Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2015=100) Indexcijfers omzet Volume (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Waarde (2015 = 100) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Volume (2015 = 100) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Waarde (%) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Volume (%)
Traditionele Horeca 2023 2e kwartaal* 177,9 132,1 10,5 2,6 164,4 122,9 4,4 2,9
I Horeca 2023 2e kwartaal* 174,9 127,4 10,9 3,2 162,3 119,8 4,5 3,3
55 Logiesverstrekking 2023 2e kwartaal* 174,2 118,5 14,9 10,7 156,8 111,9 5,5 5,8
551 Hotels 2023 2e kwartaal* 179,0 123,5 18,4 13,0 160,7 115,3 6,7 6,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2023 2e kwartaal* 175,1 130,8 9,4 0,7 164,5 122,9 4,1 2,4
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2023 2e kwartaal* 185,3 139,4 9,0 -0,2 173,8 130,7 3,0 1,1
56101 Restaurants 2023 2e kwartaal* 176,3 137,1 8,7 1,3 166,1 128,9 5,0 3,1
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2023 2e kwartaal* 203,7 144,0 9,5 -3,0 189,5 134,4 -0,3 -2,6
562 Kantines en catering 2023 2e kwartaal* 163,6 113,3 17,3 10,0 158,6 110,7 6,6 6,1
563 Cafés 2023 2e kwartaal* 151,7 117,9 4,3 -2,8 138,7 107,8 6,2 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de horeca. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn voorlopig.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
De cijfers van het 2e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.
Door het foutief inlezen van herziene cijfers van 2022, zijn niet de meest actuele gegevens gebruikt tijdens de publicatie van 2023Q1 en zijn enkele cijfers van 2022 gewijzigd. De wijzigingen zijn voor de meeste bedrijfstakken beperkt (variërend van een tiende tot maximaal 1 procentpunt). Uitzonderingen zijn:
- Branche 55 Logiesverstrekking: 2022 kwartaal 2, 3 en 4, waarbij de verschillen resp. 2,43 en 1,96 en 2,27 procentpunt bedroegen.

Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in het tweede en vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. Het ontbreken van voldoende transacties is de reden waarom er voor sommige branches geen volumecijfers gegeven worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers omzet
Een siezoengecorrigeerde indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
De seizoengecorrigeerde procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande kwartaal. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.