Waterschappen; tarieven heffingen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de tarieven van de waterschapsheffingen.
Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De waterschappen leggen de watersysteemheffing, heffing wegenbeheer en niet-taakgebonden heffing op aan vier categorieën belastingplichtingen: ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van grond (ongebouwd) en eigenaren van natuurgebieden. Een waterschap kan ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van wegaanleg en -onderhoud te betalen uit de watersysteemheffing. Hetzelfde geldt voor de niet-taakgebonden heffing.

Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen. Dit betekent dat een waterschap voor dezelfde heffing verschillende tarieven kan gebruiken voor bijvoorbeeld buitendijkse en binnendijkse gebieden. In de tabel staat dan een gemiddeld tarief. Om het gemiddelde tarief te berekenen wordt de totale opbrengst gedeeld door het totaal aantal eenheden waarover de heffing wordt geheven.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 14 februari 2020:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn opgenomen.
De cijfers over 2019 zijn nu definitief.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In februari/maart verschijnen er cijfers over het lopende jaar en worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Waterschappen; tarieven heffingen

Waterschappen Perioden WatersysteemheffingWatersysteemheffing ingezetenen (euro per woonruimte) WatersysteemheffingWatersysteemheffing ongebouwd (euro per ha) WatersysteemheffingWatersysteemheffing natuur (euro per ha) WatersysteemheffingWatersysteemheffing gebouwd (% WOZ) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer ingezetenen (euro per woonruimte) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer ongebouwd (euro per ha) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer natuur (euro per ha) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer gebouwd (% WOZ) Zuiveringsheffing (euro per vervuilingseenheid) Verontreinigingsheffing (euro per vervuilingseenheid)
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020* 63,09 56,84 3,53 0,03113 0,00 0,00 0,00 0,00000 53,43 53,43
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020* 123,29 178,18 4,56 0,02330 0,00 0,00 0,00 0,00000 93,50 93,50
Waterschap De Dommel (WS) 2020* 43,60 58,32 2,90 0,02069 0,00 0,00 0,00 0,00000 49,56 49,56
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020* 105,60 121,99 4,00 0,02266 0,00 0,00 0,00 0,00000 61,30 61,30
Waterschap Rivierenland (WS) 2020* 110,33 102,48 5,57 0,04447 46,32 13,21 1,56 0,01343 54,98 54,98
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020* 83,64 107,00 6,03 0,02384 0,00 0,00 0,00 0,00000 64,48 64,48
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020* 74,89 67,34 6,02 0,04928 0,00 0,00 0,00 0,00000 74,21 74,21
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020* 90,98 79,92 6,89 0,06038 0,00 0,00 0,00 0,00000 65,75 65,75
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020* 86,42 101,21 9,90 0,04390 0,00 0,00 0,00 0,00000 59,50 59,50
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020* 106,45 125,55 5,02 0,04107 39,09 32,51 2,10 0,01146 55,23 55,23
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020* 61,15 77,30 4,86 0,03325 0,00 0,00 0,00 0,00000 58,00 58,00
Wetterskip Fryslân (WS) 2020* 99,39 96,54 7,85 0,06663 0,00 0,00 0,00 0,00000 58,34 58,34
Waterschap Aa en Maas (WS) 2020* 61,50 83,32 5,30 0,03554 0,00 0,00 0,00 0,00000 49,08 49,08
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020* 104,51 127,26 5,89 0,03061 15,37 21,25 1,18 0,00636 61,82 61,82
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020* 106,38 103,88 3,30 0,02360 43,54 34,39 34,39 0,02407 50,01 50,01
Waterschap Scheldestromen (WS) 2020* 112,24 85,35 8,18 0,05589 0,00 0,00 0,00 0,00000 62,36 62,36
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020* 56,63 50,35 3,03 0,02030 0,00 0,00 0,00 0,00000 54,08 54,08
Waterschap Vechtstromen (WS) 2020* 78,51 65,21 4,43 0,03839 0,00 0,00 0,00 0,00000 52,15 52,15
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020* 101,10 79,03 4,63 0,04300 0,00 0,00 0,00 0,00000 57,28 57,28
Waterschap Limburg (WS) 2020* 63,50 65,52 4,01 0,02650 0,00 0,00 0,00 0,00000 52,26 52,26
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020* 114,56 121,58 2,12 0,01219 0,00 0,00 0,00 0,00000 54,92 54,92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens