Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 17.775,5
B-F Nijverheid en energie 2022* 22.032,5
G+I Handel en horeca 2022* .
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* .
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022* .
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* .
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022* .
B Delfstoffenwinning 2022* 497,3
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 265,6
061 Winning van aardolie 2022* .
062 Winning van aardgas 2022* .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 93,9
081 Winning van zand, grind en klei 2022* .
089 Winning van overige delfstoffen 2022* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 137,8
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* .
099 Dienstverlening overige winning 2022* .
C Industrie 2022* 10.702,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 2.261,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* .
102 Visverwerkende industrie 2022* .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* .
105 Zuivelindustrie 2022* .
106 Meelindustrie 2022* .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* .
109 Diervoederindustrie 2022* .
11 Drankenindustrie 2022* .
110 Drankenindustrie 2022* .
12 Tabaksindustrie 2022* .
120 Tabaksindustrie 2022* .
13 Textielindustrie 2022* 115,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 144,0
131 Spinnerijen 2022* .
132 Weverijen 2022* .
133 Textielveredelingsindustrie 2022* .
139 Overige textielproductenindustrie 2022* .
14 Kledingindustrie 2022* 9,4
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* .
142 Bontartikelenindustrie 2022* .
143 Gebreide kledingindustrie 2022* .
15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 19,3
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* .
152 Schoenenindustrie 2022* .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022* 521,7
16 Houtindustrie 2022* 218,9
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* .
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* .
17 Papierindustrie 2022* 276,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 388,5
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* .
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* .
18 Grafische industrie 2022* 112,5
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* .
182 Repro van geluid, beeld en software 2022* .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022* 3.180,4
19 Aardolie-industrie 2022* 452,7
191 Cokesfabrieken 2022* .
192 Aardolie-industrie 2022* .
20 Chemische industrie 2022* 1.757,1
201 Basischemie 2022* .
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* .
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* .
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* .
205 Overige chemische productenindustrie 2022* .
206 Synthetische vezelindustrie 2022* .
21 Farmaceutische industrie 2022* 548,2
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* .
212 Farmaceutische productenindustrie 2022* .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 422,4
221 Rubberproductenindustrie 2022* .
222 Kunststofproductenindustrie 2022* .
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 302,7
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* .
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* .
234 Overige keramische industrie 2022* .
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* .
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* .
239 Overige minerale productenindustrie 2022* .
24 Basismetaalindustrie 2022* 251,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 1.160,6
24-30, 33 Metalektro 2022* 3.867,2
241 IJzer- en staalindustrie 2022* .
242 Stalen buizenindustrie 2022* .
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022* .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022* .
245 Metaalgieterijen 2022* .
25 Metaalproductenindustrie 2022* 909,1
251 Metalen bouwproductenindustrie 2022* .
252 Tankbouw en cv-industrie 2022* .
253 Stoomketelindustrie 2022* .
254 Wapen- en munitie-industrie 2022* .
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022* .
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2022* .
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. De tabel geeft ook informatie over verkoop van materiële vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).