Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 51.789
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 50.624
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 27.673
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 4.589
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 3.759
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 4.887
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 314
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 1.186
WJK: Aanbieders jeugdzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022** 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
- De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.
- De term 'financieringsregelingen' is vervangen door de term 'financieringsvormen' voor een betere aansluiting op de inhoud van deze selectie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.