Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
H Vervoer en opslag 2023* -4,0
49 Vervoer over land 2023* 1,5
491-492 Vervoer per spoor 2023* 17,8
493 Personenvervoer over de weg 2023* 14,7
4932 Vervoer per taxi 2023* 17,7
4939 Overig personenvervoer over de weg 2023* 12,0
494 Goederenvervoer over de weg 2023* -2,2
4941 Goederenwegvervoer (geen verhuis-) 2023* -2,3
4942 Verhuisvervoer 2023* 3,4
50 Vervoer over water 2023* -7,1
51 Vervoer door de lucht 2023* 11,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023* -13,5
522 Dienstverlening voor vervoer 2023* -15,8
5221 Dienstverlening voor landvervoer 2023* 8,0
5229 Tussenpersonen vrachtvervoer 2023* -21,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.