Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieu-investeringen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringen Water Totaal Water (mln euro) Milieu-investeringen Lucht en energie Totaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringen Bodem (mln euro) Milieu-investeringen Afval (mln euro) Milieu-investeringen Geluid (mln euro) Milieu-investeringen Landschap (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Totaal milieucompartimenten (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Water Totaal (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Lucht en energie Totaal (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Bodem (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Afval (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Geluid (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Landschap (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten 'Algemeen' (mln euro)
B Delfstoffenwinning 10 en meer werknemers 2018 . . . . . . . 155 14 22 15 27 8 6 64
06 Winning van aardolie en aardgas 10 en meer werknemers 2018 . . 16 . . . 0 133 11 16 10 24 5 3 63
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 en meer werknemers 2018 1 . . . . . . 3 0 1 0 1 0 0 1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 en meer werknemers 2018 0 0 . . . 0 0 19 2 5 5 2 2 3 0
C Industrie 10 en meer werknemers 2018 412 . . . . . 3 1.145 276 188 86 370 13 4 208
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 en meer werknemers 2018 67 24 36 . 4 1 . 217 116 8 3 57 4 2 28
11 Drankenindustrie 10 en meer werknemers 2018 2 . . . . . 0 18 9 0 0 3 0 0 5
12 Tabaksindustrie 10 en meer werknemers 2018 . . . . . . . 2 1 1 0 0 0 0 0
13 Textielindustrie 10 en meer werknemers 2018 5 . . . . . 0 13 3 1 0 6 0 0 2
14 Kledingindustrie 10 en meer werknemers 2018 . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Leer- en schoenenindustrie 10 en meer werknemers 2018 1 . . . . . . 3 2 0 0 1 0 0 0
16 Houtindustrie 10 en meer werknemers 2018 . . . . . . . 7 1 0 0 5 0 0 1
17 Papierindustrie 10 en meer werknemers 2018 6 . 4 . . . . 38 12 -2 1 22 1 0 4
18 Grafische industrie 10 en meer werknemers 2018 2 . . . 0 . 0 7 2 0 0 3 0 0 2
19 Aardolie-industrie 10 en meer werknemers 2018 66 . 55 . 0 0 0 105 23 42 16 16 0 0 7
20 Chemische industrie 10 en meer werknemers 2018 141 15 106 13 3 3 1 329 62 73 35 105 2 0 51
21 Farmaceutische industrie 10 en meer werknemers 2018 15 . . . . . . 67 7 10 12 30 1 0 7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 10 en meer werknemers 2018 14 1 12 1 0 . . 31 2 6 2 15 0 0 5
23 Bouwmaterialenindustrie 10 en meer werknemers 2018 6 . 4 0 . . . 38 4 8 1 17 1 0 5
24 Basismetaalindustrie 10 en meer werknemers 2018 39 . 37 . 0 . 0 57 5 21 6 13 1 0 11
25 Metaalproductenindustrie 10 en meer werknemers 2018 21 1 18 . 1 0 . 48 7 3 2 24 1 0 11
26 Elektrotechnische industrie 10 en meer werknemers 2018 3 0 3 . . . . 22 2 3 1 3 0 0 13
27 Elektrische apparatenindustrie 10 en meer werknemers 2018 1 0 1 . . 0 0 18 1 3 1 5 0 0 9
28 Machine-industrie 10 en meer werknemers 2018 10 0 7 1 0 1 0 56 7 5 2 11 1 0 31
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 10 en meer werknemers 2018 6 . . . . . 0 17 2 1 1 8 0 0 5
30 Overige transportmiddelenindustrie 10 en meer werknemers 2018 2 . 1 . . . 0 11 1 1 1 4 0 0 3
31 Meubelindustrie 10 en meer werknemers 2018 2 . 2 0 . 0 0 10 1 2 0 6 0 0 1
32 Overige industrie 10 en meer werknemers 2018 1 0 1 0 . . 0 5 1 0 0 2 0 0 1
33 Reparatie en installatie van machines 10 en meer werknemers 2018 2 0 . . 0 . 0 26 6 1 1 11 0 0 6
D Energievoorziening 10 en meer werknemers 2018 . . . 0 0 0 . 86 24 -19 12 45 8 9 8
35 Energiebedrijven 10 en meer werknemers 2018 . . . 0 0 0 . 86 24 -19 12 45 8 9 8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 10 en meer werknemers 2018 . 0 . 0 0 . 0 6 9 -24 1 3 0 12 5
36 Waterleidingbedrijven 10 en meer werknemers 2018 . 0 . 0 0 . 0 6 9 -24 1 3 0 12 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
- Definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2021 komen in het 3e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen.
Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen.
Totaal milieu-investeringen
Het totaal van de milieu-investeringen (voor alle milieucompartimenten).
Water
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Totaal Water
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Water.
Lucht en energie
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en zonnecollectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energieopwekking uit biomassa en waterkracht.
Totaal Lucht en energie
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Lucht en energie.
Bodem
Milieuactiviteiten om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- vloeistofdichte isolatie van bodem met opstaande randen of dijken, met bijbehorende drainagesystemen, pompen, leidingen en verzamelbekkens;
- voorzieningen voor opvang van mors- en lekverliezen;
- voorzieningen aan ondergrondse opslagvaten en leidingen;
- apparatuur voor emissie- en concentratiemetingen en dergelijke.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Geluid
Milieuactiviteiten om geluidverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- omkasting of akoestische isolatie van machines en leidingen;
- dempers; geluidsschermen of -wallen;
- apparatuur voor geluidsmetingen;
- trillingdempende funderingen; geluidsarme branders op fakkels en dergelijke.
Landschap
Milieuactiviteiten ter voorkoming of beperking van aantasting van natuur en landschap.
Voorbeelden:
- groengordels en aarden wallen, vereist rond fabrieks- of industrieterrein;
- herinrichting van het landschap (bijvoorbeeld bij afgravingen);
- zichtbaar maken van hoogspanningslijnen ter voorkoming van vogelaanvaring;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen;
- het bij boren maken van een omweg naar een locatie door middel van schuinboren;
- maatregelen ter beperking van grondwatergebruik en dergelijke.
Milieukosten
Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.

Milieukosten zijn te verdelen in eigen kosten en betaalde overdrachten. De eigen kosten bestaan uit de berekende kapitaallasten (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen) en overige kosten. De overdrachten bestaan vooral uit heffingen en uitbestede diensten.
Netto milieulasten
De som van de jaarlijkse nettokosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten.

De netto milieulasten geven de totale financiële lasten weer die het bedrijfsleven als gevolg van de zorg voor het milieu ondervindt.
Totaal milieucompartimenten
Water
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Totaal
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Lucht en energie
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en –collectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energie-opwekking uit biomassa en waterkracht.
Totaal
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en –collectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energie-opwekking uit biomassa en waterkracht.
Bodem
Milieuactiviteiten om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- vloeistofdichte isolatie van bodem met opstaande randen of dijken, met bijbehorende drainagesystemen, pompen, leidingen en verzamelbekkens;
- voorzieningen voor opvang van mors- en lekverliezen;
- voorzieningen aan ondergrondse opslagvaten en leidingen;
- apparatuur voor emissie- en concentratiemetingen en dergelijke.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Geluid
Milieuactiviteiten om geluidverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- omkasting of akoestische isolatie van machines en leidingen;
- dempers; geluidsschermen of -wallen;
- apparatuur voor geluidsmetingen;
- trillingdempende funderingen; geluidsarme branders op fakkels en dergelijke.
Landschap
Milieuactiviteiten ter voorkoming of beperking van aantasting van natuur en landschap.
Voorbeelden:
- groengordels en aarden wallen, vereist rond fabrieks- of industrieterrein;
- herinrichting van het landschap (bijvoorbeeld bij afgravingen);
- zichtbaar maken van hoogspanningslijnen ter voorkoming van vogelaanvaring;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen;
- het bij boren maken van een omweg naar een locatie door middel van schuinboren;
- maatregelen ter beperking van grondwatergebruik en dergelijke.
'Algemeen'
Milieuactiviteiten om verontreiniging te voorkomen of te beperken die niet aan één compartiment kunnen worden toegerekend.
Voorbeelden:
- de kosten voor het eigen milieuonderzoek;
- kosten voor eigen milieucoördinatie.