Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 49.568
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 48.480
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 26.286
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 4.325
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 3.415
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 5.062
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 287
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 1.028
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.