Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten en uitgaven, het vorderingensaldo en het exploitatiesaldo van de sector overheid. Daarnaast worden enkele aanvullende gegevens over inkomsten en uitgaven weergegeven (memorandumposten). De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren en Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Sectoren Perioden InkomstenTotaal inkomsten (mln euro) InkomstenBelastingenTotaal belastingen (mln euro) BelastingenBelastingen op productie en invoerTotaal belastingen op prod. en invoer (mln euro) BelastingenBelastingen op productie en invoerProductgebonden belastingen (mln euro) BelastingenBelastingen op productie en invoerNiet-productgebonden belastingen (mln euro) BelastingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) BelastingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) BelastingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) InkomstenBelastingenVermogensheffingen (mln euro) InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (mln euro) InkomstenVerkopen van goederen en diensten (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenRente (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenWinstuitkeringen (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenOverig inkomen uit investeringen (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenInkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachtenTotaal inkomensoverdrachten (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachtenInkomensoverdr. ivm internation. samenw. (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) InkomstenKapitaaloverdr. excl. vermogensheffingenTotaal kapitaaloverdr. excl. vermogen... (mln euro) InkomstenKapitaaloverdr. excl. vermogensheffingenInvesteringsbijdragen (mln euro) InkomstenKapitaaloverdr. excl. vermogensheffingenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) InkomstenOverige inkomstenTotaal overige inkomsten (mln euro) InkomstenOverige inkomstenInvesteringen in eigen beheer (mln euro) InkomstenOverige inkomstenSubsidies (mln euro) InkomstenOverige inkomstenToegerekende sociale premies (mln euro) UitgavenTotaal uitgaven (mln euro) UitgavenBeloning van werknemersTotaal beloning van werknemers (mln euro) UitgavenBeloning van werknemersLonen (mln euro) UitgavenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) UitgavenAankopen goederen en diensten (mln euro) UitgavenNetto investeringenTotaal netto investeringen (mln euro) Netto investeringenNetto investeringen in vaste activaTotaal netto invest. in vaste activa (mln euro) Netto investeringenNetto investeringen in vaste activaBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Netto investeringenNetto investeringen in vaste activaAfschrijvingen (-) (mln euro) UitgavenNetto investeringenVeranderingen in voorraden (incl. kos... (mln euro) UitgavenAfschrijvingen (mln euro) UitgavenSaldo aan- en verkopen van niet-gepro... (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenRente (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenInkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) UitgavenUitkeringenTotaal uitkeringen (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in geldUitkeringen wett. soc. verz. in geld (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in geldUitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in naturaUitkeringen wett. soc. verz. in natura (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in naturaUitkeringen soc. voorziening in natura (mln euro) UitgavenSubsidiesTotaal subsidies (mln euro) UitgavenSubsidiesProductgebonden subsidies (mln euro) UitgavenSubsidiesNiet-productgebonden subsidies (mln euro) UitgavenInkomensoverdrachtenTotaal inkomensoverdrachten (mln euro) UitgavenInkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) UitgavenInkomensoverdrachtenInkomensoverdr. ivm internation. samenw. (mln euro) InkomensoverdrachtenEigen middelen van de EUTotaal Eigen middelen van de EU (mln euro) InkomensoverdrachtenEigen middelen van de EUBTW-afdrachten (mln euro) InkomensoverdrachtenEigen middelen van de EUBNI-afdrachten (mln euro) UitgavenInkomensoverdrachtenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) UitgavenKapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten (mln euro) UitgavenKapitaaloverdrachtenInvesteringsbijdragen (mln euro) UitgavenKapitaaloverdrachtenOverige kapitaaloverdrachten (mln euro) UitgavenOverige uitgavenTotaal overige uitgaven (mln euro) UitgavenOverige uitgavenBelastingen op productie en invoer (mln euro) UitgavenOverige uitgavenBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) UitgavenOverige uitgavenUitk.soc.verz. rechtstr. door werkgevers (mln euro) OverheidssaldoTotaal Overheidssaldo (mln euro) OverheidssaldoOverheidssaldo inkomsten (mln euro) OverheidssaldoOverheidssaldo uitgaven (mln euro) ExploitatiesaldoTotaal exploitatiesaldo (mln euro) ExploitatiesaldoExploitatiesaldo overheidssaldo (mln euro) ExploitatiesaldoNetto investeringen (mln euro) ExploitatiesaldoSaldo aan- en verkopen van niet-... (mln euro) MemorandumpostenAardgasbatenTotaal aardgasbaten (mln euro) MemorandumpostenAardgasbatenDividenden (mln euro) MemorandumpostenAardgasbatenInkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) MemorandumpostenAardgasbatenVennootschapsbelasting (mln euro) MemorandumpostenWerkelijke rente-inkomsten (mln euro) MemorandumpostenWerkelijke rente-uitgaven (mln euro)
Overheid 2017 3e kwartaal* 74.197 39.654 20.207 17.773 2.434 19.106 17.160 1.946 341 25.751 4.209 1.340 430 621 2 287 790 0 20 770 241 61 180 2.212 1.482 7 723 75.362 14.028 10.255 3.773 10.316 1.412 1.409 7.086 -5.677 3 5.677 -335 1.745 1.742 3 36.771 18.494 13.162 5.332 18.277 14.384 3.893 2.084 826 1.258 2.512 0 510 824 108 716 1.178 266 84 182 886 163 0 723 -1.165 74.197 -75.362 -88 -1.165 1.412 -335 . . . . 429 2.099
Overheid 2017 4e kwartaal* 84.868 46.373 23.601 21.262 2.339 22.272 20.294 1.978 500 27.780 4.998 2.170 433 402 2 1.333 924 0 131 793 220 181 39 2.403 1.501 7 895 79.338 17.243 13.098 4.145 10.878 1.088 1.084 6.874 -5.790 4 5.790 -894 1.734 1.722 12 36.512 17.797 12.910 4.887 18.715 14.825 3.890 2.507 852 1.655 2.704 0 879 583 132 451 1.242 688 362 326 1.088 169 24 895 5.530 84.868 -79.338 5.724 5.530 1.088 -894 . . . . 440 2.085
Overheid 2017* 320.029 180.226 84.473 74.899 9.574 94.112 86.348 7.764 1.641 102.258 17.619 7.236 1.614 2.662 9 2.951 2.989 0 188 2.801 681 366 315 9.020 5.861 31 3.128 312.015 62.355 46.439 15.916 41.569 3.051 3.035 25.752 -22.717 16 22.717 -2.202 7.055 7.032 23 150.796 76.727 55.515 21.212 74.069 58.369 15.700 9.061 3.405 5.656 10.216 0 2.673 3.273 456 2.817 4.270 3.623 761 2.862 3.774 622 24 3.128 8.014 320.029 -312.015 8.863 8.014 3.051 -2.202 2.824 486 2.092 246 1.635 8.536
Centrale overheid 2017 3e kwartaal* 42.227 37.156 18.739 17.773 966 18.076 17.160 916 341 0 1.380 854 276 484 0 94 886 398 14 474 351 171 180 1.600 1.207 0 393 44.665 5.162 3.721 1.441 3.261 1.186 1.186 3.899 -2.713 0 2.713 5 1.705 1.705 0 5.564 3.923 0 3.923 1.641 0 1.641 1.216 385 831 22.798 20.991 510 824 108 716 473 636 454 182 419 26 0 393 -2.438 42.227 -44.665 -1.247 -2.438 1.186 5 . . . . 270 1.742
Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 50.303 43.853 22.145 21.262 883 21.208 20.294 914 500 0 1.706 1.686 268 357 0 1.061 1.035 466 51 518 350 311 39 1.673 1.208 0 465 46.178 6.659 5.103 1.556 3.559 854 854 3.635 -2.781 0 2.781 -18 1.701 1.701 0 4.937 3.333 0 3.333 1.604 0 1.604 1.625 397 1.228 22.464 20.305 862 583 132 451 714 1.108 782 326 508 31 12 465 4.125 50.303 -46.178 4.961 4.125 854 -18 . . . . 270 1.750
Centrale overheid 2017* 192.510 170.206 78.642 74.899 3.743 89.923 86.348 3.575 1.641 0 5.791 5.148 957 2.020 0 2.171 3.627 1.752 93 1.782 1.259 944 315 6.479 4.786 1 1.692 185.907 22.995 16.986 6.009 13.811 2.310 2.310 13.177 -10.867 0 10.867 0 6.927 6.927 0 21.318 14.789 0 14.789 6.529 0 6.529 5.185 1.308 3.877 95.686 87.431 2.655 3.273 456 2.817 2.327 4.992 2.130 2.862 1.816 112 12 1.692 6.603 192.510 -185.907 8.913 6.603 2.310 0 2.824 486 2.092 246 959 7.139
Rijk 2017 3e kwartaal* 40.142 37.156 18.739 17.773 966 18.076 17.160 916 341 0 563 827 249 484 0 94 790 338 14 438 257 77 180 549 263 0 286 42.495 3.091 2.197 894 2.134 903 903 2.173 -1.270 0 1.270 4 1.703 1.703 0 5.509 3.923 0 3.923 1.586 0 1.586 1.092 385 707 25.644 23.893 510 824 108 716 417 852 674 178 293 7 0 286 -2.353 40.142 -42.495 -1.446 -2.353 903 4 . . . . 241 1.731
Rijk 2017 4e kwartaal* 48.356 43.853 22.145 21.262 883 21.208 20.294 914 500 0 1.055 1.657 239 357 0 1.061 920 398 51 471 267 228 39 604 255 0 349 43.997 4.031 3.132 899 2.400 587 587 1.889 -1.302 0 1.302 -19 1.683 1.683 0 4.889 3.333 0 3.333 1.556 0 1.556 1.455 397 1.058 25.826 23.717 862 583 132 451 664 1.475 1.149 326 368 7 12 349 4.359 48.356 -43.997 4.927 4.359 587 -19 . . . . 239 1.723
Rijk 2017* 184.489 170.206 78.642 74.899 3.743 89.923 86.348 3.575 1.641 0 2.969 5.029 838 2.020 0 2.171 3.201 1.480 93 1.628 830 515 315 2.254 999 0 1.255 177.958 13.761 10.145 3.616 9.124 1.213 1.213 6.324 -5.111 0 5.111 -4 6.897 6.897 0 21.073 14.789 0 14.789 6.284 0 6.284 4.640 1.308 3.332 108.616 100.582 2.655 3.273 456 2.817 2.106 6.234 3.364 2.870 1.293 26 12 1.255 6.531 184.489 -177.958 7.740 6.531 1.213 -4 2.824 486 2.092 246 830 7.071
Overige centrale overheid 2017 3e kwartaal* 5.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 33 33 0 0 0 3.011 2.975 0 36 327 327 0 1.051 944 0 107 5.324 2.071 1.524 547 1.127 283 283 1.726 -1.443 0 1.443 1 8 8 0 55 0 0 0 55 0 55 124 0 124 69 13 0 0 0 0 56 17 13 4 126 19 0 107 -85 5.239 -5.324 199 -85 283 1 35 17
Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 5.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 35 35 0 0 0 3.540 3.493 0 47 483 483 0 1.069 953 0 116 6.012 2.628 1.971 657 1.159 267 267 1.746 -1.479 0 1.479 1 24 24 0 48 0 0 0 48 0 48 170 0 170 63 13 0 0 0 0 50 33 33 0 140 24 0 116 -234 5.778 -6.012 34 -234 267 1 37 33
Overige centrale overheid 2017* 22.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.822 139 139 0 0 0 13.622 13.468 0 154 1.746 1.726 20 4.225 3.787 1 437 22.482 9.234 6.841 2.393 4.687 1.097 1.097 6.853 -5.756 0 5.756 4 50 50 0 245 0 0 0 245 0 245 545 0 545 266 45 0 0 0 0 221 75 63 12 523 86 0 437 72 22.554 -22.482 1.173 72 1.097 4 149 88
Lokale overheid 2017 3e kwartaal* 23.364 2.498 1.468 0 1.468 1.030 0 1.030 0 0 2.829 509 177 137 2 193 16.516 16.236 6 274 418 418 0 594 270 7 317 23.450 8.527 6.278 2.249 6.491 222 219 3.157 -2.938 3 2.938 -340 77 74 3 3.661 1.409 0 1.409 2.252 0 2.252 504 441 63 763 58 0 0 0 0 705 154 154 0 453 136 0 317 -86 23.364 -23.450 -204 -86 222 -340 182 394
Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 23.369 2.520 1.456 0 1.456 1.064 0 1.064 0 0 3.292 503 184 45 2 272 15.624 15.322 48 254 716 716 0 714 290 7 417 25.624 10.141 7.656 2.485 7.146 230 226 3.209 -2.983 4 2.983 -876 59 47 12 3.840 1.554 0 1.554 2.286 0 2.286 506 455 51 630 85 17 0 0 0 528 400 400 0 565 136 12 417 -2.255 23.369 -25.624 -2.901 -2.255 230 -876 189 361
Lokale overheid 2017* 96.901 10.020 5.831 0 5.831 4.189 0 4.189 0 0 11.828 2.174 743 642 9 780 68.462 67.464 63 935 1.948 1.948 0 2.469 1.057 30 1.382 97.962 37.821 28.287 9.534 26.434 739 723 12.470 -11.747 16 11.747 -2.202 259 236 23 15.594 6.423 0 6.423 9.171 0 9.171 2.380 2.097 283 2.268 307 18 0 0 0 1.943 1.023 1.023 0 1.899 505 12 1.382 -1.061 96.901 -97.962 -2.524 -1.061 739 -2.202 762 1.528
Gemeenten 2017 3e kwartaal* 13.794 1.442 1.103 0 1.103 339 0 339 0 0 1.649 390 81 124 2 183 9.655 9.600 6 49 421 421 0 237 158 4 75 13.083 2.169 1.586 583 3.212 65 65 1.830 -1.765 0 1.765 -372 24 21 3 3.229 1.199 0 1.199 2.030 0 2.030 233 186 47 2.555 1.997 0 0 0 0 558 64 64 0 139 64 0 75 711 13.794 -13.083 404 711 65 -372 82 265
Gemeenten 2017 4e kwartaal* 13.240 1.447 1.075 0 1.075 372 0 372 0 0 2.080 345 44 34 2 265 8.501 8.423 20 58 529 529 0 338 179 2 157 14.399 2.594 1.911 683 3.862 86 86 1.894 -1.808 0 1.808 -794 28 17 11 3.342 1.278 0 1.278 2.064 0 2.064 178 160 18 2.879 2.547 14 0 0 0 318 187 187 0 229 60 12 157 -1.159 13.240 -14.399 -1.867 -1.159 86 -794 45 252
Gemeenten 2017* 53.923 5.780 4.354 0 4.354 1.426 0 1.426 0 0 6.896 1.520 307 455 8 750 36.887 36.691 34 162 1.770 1.770 0 1.070 638 14 418 54.479 9.686 7.177 2.509 13.432 152 152 7.251 -7.099 0 7.099 -2.165 121 99 22 13.753 5.479 0 5.479 8.274 0 8.274 955 764 191 10.424 9.008 14 0 0 0 1.402 375 375 0 647 217 12 418 -556 53.923 -54.479 -2.569 -556 152 -2.165 311 1.077
Overige lokale overheid 2017 3e kwartaal* 11.796 1.056 365 0 365 691 0 691 0 0 1.180 124 101 13 0 10 8.905 8.680 0 225 174 174 0 357 112 3 242 12.593 6.358 4.692 1.666 3.279 157 154 1.327 -1.173 3 1.173 32 58 58 0 432 210 0 210 222 0 222 271 255 16 252 105 0 0 0 0 147 267 267 0 314 72 0 242 -797 11.796 -12.593 -608 -797 157 32 105 134
Overige lokale overheid 2017 4e kwartaal* 13.129 1.073 381 0 381 692 0 692 0 0 1.212 166 148 11 0 7 9.821 9.597 28 196 481 481 0 376 111 5 260 14.225 7.547 5.745 1.802 3.284 144 140 1.315 -1.175 4 1.175 -82 39 38 1 498 276 0 276 222 0 222 328 295 33 449 236 3 0 0 0 210 507 507 0 336 76 0 260 -1.096 13.129 -14.225 -1.034 -1.096 144 -82 152 117
Overige lokale overheid 2017* 53.161 4.240 1.477 0 1.477 2.763 0 2.763 0 0 4.932 683 465 187 1 30 40.903 40.101 29 773 1.004 1.004 0 1.399 419 16 964 53.666 28.135 21.110 7.025 13.002 587 571 5.219 -4.648 16 4.648 -37 167 166 1 1.841 944 0 944 897 0 897 1.425 1.333 92 1.172 627 4 0 0 0 541 1.474 1.474 0 1.252 288 0 964 -505 53.161 -53.666 45 -505 587 -37 480 480
Socialezekerheidsfondsen 2017 3e kwartaal* 30.560 0 0 0 0 0 0 0 0 25.751 0 14 14 0 0 0 4.777 4.755 0 22 0 0 0 18 5 0 13 29.201 339 256 83 564 4 4 30 -26 0 26 0 0 0 0 27.546 13.162 13.162 0 14.384 14.384 0 364 0 364 340 340 0 0 0 0 0 4 4 0 14 1 0 13 1.359 30.560 -29.201 1.363 1.359 4 0 14 0
Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 32.839 0 0 0 0 0 0 0 0 27.780 0 7 7 0 0 0 5.036 4.983 32 21 0 0 0 16 3 0 13 29.179 443 339 104 173 4 4 30 -26 0 26 0 0 0 0 27.735 12.910 12.910 0 14.825 14.825 0 376 0 376 381 381 0 0 0 0 0 26 26 0 15 2 0 13 3.660 32.839 -29.179 3.664 3.660 4 0 7 0
Socialezekerheidsfondsen 2017* 122.458 0 0 0 0 0 0 0 0 102.258 0 45 45 0 0 0 20.083 19.967 32 84 0 0 0 72 18 0 54 119.986 1.539 1.166 373 1.324 2 2 105 -103 0 103 0 0 0 0 113.884 55.515 55.515 0 58.369 58.369 0 1.496 0 1.496 1.445 1.445 0 0 0 0 0 134 134 0 59 5 0 54 2.472 122.458 -119.986 2.474 2.472 2 0 45 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens