Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieudomein Milieuactiviteiten Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Uitvoer basisprijzen (mln euro)
Totaal milieudomeinen Totaal milieusector 2021* 188,3 52.109 22.062 10.371
Totaal milieudomeinen Energiesystemen en energiebesparing 2021* 32,1 814 451 4.291
Totaal milieudomeinen Productie hernieuwbare energie 2021* 4,6 5.978 2.974 .
Totaal milieudomeinen Milieutechnische bouwactiviteiten 2021* 6,3 2.459 606 90
Totaal milieudomeinen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2021* 21,5 5.727 2.339 1.447
Totaal milieudomeinen Productie industriële milieuapparatuur 2021* 14,3 7.846 2.119 2.706
Totaal milieudomeinen Biologische landbouw 2021* 5,0 1.263 397 208
Totaal milieudomeinen Voorbereiding tot recycling 2021* 5,1 4.043 836 809
Totaal milieudomeinen Milieukeuring en -controle 2021* 4,2 742 441 90
Totaal milieudomeinen Onderwijs gericht op milieu 2021* 0,9 82 61 .
Totaal milieudomeinen Ideële organisaties gericht op milieu 2021* 3,0 895 315 2
Totaal milieudomeinen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2021* 20,7 3.476 1.792 51
Totaal milieudomeinen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2021* 4,5 1.401 880 .
Totaal milieudomeinen Milieudienstverlening particulier 2021* 24,4 7.297 2.955 676
Totaal milieudomeinen Overige milieuactiviteiten overheid 2021* 37,3 8.971 5.302 .
Totaal milieudomeinen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2021* 4,5 1.116 593 .
1.Totaal milieubescherming Totaal milieusector 2021* 98,3 25.464 11.928 2.602
1.Totaal milieubescherming Energiesystemen en energiebesparing 2021*
1.Totaal milieubescherming Productie hernieuwbare energie 2021*
1.Totaal milieubescherming Milieutechnische bouwactiviteiten 2021* 1,9 688 170 16
1.Totaal milieubescherming Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2021* 15,0 2.971 1.347 640
1.Totaal milieubescherming Productie industriële milieuapparatuur 2021* 6,4 2.051 703 969
1.Totaal milieubescherming Biologische landbouw 2021* 5,0 1.263 397 208
1.Totaal milieubescherming Voorbereiding tot recycling 2021*
1.Totaal milieubescherming Milieukeuring en -controle 2021* 4,2 742 441 90
1.Totaal milieubescherming Onderwijs gericht op milieu 2021* 0,9 82 61 .
1.Totaal milieubescherming Ideële organisaties gericht op milieu 2021* 2,8 843 298 2
1.Totaal milieubescherming Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2021*
1.Totaal milieubescherming Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2021*
1.Totaal milieubescherming Milieudienstverlening particulier 2021* 24,4 7.297 2.955 676
1.Totaal milieubescherming Overige milieuactiviteiten overheid 2021* 33,3 8.411 4.963 .
1.Totaal milieubescherming Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2021* 4,5 1.116 593 .
2. Totaal management natuurlijke bronnen Totaal milieusector 2021* 90,0 26.645 10.134 7.770
2. Totaal management natuurlijke bronnen Energiesystemen en energiebesparing 2021* 32,1 814 451 4.291
2. Totaal management natuurlijke bronnen Productie hernieuwbare energie 2021* 4,6 5.978 2.974 .
2. Totaal management natuurlijke bronnen Milieutechnische bouwactiviteiten 2021* 4,4 1.770 437 74
2. Totaal management natuurlijke bronnen Milieuadvies, engineering en ov. dienstv 2021* 6,5 2.756 992 807
2. Totaal management natuurlijke bronnen Productie industriële milieuapparatuur 2021* 7,9 5.795 1.416 1.737
2. Totaal management natuurlijke bronnen Biologische landbouw 2021*
2. Totaal management natuurlijke bronnen Voorbereiding tot recycling 2021* 5,1 4.043 836 809
2. Totaal management natuurlijke bronnen Milieukeuring en -controle 2021*
2. Totaal management natuurlijke bronnen Onderwijs gericht op milieu 2021*
2. Totaal management natuurlijke bronnen Ideële organisaties gericht op milieu 2021* 0,2 52 17 0
2. Totaal management natuurlijke bronnen Isolatiewerkzaamheden door de bouw 2021* 20,7 3.476 1.792 51
2. Totaal management natuurlijke bronnen Waterkwantiteitsbeheer waterschappen 2021* 4,5 1.401 880 .
2. Totaal management natuurlijke bronnen Milieudienstverlening particulier 2021*
2. Totaal management natuurlijke bronnen Overige milieuactiviteiten overheid 2021* 4,0 560 339 .
2. Totaal management natuurlijke bronnen Waterkwaliteitsbeheer waterschappen 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens over de activiteiten van de milieusector. Het betreft arbeidsvolume, productie, toegevoegde waarde en uitvoer. De activiteiten binnen de milieusector worden toegerekend aan de milieudomeinen (milieubescherming en/of management natuurlijke hulpbronnen).
De gegevens worden in volgende grootheden weergegeven:
- Arbeidsvolume in arbeidsjaren, 1000 vte
- Productie in basisprijzen, mln euro
- Toegevoegde waarde in basisprijzen, mln euro
- Uitvoer in basisprijzen, mln euro

De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en/of die zich bezig houden met problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). Onder deze definitie vallen ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De tabel maakt onderdeel deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 4 juli 2023:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wijzigingen per 2 april 2021:
Cijfers over 2017, 2018 en 2019 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wijzigingen per 16 november 2018:
Cijfers over 2016 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden. Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.

Wijzigingen per 5 oktober 2017:
Voorlopige cijfers voor 2015 zijn toegevoegd. De tijdreeks is bijgewerkt volgens de meest recente ramingen. Er is een nieuwe variabele, Uitvoer basisprijzen, toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wijzigingen per 25 augustus 2016:
Cijfers over 2014 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere jaren zijn bijgesteld naar aanleiding van een herziening van de populatie van bedrijven die tot de milieusector gerekend worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in maart.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Uitvoer basisprijzen
Het leveren van goederen en het verlenen van diensten door ingezetenen aan het buitenland (niet-ingezetenen).