Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Watergebruikers Perioden Leidingwater Totaal leidingwater (mln m3) Leidingwater Drinkwater (mln m3) Leidingwater Industriewater (mln m3) Grondwater Totaal grondwater (mln m3) Grondwater Gebruik voor koeling (mln m3) Grondwater Overig gebruik grondwater (mln m3) Oppervlaktewater Totaal oppervlaktewater (mln m3) Oppervlaktewater Zoet oppervlaktewater (mln m3) Oppervlaktewater Zout oppervlaktewater (mln m3)
Nederlandse economie totaal 2018 1.220,6 1.140,0 80,6 1.187,8 63,5 1.124,3 13.102,5 6.902,4 6.200,1
Particuliere huishoudens 2018 837,2 837,2 0,0 . . . . . .
A-U Alle economische activiteiten 2018 383,4 302,8 80,6 1.187,8 63,5 1.124,3 13.102,5 6.902,4 6.200,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 48,9 48,9 0,0 225,3 0,0 225,3 76,8 76,8 0,0
B Delfstoffenwinning 2018 2,9 2,9 0,0 0,1 0,0 0,0 36,2 0,8 35,4
C Industrie 2018 202,4 132,0 70,4 132,3 62,7 69,5 2.980,0 2.326,1 653,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 51,1 49,7 1,4 27,1 7,6 19,5 179,9 169,9 10,0
11 Drankenindustrie 2018 6,7 6,7 0,0 16,4 1,4 15,0 0,0 0,0 0,0
12 Tabaksindustrie 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Textielindustrie 2018 0,8 0,8 0,0 3,2 0,6 2,5 3,3 3,3 0,0
14 Kledingindustrie 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Leer- en schoenenindustrie 2018 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
16 Houtindustrie 2018 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
17 Papierindustrie 2018 4,6 4,6 0,0 14,5 0,7 13,8 47,3 47,3 0,0
18 Grafische industrie 2018 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
19 Aardolie-industrie 2018 19,1 7,8 11,3 0,0 0,0 0,0 526,7 503,7 23,0
20 Chemische industrie 2018 57,9 33,9 24,0 12,9 5,1 7,8 2.033,4 1.577,4 456,0
21 Farmaceutische industrie 2018 4,8 4,8 0,0 5,3 4,8 0,4 0,0 0,0 0,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2018 4,0 4,0 0,0 22,7 21,7 1,1 4,9 4,9 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie 2018 3,3 3,2 0,1 6,5 3,0 3,4 2,9 2,9 0,0
24 Basismetaalindustrie 2018 34,5 1,0 33,5 13,7 11,9 1,8 177,8 12,9 164,9
25 Metaalproductenindustrie 2018 4,0 3,9 0,1 2,8 1,6 1,2 0,7 0,7 0,0
26 Elektrotechnische industrie 2018 3,2 3,2 0,0 3,9 3,2 0,8 0,1 0,1 0,0
27 Elektrische apparatenindustrie 2018 0,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0
28 Machine-industrie 2018 3,6 3,6 0,0 1,1 0,6 0,3 0,7 0,7 0,0
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2018 1,4 1,4 0,0 0,4 0,1 0,3 1,5 1,5 0,0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2018 0,8 0,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
31 Meubelindustrie 2018 0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
32 Overige industrie 2018 0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
33 Reparatie en installatie van machines 2018 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2018 13,3 3,5 9,8 3,9 0,0 3,9 8.868,4 3.366,0 5.502,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 5,5 5,1 0,4 826,2 0,7 825,5 1.141,1 1.132,7 8,4
36 Waterleidingbedrijven 2018 0,2 0,2 0,0 823,4 0,0 823,4 488,8 488,8 0,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2018 1,1 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0
38 Afvalbehandeling en recycling 2018 4,2 3,8 0,4 2,7 0,7 2,0 652,2 643,8 8,4
39 Sanering en overig afvalbeheer 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2018 2,8 2,8 0,0 . . . . . .
G Handel 2018 13,5 13,5 0,0 . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 4,7 4,7 0,0 . . . . . .
I Horeca 2018 20,3 20,3 0,0 . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 1,0 1,0 0,0 . . . . . .
K Financiële dienstverlening 2018 1,9 1,9 0,0 . . . . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4,1 4,1 0,0 . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 3,5 3,5 0,0 . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1,0 1,0 0,0 . . . . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 4,7 4,7 0,0 . . . . . .
P Onderwijs 2018 6,6 6,6 0,0 . . . . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 19,0 19,0 0,0 . . . . . .
R Cultuur, sport en recreatie 2018 17,4 17,4 0,0 . . . . . .
S Overige dienstverlening 2018 9,3 9,3 0,0 . . . . . .
T Huishoudens 2018 0,8 0,8 0,0 . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2018 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de waterrekeningen, dit is een onderdeel van Milieurekeningen die het CBS jaarlijks samenstelt. In deze waterrekeningen is het (fysieke) gebruik van water door de Nederlandse economie opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater, gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater. Het gebruik wordt toegerekend aan de bedrijfstakken en aan huishoudens. Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang van het gebruik wordt weergegeven. De waarden worden weergegeven in miljoenen kubieke meters water (mln m3).

Bij leidingwater wordt onderscheid gemaakt tussen leidingwater van drinkwaterkwaliteit en industriewater. Industriewater is leidingwater met een mindere kwaliteit dan drinkwater, of soms juist met een hogere kwaliteit, zoals gedemineraliseerd water. Dit industriewater wordt met name gebruikt door de industrie (de (basis)chemie, metaalindustrie en raffinaderijen) en elektriciteit producenten. Bij grondwater wordt onderscheid gemaakt tussen grondwatergebruik voor koeling en overig gebruik. Daarnaast wordt er bij oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen zoet- en zout oppervlaktewater. Voor het samenstellen van de cijfers worden gegevens uit diverse bronnen gebruikt en met elkaar afgestemd, meer informatie hieronder in hoofdstuk 4.

Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om de economische activiteiten van Nederland en het gebruik van water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers van de jaren in de tijdreeks hebben een definitieve status en de laatste drie jaar voorlopig. De gehele reeks vanaf 2003 wordt, indien nodig, aangepast aan de bijgestelde broninformatie.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
De gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in maart. De volgende publicatie is in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Leidingwater
Leidingwater van drinkwaterkwaliteit (drinkwater) of mindere kwaliteit (industriewater). Leidingwater is gezuiverd of behandeld grondwater of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt getransporteerd.
Totaal leidingwater
Drinkwater en industriewater samengenomen.
Drinkwater
Water van drinkwaterkwaliteit ontvangen en geproduceerd door de water(leiding)bedrijven. Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizen of waterleidingennet wordt getransporteerd.
Industriewater
Van mindere kwaliteit dan drinkwater.
Grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik voor koeling
Gebruik van grondwater voor koelingsdoeleinden.
Overig gebruik grondwater
Gebruik van grondwater voor andere dan koelingsdoeleinden.
Oppervlaktewater
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voor zover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).
Totaal oppervlaktewater
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voor zover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).
Zoet oppervlaktewater
Zoet oppervlaktewater zoals rivieren en meren.
Zout oppervlaktewater
Zout oppervlaktewater zoals de zee.