Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2023** 122,6 5,7
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2023** 126,4 6,7
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2023** 185,9 3,4
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2023** 111,6 9,6
522 Vervoerondersteunende diensten 2023** . .
53 Post- en koeriersdiensten 2023** . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2023** . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2023** 137,6 8,9
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2023** 137,6 8,9
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2023** 137,6 8,9
532011B Niet universele postdiensten 2023** . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2023** . .
58 Uitgeverijdiensten 2023** . .
59 Productie van films en van video.. 2023** . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2023** . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2023** . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2023** . .
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2023** 120,4 5,4
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2023** 120,4 5,4
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2023** 118,5 2,5
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2023** 122,6 8,7
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2023** 118,4 1,8
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2023** 108,2 1,2
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2023** 102,4 0,9
683116 Taxatie van onroerend goed.. 2023** 154,4 3,2
691 Rechtskundige diensten 2023** 124,3 6,7
6910 Rechtskundige diensten 2023** 124,3 6,7
69101 Rechtskundige diensten 2023** 124,3 6,7
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2023** 121,8 6,8
691016 Notariële diensten 2023** 132,1 6,3
69202 Boekhoudkundige diensten 2023** 126,8 7,3
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2023** 122,6 6,3
75 Veterinaire diensten 2023** . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2023** 134,3 13,5
802 Diensten in verband met beveiliging 2023** 134,0 11,8
803 Opsporingsdiensten 2023** . .
81 Diensten in verband met gebouwen.. 2023** 126,8 7,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Om de uitkomsten van de indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Vanwege de implementatie van FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) in 2021 wordt de basisverlegging deze keer met een jaar verschoven naar 2021=100. In paragraaf 3 vindt u een link voor verdere informatie. De daarop volgende basisverlegging zal wel weer in een gebruikelijk jaar plaatsvinden, namelijk 2025=100.
Bij de publicatie van de verslagperiode 1e kwartaal 2024 vindt de komende basisverlegging plaats en wordt overgestapt naar het referentiejaar 2021 (2021=100). De indexreeksen met referentie 2021=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. Deze nieuwe tabel wordt aangevuld met dienstenprijzen van de onderliggende marktsegmenten van Binnenvaart (die nu nog in een aparte tabel worden gepubliceerd).
De tabel Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100 wordt vanaf dat moment stopgezet en niet meer geactualiseerd. Deze tabel blijft wel beschikbaar in het archief.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente kwartaal en de jaargemiddelden 2023 zijn nader voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
De nader voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2023 en bijbehorende jaargemiddelden 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.
Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.