Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2009 41.888,5
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2010 39.705,1
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2011 49.444,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2012 47.633,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2013 46.383,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2014 46.144,2
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2015 50.663,8
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2016 47.187,6
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2017 51.855,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2018 56.693,4
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2019 65.522,5
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020 62.675,1
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 64.142,6
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 73.954,4
C Industrie 2009 7.319,2
C Industrie 2010 6.104,9
C Industrie 2011 7.218,1
C Industrie 2012 7.377,7
C Industrie 2013 6.924,4
C Industrie 2014 7.207,5
C Industrie 2015 8.114,3
C Industrie 2016 8.059,8
C Industrie 2017 8.802,0
C Industrie 2018 10.557,1
C Industrie 2019 11.614,5
C Industrie 2020 9.738,0
C Industrie 2021 9.734,0
C Industrie 2022 11.053,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. De tabel geeft ook informatie over verkoop van materiële vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).