Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 11.419
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF11: Overheid 2019* 2.372
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 8.238
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 263
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 0
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF3: Eigen betalingen 2019* 546
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 0
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 546
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg Overige financieringsregelingen 2019* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.