Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Perioden Milieu-investeringen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringen Aandeel in totale investeringen (%) Milieu-investeringen per compartiment Water Totaal Water (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Water Waterbesparing (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Water Water overig (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Lucht en energie Totaal Lucht en energie (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Lucht en energie Energiebesparing (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Lucht en energie Hernieuwbare energie (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Lucht en energie Lucht (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Bodem (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Afval (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Geluid (mln euro) Milieu-investeringen per compartiment Landschap (mln euro) Milieukosten Kosten eigen milieuactiviteiten (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten (mln euro) Milieukosten Ontvangen overdrachten (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten (mln euro)
2012 497 3,7 67 1 66 303 101 81 122 45 39 . . 965 551 624 892
2013 402 3,0 34 2 33 302 65 119 119 39 7 . . 953 558 672 839
2014 1.119 7,3 195 5 190 767 . . 525 18 94 . . . . . 860
2015 1.964 11,5 113 20 93 1.702 336 611 755 82 29 25 12 . . . 980
2016 2.149 14,6 48 . . 2.045 110 . . 22 19 10 3 . 681 . 1.140
2017 545 4,6 66 6 60 . 84 . 101 30 14 4 . . . . 1.305
2018 1.136 8,2 . . 57 . 129 . 152 29 13 7 5 . 702 . 1.392
2019 1.209 6,9 . . 59 . 170 . 165 65 12 24 . 1.570 . . 1.578
2020 2.876 15,7 89 . . 2.714 180 . . 47 11 10 3 . . . 1.503
2021 1.972 13,0 78 . . 1.799 129 . . 46 35 12 2 . . . 1.735
2022 2.284 13,4 215 . . 1.929 231 . . 27 82 23 7 . . . 1.994
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen en de milieulasten door bedrijven (met 10 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning.
Het begrip 'milieu', zoals in deze tabel gebruikt, omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012-2022 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 23 april 2024:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige uitkomsten over 2023 komen in het 3e kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen.
Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen.

Totaal milieu-investeringen
Het totaal van de milieu-investeringen (voor alle milieucompartimenten).
Aandeel in totale investeringen
Aandeel in totale investeringen.
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen van bedrijven.
De totale investeringen omvatten alleen die investeringen die in eigendom zijn verkregen, gehuurde investeringen zijn niet inbegrepen.

Milieu-investeringen per compartiment
De milieu-investeringen onderverdeeld per milieucompartiment.
Water
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Totaal Water
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Water.
Waterbesparing
Milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van (drink)waterverbruik.
Voorbeelden:
- voorzieningen voor hergebruik koel- of spoelwater;
- gesloten koelwatercircuits;
- waterbesparende kranen.
Water overig
Milieuactiviteiten om waterverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- afvalwaterzuiveringen;
- gescheiden rioleringsstelsels;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen.
Lucht en energie
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en zonnecollectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energieopwekking uit biomassa en waterkracht.
Totaal Lucht en energie
Het totaal van de milieu-investeringen voor het milieucompartiment Lucht en energie.
Energiebesparing
Milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik.
Voorbeelden:
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen.
Hernieuwbare energie
Milieuactiviteiten die als doel hebben de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- zonnepanelen en zonnecollectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energieopwekking uit biomassa en waterkracht.
Lucht
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen.
Bodem
Milieuactiviteiten om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- vloeistofdichte isolatie van bodem met opstaande randen of dijken, met bijbehorende drainagesystemen, pompen, leidingen en verzamelbekkens;
- voorzieningen voor opvang van mors- en lekverliezen;
- voorzieningen aan ondergrondse opslagvaten en leidingen;
- apparatuur voor emissie- en concentratiemetingen en dergelijke.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Geluid
Milieuactiviteiten om geluidverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- omkasting of akoestische isolatie van machines en leidingen;
- dempers; geluidsschermen of -wallen;
- apparatuur voor geluidsmetingen;
- trillingdempende funderingen; geluidsarme branders op fakkels en dergelijke.
Landschap
Milieuactiviteiten ter voorkoming of beperking van aantasting van natuur en landschap.
Voorbeelden:
- groengordels en aarden wallen, vereist rond fabrieks- of industrieterrein;
- herinrichting van het landschap (bijvoorbeeld bij afgravingen);
- zichtbaar maken van hoogspanningslijnen ter voorkoming van vogelaanvaring;
- apparatuur voor lozings- en concentratiemetingen;
- het bij boren maken van een omweg naar een locatie door middel van schuinboren;
- maatregelen ter beperking van grondwatergebruik en dergelijke.
Milieukosten
Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.

Milieukosten zijn te verdelen in eigen kosten en betaalde overdrachten. De eigen kosten bestaan uit de berekende kapitaallasten (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen) en overige kosten. De overdrachten bestaan vooral uit heffingen en uitbestede diensten.
Kosten eigen milieuactiviteiten
Het totaal van de milieukosten van milieuactiviteiten (activiteiten in eigen beheer). Deze kosten worden gevormd door de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de in het verleden gedane milieu-investeringen en overige kosten.
Betaalde overdrachten
Betaalde overdrachten zijn heffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten. Hieronder vallen milieuheffingen, betalingen aan derden voor de afvoer van afvalstoffen en overige betalingen voor aan derden uitbestede milieuactiviteiten. Onder de milieuheffingen vallen o.a. de ‘betaalde leges voor milieuvergunningen’, deze worden vanaf 2015 niet meer waargenomen. Vergelijking van de ‘betaalde overdrachten’ met eerdere jaren is mogelijk vanwege de geringe hoogte van deze kostenpost (minder dan 0,5 miljoen euro op het totaal).
Ontvangen overdrachten
Door de overheid gesubsidieerde milieu-investeringen.

Deze subsidies verlagen de eigen investering en leiden dus tot lagere jaarlijkse kapitaallasten. De kapitaallasten die als gevolg van de ontvangen subsidies niet zijn opgetreden (de 'gesubsidieerde kapitaallasten') worden berekend en als ontvangen overdracht beschouwd.
Gegevens over de door bedrijven ontvangen subsidies zijn verkregen uit opgaven van de subsidieverlenende instanties.
Netto milieulasten
De som van de jaarlijkse nettokosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten.

De netto milieulasten geven de totale financiële lasten weer die het bedrijfsleven als gevolg van de zorg voor het milieu ondervindt.