Waterschappen; tarieven heffingen

Waterschappen; tarieven heffingen

Waterschappen Perioden Watersysteemheffing Watersysteemheffing ingezetenen (euro per woonruimte) Watersysteemheffing Watersysteemheffing ongebouwd (euro per ha) Watersysteemheffing Watersysteemheffing natuur (euro per ha) Watersysteemheffing Watersysteemheffing gebouwd (% WOZ) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer ingezetenen (euro per woonruimte) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer ongebouwd (euro per ha) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer natuur (euro per ha) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer gebouwd (% WOZ) Zuiveringsheffing (euro per vervuilingseenheid) Verontreinigingsheffing (euro per vervuilingseenheid)
Waterschap Groot Salland (WS) 2024*
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2024* 83,27 61,19 5,59 0,03502 65,40 65,40
Waterschap Veluwe (WS) 2024*
Waterschap Vallei & Eem (WS) 2024*
Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024*
Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2024*
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2024* 133,39 192,26 4,53 0,02410 106,04 106,04
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2024*
Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2024*
Waterschap De Dommel (WS) 2024* 53,70 67,26 3,74 0,01888 64,68 64,68
Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2024*
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2024* 128,23 147,24 4,40 0,02120 80,03 80,03
Waterschap Rivierenland (WS) 2024* 134,64 129,71 6,71 0,03648 51,08 15,83 1,87 0,01047 68,51 68,51
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2024* 110,31 139,84 6,87 0,02320 66,11 66,11
Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2024*
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2024* 80,35 77,58 6,68 0,03845 82,16 82,16
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2024* 114,53 76,65 8,62 0,05689 84,87 84,87
Waterschap Reest en Wieden (WS) 2024*
Waterschap Velt en Vecht (WS) 2024*
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2024* 89,78 110,96 11,29 0,04220 70,00 70,00
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2024* 120,74 151,51 6,10 0,03329 38,50 40,12 1,72 0,00728 69,82 69,82
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2024* 76,03 81,34 5,34 0,03310 74,65 74,65
Wetterskip Fryslân (WS) 2024* 91,07 105,51 7,61 0,07796 68,96 68,96
Waterschap Aa en Maas (WS) 2024* 73,52 104,52 6,66 0,02938 55,56 55,56
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2024* 123,31 125,00 6,68 0,02744 19,04 0,00692 78,59 78,59
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2024* 129,88 101,65 2,18 0,02358 56,22 31,67 31,67 0,02260 71,29 71,29
Waterschap Scheldestromen (WS) 2024* 141,60 97,34 10,78 0,05246 78,28 78,28
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2024* 57,76 56,37 2,70 0,01951 73,14 73,14
Waterschap Vechtstromen (WS) 2024* 92,78 61,75 4,64 0,03139 71,20 71,20
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2024* 128,24 90,51 6,39 0,04260 75,98 75,98
Waterschap Limburg (WS) 2024* 82,69 94,91 4,66 0,02650 88,77 88,77
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2024* 170,30 133,61 4,55 0,01528 91,65 91,65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de tarieven van de waterschapsheffingen.
Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De waterschappen leggen de watersysteemheffing, heffing wegenbeheer en niet-taakgebonden heffing op aan vier categorieën belastingplichtingen: ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van grond (ongebouwd) en eigenaren van natuurgebieden. Een waterschap kan ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van wegaanleg en -onderhoud te betalen uit de watersysteemheffing. Hetzelfde geldt voor de niet-taakgebonden heffing.

Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen. Dit betekent dat een waterschap voor dezelfde heffing verschillende tarieven kan gebruiken voor bijvoorbeeld buitendijkse en binnendijkse gebieden. In de tabel staat dan een gemiddeld tarief. Om het gemiddelde tarief te berekenen wordt de totale opbrengst gedeeld door het totaal aantal eenheden waarover de heffing wordt geheven.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 8 maart 2024:
De voorlopige cijfers over 2024 zijn opgenomen.
De cijfers over 2023 zijn nu definitief.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In februari/maart verschijnen er cijfers over het lopende jaar en worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Watersysteemheffing
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken van de zorg voor het watersysteem in het gebied van het betreffende waterschap. Dit betreft onder andere de zorg voor waterkering (veilige dijken) en het waterpeil.
Watersysteemheffing ingezetenen
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op woonruimten.
Gebruikers van bedrijfsruimten worden niet in de ingezetenenomslag betrokken. De belastingplichtige voor deze heffing is de (hoofd)bewoner van de woonruimte. Het tarief voor de heffing is een vast bedrag per woonruimte.
Watersysteemheffing ongebouwd
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op ongebouwde eigendommen, niet zijnde natuurterreinen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan grondbezitters. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Watersysteemheffing natuur
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op natuurterreinen.
Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de bezitters van natuurterreinen. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Watersysteemheffing gebouwd
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Maatstaf voor de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de Wet waardering onroerende zaken (Woz).
Heffing wegenbeheer
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer en het onderhoud van wegen. Niet alle waterschappen leggen deze heffing op. Sommige waterschappen dekken de kosten voor wegen uit de Watersysteemheffing. Bovendien hebben niet alle waterschappen wegen in beheer.
Heffing wegenbeheer ingezetenen
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op woonruimten. De belastingplichtige voor deze heffing is de (hoofd)bewoner van de woonruimte. Het tarief voor de heffing is een vast bedrag per woonruimte.
Heffing wegenbeheer ongebouwd
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op ongebouwde eigendommen, niet zijnde natuurterreinen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan grondbezitters. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Heffing wegenbeheer natuur
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op natuurterreinen.
Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de bezitters van natuurterreinen. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Heffing wegenbeheer gebouwd
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Grondslag voor de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de Wet waardering onroerende zaken (Woz).
Zuiveringsheffing
De heffing die wordt opgelegd om de kosten te dekken voor het zuiveren van afvalwater. De heffing wordt opgelegd aan huishoudens of bedrijven die afvalwater lozen op een riool of een zuiveringsinstallatie. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.
Verontreinigingsheffing
De heffing die wordt opgelegd aan huishoudens, bedrijven of instellingen die afvalwater lozen op het oppervlaktewater. De opbrengst komt ten goede aan het watersysteembeheer. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.