Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100

Perioden Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Prijsindex (2015=100) Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Prijsindex (2015=100) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2012 107,5 108,9
2013 104,9 -2,4 104,9 -3,6
2014 100,7 -4,0 100,7 -4,0
2015 100,0 -0,7 100,0 -0,7
2016 100,0 0,0 100,0 0,0
2017 106,2 6,3 106,2 6,3
2018 115,4 8,6 115,4 8,6
2019 123,8 7,3 123,8 7,3
2020 129,2 4,4 129,2 4,4
2021 134,2 3,9 134,2 3,9
2022 143,4 6,9 143,4 6,9
2023 1e kwartaal* 156,1 13,7 156,1 13,7
2023 2e kwartaal* 161,3 13,5 161,3 13,5
2023 3e kwartaal* 164,1 10,7 164,1 10,7
2023 4e kwartaal* 168,9 15,6 168,9 15,6
2023* 162,6 13,4 162,6 13,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2015=100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens die afkomstig zijn van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers blijven vier kwartalen voorlopig. Daarna worden ze definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De cijfers van het 4e kwartaal 2022 zijn definitief vastgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van het 4e kwartaal en het jaar 2023 toegevoegd.

De indexcijferreeksen in deze tabel hebben 2015 als referentiejaar (2015=100). Om de uitkomsten van de indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Vanwege de implementatie van FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) in 2021 wordt de basisverlegging deze keer met een jaar verschoven naar 2021=100. De daarop volgende basisverlegging zal wel weer in een gebruikelijk jaar plaatsvinden, namelijk 2025=100.
Bij de publicatie van de verslagperiode 1e kwartaal 2024 zal zo’n basisverlegging plaatsvinden en zal worden overgestapt naar het referentiejaar 2021 (2021=100). De indexreeksen met referentie 2021=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. Deze tabel wordt vanaf dat moment stopgezet en niet meer geactualiseerd. Deze tabel blijft wel beschikbaar in het archief. De nieuwe tabellen 2021=100 zullen starten met verslagperiode 1e kwartaal 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers van het 1e kwartaal 2024 zullen eind juni 2024 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Outputprijsindex bouwkosten incl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten inclusief btw is een index die het prijsverloop inclusief btw van een gereed product volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2015=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.
Outputprijsindex bouwkosten excl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten exclusief btw is een index die het prijsverloop exclusief btw van een gereed product volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2015=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.