Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen; verwachte groei Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringen; verwachte groei Voorjaarsenquête jaar T (%) Investeringen; verwachte groei Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Vervanging Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Vervanging Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Uitbreiding Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Uitbreiding Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Verhoging efficiency Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Verhoging efficiency Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Overige investeringsmotieven Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Overige investeringsmotieven Najaarsenquête jaar T (%)
C Industrie 2014 2 9 1 42 44 30 30 19 18 10 9
C Industrie 2015 15 16 9 44 40 30 33 18 16 8 11
C Industrie 2016 4 -3 4 40 43 34 33 17 15 10 10
C Industrie 2017 13 15 19 42 40 32 35 16 15 10 10
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 8 8 -15 29 35 37 34 23 20 11 11
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015 13 8 4 34 39 34 32 19 19 12 10
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016 3 2 13 38 38 32 34 20 18 11 10
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 -3 1 7 34 42 35 34 20 15 11 9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 -1 -8 16 35 42 35 17 16 28 14 13
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2015 -8 -19 -20 37 25 14 35 33 31 15 9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016 10 -26 -6 29 39 44 27 19 25 8 9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 29 44 55 33 24 39 41 21 23 7 12
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 5 -7 -12 44 54 30 22 19 17 8 6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2015 14 -10 3 52 53 13 24 27 18 8 5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016 4 -7 3 57 44 22 27 14 20 7 8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 22 24 38 52 52 18 26 23 15 8 7
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 9 -15 3 41 43 33 30 20 21 5 6
17-18 Papier- en grafische industrie 2015 24 31 36 41 39 32 40 21 17 6 4
17-18 Papier- en grafische industrie 2016 32 69 73 33 30 49 49 14 16 4 4
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 -29 -23 -26 43 37 29 33 22 22 5 8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 1 12 9 47 44 25 28 17 17 12 11
19-22 Raffinaderijen en chemie 2015 23 17 14 50 36 28 33 15 13 7 18
19-22 Raffinaderijen en chemie 2016 -3 -7 -13 39 49 30 25 16 12 15 14
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 40 49 40 45 38 28 36 15 10 12 16
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 4 -8 19 47 37 31 42 16 15 6 6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2015 -4 -18 7 35 40 40 34 19 17 6 9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016 15 -6 34 34 34 46 49 14 12 6 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 4 -7 12 37 36 40 34 16 23 7 7
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2014 -7 39 26 35 41 28 39 21 15 17 6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2015 8 54 6 33 33 42 44 20 16 5 6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2016 3 -21 4 40 36 38 37 17 19 5 8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 12 8 6 36 31 42 41 16 22 7 6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 -31 -12 -29 34 33 35 32 26 28 5 6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2015 16 22 22 33 31 25 41 35 25 7 3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2016 2 9 -3 27 25 40 47 30 20 3 8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 23 54 74 22 18 56 58 16 18 6 6
33 Reparatie en installatie van machines 2014 19 16 -3 83 76 13 7 3 16 1 1
33 Reparatie en installatie van machines 2015 32 1 4 71 81 11 12 17 4 1 2
33 Reparatie en installatie van machines 2016 16 0 -8 72 86 20 10 6 3 2 1
33 Reparatie en installatie van machines 2017 11 -10 . 84 91 13 7 2 2 1 0
24-30, 33 Metalektro 2014 -4 14 8 50 48 26 31 16 17 8 4
24-30, 33 Metalektro 2015 10 25 9 43 43 32 35 21 16 4 6
24-30, 33 Metalektro 2016 9 -12 11 41 42 38 39 16 14 5 6
24-30, 33 Metalektro 2017 10 5 15 42 42 38 35 14 18 6 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de investeringsverwachtingen en -motieven van bedrijven in de industrie. De gegevens zijn het resultaat van een steekproefonderzoek dat het CBS twee keer per jaar houdt onder bedrijven in de industrie. De voorjaarsmeting wordt in februari uitgevoerd, de najaarsmeting in september. Het CBS vraagt bedrijven in deze bedrijfstak naar hun investeringsverwachtingen voor het lopende en/of het volgende kalenderjaar. De statistiek “Investeringen; verwachtingen en motieven” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie. De investeringsmotieven voor het lopende en het volgende kalenderjaar worden alleen in de najaarsmeting gepeild.
De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste activa verschuiven. De gegevens zijn beschikbaar per branche binnen de industrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
De gegevens die verzameld zijn voor de publicatie in mei 2020, zijn gedeeltelijk (ongeveer drie kwart) van voor 12 maart.
12 maart is het omslagpunt voor de maatregelen voor de COVID-19 pandemie.
Gezien de impact hiervan is, op basis van extra uitvraag en de respons van na 12 maart, de data van voor 12 maart gecorrigeerd.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 mei 2021:
In deze tabel zijn de uitkomsten van de voorjaarsenquête 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van de voorjaarsmeting van jaar T worden eind april van jaar T gepubliceerd. De uitkomsten van de najaarsmeting van jaar T worden eind november van jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; verwachte groei
De investeringsverwachtingen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven verwachten te doen voor de aanschaf van materiële vaste activa. De investeringen worden op aanschafwaarde gewaardeerd.

De verwachte groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Voorjaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de voojaarsenquête van het gekozen jaar.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Investeringsmotieven
De motieven op grond waarvan bedrijven investeringen verwachten te doen in materiële vaste activa. De verdeling van de investeringsmotieven wordt op aanschafwaarde gewaardeerd.

Procentueel aandeel per investeringsmotief in het totaal van de verwachte investeringswaarde.
Vervanging
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief vervanging. Een voorbeeld is de vervanging van verouderde materiële vaste activa.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Uitbreiding
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief uitbreiding. Een voorbeeld is uitbreiding van de productiecapaciteit.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Verhoging efficiency
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief verhoging van efficiency. Voorbeelden zijn automatiseren, mechaniseren of de introductie van nieuwe productietechnieken.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Overige investeringsmotieven
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met andere motieven dan eerder genoemde categorieën. Voorbeelden zijn milieu, het verhogen van de veiligheid of fiscale redenen.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.