397 6.391 292 21.685 19.706 1.979 76.309 44.524 15.519 3.417 19.305 8.406 -2.123 31.785 12.728 13.754 5.303 42.577 3.822 3.876 28.740 60 6.079 5.452 3.646 509 1.332 1.805 731.051 201.719 85.991 67.121 18.870 22.312 19.560 2.752 2.221 300 1.921 98.310 25.869 -8.120 33.989 39.793 39.152 641 17.538 14.818 895 8.406 5.517 292 20.963 19.023 1.940 76.136 43.703 15.052 3.417 18.919 8.397 -2.082 32.433 13.163 13.956 5.314 44.447 3.749 3.913 28.740 528 6.413 1.104 5.388 132.400 118.075 32.560 12.885 19.675 85.515 14.325 3.578 511 1.217 1.850 37.585 35.954 31.836 4.118 1.631 1.603 28 1 190.241 170.987 158.405 139.151 84.543 52.707 191.772 159.936 190.797 158.961 58.461 26.625 26.693 20.943 -63.241 -85.596 22.355 1.412
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018 4e kwartaal* 784.290 387.077 337.361 7.362 329.999 15.770 4.323 11.447 33.946 2.992 30.954 93.333 73.626 19.707 23.240 20.461 13.521 2.632 4.308 2.779 2.817 313 2.504 122.678 26.539 -7.211 33.750 91.663 91.300 363 -10.689 14.458 932 7.959 5.567 707 23.075 21.051 2.024 78.315 46.419 16.704 3.514 20.586 7.968 -2.353 31.896 12.607 14.092 5.197 43.963 3.984 3.937 30.900 75 5.067 4.594 5.198 470 2.229 2.499 777.325 208.784 95.702 75.551 20.151 24.052 21.154 2.898 2.477 313 2.164 112.475 26.134 -7.622 33.756 71.310 70.759 551 654 13.670 934 7.968 4.768 707 22.558 20.577 1.981 78.106 45.556 16.193 3.514 20.198 7.959 -2.308 32.550 13.043 14.299 5.208 47.104 3.930 3.982 30.900 1.364 5.478 1.450 4.525 134.969 118.464 34.359 14.449 19.910 84.105 16.505 5.469 472 2.165 2.832 41.002 41.083 32.248 8.835 -81 -129 48 102 199.134 178.293 166.886 146.045 82.197 49.949 206.496 174.248 204.081 171.833 69.181 36.933 36.662 27.806 -395.639 -423.678 28.039 233
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2018* 3.026.124 1.505.788 1.317.122 30.000 1.287.122 62.191 17.061 45.130 126.475 11.454 115.021 360.782 283.753 77.029 90.309 79.729 52.619 10.310 16.800 10.580 10.387 1.208 9.179 432.414 104.193 -30.720 134.913 240.501 238.588 1.913 23.637 60.835 3.636 32.911 24.288 3.248 96.567 88.714 7.853 315.798 185.013 65.023 13.855 81.929 32.946 -8.740 130.785 53.815 55.483 21.487 175.076 15.998 16.057 121.513 228 21.280 20.971 18.032 1.731 6.300 10.001 3.021.215 813.011 369.439 290.828 78.611 93.526 82.470 11.056 8.881 1.190 7.691 414.367 103.040 -32.486 135.526 202.029 199.783 2.246 48.559 57.491 3.645 32.946 20.900 3.248 94.042 86.340 7.702 315.210 181.747 63.174 13.855 80.380 32.911 -8.573 133.463 55.633 56.298 21.532 184.552 15.794 16.139 121.513 3.300 22.961 4.845 20.712 529.064 468.004 132.372 53.961 78.411 335.632 61.060 18.415 1.742 5.988 10.685 159.903 157.502 127.261 30.241 2.401 2.268 133 93 774.039 692.777 646.778 565.516 321.461 194.200 781.718 654.457 775.355 648.094 246.550 119.289 118.906 86.171 -272.204 -361.308 89.104 2.933
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 1e kwartaal* 765.407 376.196 328.736 7.326 321.410 16.218 4.468 11.750 31.242 2.806 28.436 88.074 68.485 19.589 24.356 21.714 14.261 2.806 4.647 2.642 2.572 302 2.270 105.994 26.350 -7.428 33.778 47.191 46.880 311 18.062 13.558 759 7.584 5.215 833 35.445 33.502 1.943 76.604 44.240 16.357 3.741 18.598 7.592 -2.048 32.364 12.752 14.340 5.272 45.843 4.136 4.201 32.168 36 5.302 5.097 5.226 331 1.425 3.470 764.525 201.128 90.394 70.351 20.043 25.225 22.425 2.800 2.202 293 1.909 99.012 26.546 -8.122 34.668 41.173 40.607 566 17.640 12.820 765 7.592 4.463 833 34.976 33.064 1.912 76.411 43.372 15.848 3.741 18.207 7.584 -2.008 33.039 13.209 14.547 5.283 49.274 4.061 4.269 32.168 483 5.989 2.304 5.040 133.594 118.252 33.769 13.094 20.675 84.483 15.342 5.465 333 1.357 3.775 41.773 42.307 32.931 9.376 -534 -530 -4 31 197.191 175.068 164.260 142.137 84.144 51.213 201.354 168.423 198.585 165.654 65.048 32.117 31.878 23.005 134.210 109.701 24.509 1.504
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 2e kwartaal* 808.155 394.398 343.990 7.162 336.828 16.320 4.665 11.655 34.088 2.921 31.167 104.438 83.262 21.176 24.464 21.739 14.806 2.646 4.287 2.725 2.791 332 2.459 112.037 26.008 -7.928 33.936 69.124 68.596 528 -1.993 18.520 924 10.373 7.223 378 21.834 19.807 2.027 89.448 53.182 18.358 3.450 23.123 10.384 -2.133 36.266 16.330 14.017 5.919 47.769 4.063 3.974 34.316 46 5.370 7.627 3.349 339 1.463 1.547 819.285 209.573 107.281 85.541 21.740 25.346 22.463 2.883 2.376 326 2.050 117.642 24.723 -8.528 33.251 55.392 54.749 643 19.515 17.634 930 10.384 6.320 378 21.196 19.207 1.989 89.225 52.191 17.726 3.450 22.734 10.373 -2.092 37.034 16.881 14.223 5.930 49.703 4.003 4.027 34.316 475 5.909 973 7.569 139.838 123.777 35.893 15.106 20.787 87.884 16.061 3.409 342 1.391 1.676 46.122 44.760 33.116 11.644 1.362 1.365 -3 5 206.956 184.825 173.840 151.709 77.120 44.004 198.041 164.925 196.968 163.852 57.188 24.072 24.012 11.001 4.157 -10.049 14.206 3.205
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 3e kwartaal* 762.261 381.957 333.951 7.302 326.649 16.673 4.712 11.961 31.333 2.772 28.561 87.430 68.019 19.411 23.170 20.409 14.051 2.449 3.909 2.761 2.673 334 2.339 108.453 24.624 -9.160 33.784 53.593 52.900 693 13.560 16.306 804 9.299 6.203 370 22.382 20.366 2.016 79.300 46.742 16.645 3.369 19.766 9.308 -2.346 32.558 13.061 14.010 5.487 46.279 4.089 3.859 32.755 43 5.533 6.352 4.265 488 1.974 1.803 764.769 203.069 90.029 70.079 19.950 24.050 21.131 2.919 2.288 327 1.961 106.379 23.386 -9.673 33.059 44.752 44.033 719 22.372 15.499 807 9.308 5.384 370 21.838 19.866 1.972 79.025 45.785 16.042 3.369 19.376 9.299 -2.301 33.240 13.524 14.218 5.498 48.468 4.020 3.924 32.755 659 5.842 1.268 6.288 138.326 123.263 34.418 13.498 20.920 88.845 15.063 4.244 490 1.806 1.948 40.963 39.652 33.282 6.370 1.311 1.311 0 -198 199.685 178.888 166.403 145.606 88.279 54.997 198.665 165.383 197.295 164.013 59.033 25.751 25.772 18.289 294.224 272.207 22.017 3.728
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019 4e kwartaal* 799.683 397.505 345.634 7.100 338.534 16.677 4.644 12.033 35.194 2.945 32.249 97.963 77.011 20.952 25.073 22.188 14.703 2.842 4.643 2.885 2.858 368 2.490 112.221 24.080 -8.670 32.750 76.383 75.993 390 -4.350 15.421 816 8.912 5.693 687 27.238 25.240 1.998 80.591 47.574 17.817 3.725 19.541 8.921 -2.430 33.017 12.947 14.562 5.508 45.962 4.219 4.077 32.066 145 5.455 5.907 4.365 470 1.847 2.048 791.796 211.871 100.579 79.106 21.473 25.996 22.953 3.043 2.443 293 2.150 100.532 22.590 -9.195 31.785 53.149 52.534 615 9.551 14.555 821 8.921 4.813 687 26.628 24.678 1.950 80.333 46.629 17.227 3.725 19.149 8.912 -2.384 33.704 13.411 14.774 5.519 48.769 4.133 4.137 32.066 1.480 6.173 780 5.842 140.880 123.441 35.804 14.810 20.994 87.637 17.439 4.431 472 1.745 2.214 43.461 43.913 33.712 10.201 -452 -465 13 31 208.219 185.634 174.507 151.922 84.502 50.790 216.784 183.072 214.845 181.133 74.030 40.318 40.252 30.472 -208.306 -235.175 26.869 -3.603
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2019* 3.135.506 1.550.056 1.352.311 28.890 1.323.421 65.888 18.489 47.399 131.857 11.444 120.413 377.905 296.777 81.128 97.063 86.050 57.821 10.743 17.486 11.013 10.894 1.336 9.558 438.705 101.062 -33.186 134.248 246.291 244.369 1.922 25.279 63.805 3.303 36.168 24.334 2.268 106.899 98.915 7.984 325.943 191.738 69.177 14.285 81.028 36.205 -8.957 134.205 55.090 56.929 22.186 185.853 16.507 16.111 131.305 270 21.660 24.983 17.205 1.628 6.709 8.868 3.140.375 825.641 388.283 305.077 83.206 100.617 88.972 11.645 9.309 1.239 8.070 423.565 97.245 -35.518 132.763 194.466 191.923 2.543 69.078 60.508 3.323 36.205 20.980 2.268 104.638 96.815 7.823 324.994 187.977 66.843 14.285 79.466 36.168 -8.785 137.017 57.025 57.762 22.230 196.214 16.217 16.357 131.305 3.097 23.913 5.325 24.739 552.638 488.733 139.884 56.508 83.376 348.849 63.905 17.549 1.637 6.299 9.613 172.319 170.632 133.041 37.591 1.687 1.681 6 -131 812.051 724.415 679.010 591.374 334.045 201.004 814.844 681.803 807.693 674.652 255.299 122.258 121.914 82.767 224.285 136.684 87.601 4.834
Bron: CBS.
Verklaring van tekens