Brandweer; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio 2000-2019

Brandweer; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio 2000-2019

Regio's Perioden Totaal personeel (aantal) Operationeel personeel Totaal operationeel personeel (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Totaal beroeps (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Rangniveau Hoger en Middelbaar rangniveau (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Rangniveau Lager rangniveau (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Totaal vrijwillig (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Rangniveau Hoger en Middelbaar rangniveau (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Rangniveau Lager rangniveau (aantal) Overig personeel Totaal overig personeel (aantal)
Nederland 2019* 28.140 24.232 5.375 2.244 3.131 18.857 4.726 14.131 3.908
Noord-Nederland (LD) 2019* 3.205 2.911 382 232 150 2.529 628 1.901 294
Oost-Nederland (LD) 2019* 6.095 5.296 838 452 386 4.458 1.057 3.401 799
West-Nederland (LD) 2019* 12.862 11.046 3.159 1.117 2.042 7.887 2.084 5.803 1.816
Zuid-Nederland (LD) 2019* 5.978 4.979 996 443 553 3.983 957 3.026 999
Groningen (PV) 2019* 969 813 122 44 78 691 174 517 156
Friesland (PV) 2019* 1.300 1.252 150 116 34 1.102 240 862 48
Drenthe (PV) 2019* 936 846 110 72 38 736 214 522 90
Overijssel (PV) 2019* 2.055 1.714 303 171 132 1.411 327 1.084 341
Flevoland (PV) 2019* 489 422 104 59 45 318 51 267 67
Gelderland (PV) 2019* 3.551 3.160 431 222 209 2.729 679 2.050 391
Utrecht (PV) 2019* 2.215 1.884 223 33 190 1.661 420 1.241 331
Noord-Holland (PV) 2019* 4.260 3.657 1.161 403 758 2.496 636 1.860 603
Zuid-Holland (PV) 2019* 5.037 4.233 1.614 559 1.055 2.619 720 1.899 804
Zeeland (PV) 2019* 1.350 1.272 161 122 39 1.111 308 803 78
Noord-Brabant (PV) 2019* 4.258 3.459 698 319 379 2.761 741 2.020 799
Limburg (PV) 2019* 1.720 1.520 298 124 174 1.222 216 1.006 200
Groningen (VR) 2019* 969 813 122 44 78 691 174 517 156
Fryslan (VR) 2019* 1.300 1.252 150 116 34 1.102 240 862 48
Drenthe (VR) 2019* 936 846 110 72 38 736 214 522 90
IJsselland (VR) 2019* 1.055 891 138 77 61 753 191 562 164
Twente (VR) 2019* 1.000 823 165 94 71 658 136 522 177
Noord- en Oost-Gelderland (VR) 2019* 1.637 1.403 92 62 30 1.311 330 981 234
Gelderland-Midden (VR) 2019* 1.013 919 145 58 87 774 196 578 94
Gelderland-Zuid (VR) 2019* 901 838 194 102 92 644 153 491 63
Utrecht (VR) 2019* 2.215 1.884 223 33 190 1.661 420 1.241 331
Noord-Holland-Noord (VR) 2019* 1.377 1.338 152 85 67 1.186 320 866 39
Zaanstreek-Waterland (VR) 2019* 698 559 70 36 34 489 148 341 139
Kennemerland (VR) 2019* 690 642 320 147 173 322 54 268 48
Amsterdam-Amstelland (VR) 2019* 1.029 765 557 110 447 208 45 163 264
Gooi en Vechtstreek (VR) 2019* 466 353 62 25 37 291 69 222 113
Haaglanden (VR) 2019* 941 770 564 128 436 206 48 158 171
Hollands-Midden (VR) 2019* 1.360 1.141 143 29 114 998 337 661 219
Rotterdam-Rijnmond (VR) 2019* 1.917 1.566 801 339 462 765 183 582 351
Zuid-Holland-Zuid (VR) 2019* 819 756 106 63 43 650 152 498 63
Zeeland (VR) 2019* 1.350 1.272 161 122 39 1.111 308 803 78
Midden- en West-Brabant (VR) 2019* 1.836 1.506 262 91 171 1.244 349 895 330
Brabant-Noord (VR) 2019* 1.068 998 189 121 68 809 189 620 70
Brabant-Zuidoost (VR) 2019* 1.354 955 247 107 140 708 203 505 399
Limburg-Noord (VR) 2019* 977 869 64 22 42 805 216 589 108
Limburg-Zuid (VR) 2019* 743 651 234 102 132 417 0 417 92
Flevoland (VR) 2019* 489 422 104 59 45 318 51 267 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal werknemers van de gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen op 1 januari van het genoemde jaar. Daarbij is het operationele personeel uitgesplitst naar beroeps- en vrijwillig personeel. Vanaf 2005 worden ook de overige werknemers van de brandweer vermeld. Tevens wordt onderscheid gemaakt in het rangniveau van het operationele personeel en het opleidingsniveau van het overige personeel. De cijfers zijn beschikbaar voor Nederland in totaal en per veiligheidsregio.

Door een nieuwe rangindeling en door aanpassing van de vragenlijst kunnen cijfers vanaf 1 januari 2011 afwijken van voorgaande jaren. Vanaf die periode kan de vragenlijst worden ingevuld volgens de nieuwe rangindeling zoals opgenomen in het Besluit personeel Veiligheidsregio's (zie Staatsblad 2010, nr 253). Bij de vertaling van functie naar rang en de vertaling van oud naar nieuw rangniveau is gebruik gemaakt van de Leidraad Conversie Rangen van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Met ingang van 2012 zijn de Hogere en Middelbare rangen samengevoegd tot één categorie Hoger en Middelbaar rangniveau. Hiertoe is besloten omdat op regionaal niveau geen voldoende betrouwbare uitsplitsing kan worden gemaakt. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2011, in overleg met de NVBR en Vakvereniging Brandweervrijwilligers, de definities van het beroeps, vrijwillig en overig personeel aangepast.

De veiligheidsregio’s Limburg Noord en Brabant-Zuidoost konden niet voor sluitingsdatum van de enquête hun data over 2019 beschikbaar stellen. Met hun is afgesproken dat de opgave over 2018 ook voor 2019 van toepassing is.
De veiligheidsregio’s Kennemerland en Haaglanden hebben aangegeven een kwalitatief betere opgave te hebben gedaan in 2019. Met hen is afgesproken dat de opgave voor 2019 ook met terugwerkende kracht voor 2018 geldt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2000 tot en met 2018 zijn definitief. Het jaar 2019 is beschikbaar en heeft een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal personeel
Het totaal van operationeel en overig personeel van de gemeentelijke en regionale brandweer. Voor de jaren 2000-2004 is hier geen cijfer beschikbaar omdat er over die periode geen cijfers over het overig personeel bekend waren.
Operationeel personeel
Brandweerpersoneel met een opleiding om repressieve (brandbestrijdende) taken te mogen verrichten. Zij worden veelal ingezet bij brand- en hulpverleningsactiviteiten. Ook het personeel dat een leidinggevende functie heeft is hierin begrepen. Dit personeel kan naast de repressieve taken eventueel ook niet-repressieve taken hebben. Nieuwe definitie (vanaf 2011): Brandweerpersoneel met repressieve brandweertaken (inclusief aspiranten), ook als deze repressieve brandweertaak géén hoofdtaak is van de betrokken medewerker.
Totaal operationeel personeel
Beroepspersoneel
Ambtenaren, die in tijdelijke of vaste dienst van de gemeente of regio, hun brandweerdienst als hoofdberoep uitoefenen. Nieuwe definitie (vanaf 2011): Beroeps-brandweerpersoneel met repressieve (brandbestrijdende) brandweertaken (inclusief aspiranten), ook als deze repressieve brandweertaak géén hoofdtaak is van de betrokken medewerker.
Totaal beroeps
Rangniveau
Hoger en Middelbaar rangniveau
Aspirant Onderofficier, onderbrandmeester en hoger. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder hoger/middelbaar rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling Aspirant-Onderofficier, brandmeester en hogere rangen.
Lager rangniveau
Aspirant brandwacht, brandwacht tot en met hoofdbrandwacht. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder lager rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling aspirant-brandwacht, brandwacht en hoofdbrandwacht.
Vrijwillig personeel
Ambtenaren in dienst van de gemeente of regio, die hun brandweerdienst niet als hoofdberoep maar als nevenfunctie uitoefenen.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Vrijwillig-brandweerpersoneel met repressieve (brandbestrijdende) brandweertaken (inclusief aspiranten).
Totaal vrijwillig
Rangniveau
Hoger en Middelbaar rangniveau
Aspirant Onderofficier, onderbrandmeester en hoger. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder hoger/middelbaar rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling Aspirant-Onderofficier, brandmeester en hogere rangen.
Lager rangniveau
Aspirant brandwacht, brandwacht tot en met hoofdbrandwacht. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder lager rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling aspirant-brandwacht, brandwacht en hoofdbrandwacht.
Overig personeel
Personeel, werkzaam voor de brandweer, dat geen repressieve (brandbestrijdende) taak vervult. Te denken valt daarbij aan preventieve taken en administratieve taken.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Personeel (inclusief vrijwilligers) dat géén repressieve brandweertaak heeft, maar belast is met beheersmatige taken of met andere taken bij de brandweer, zoals administratief werk, communicatie, loonadministratie, onderhoudswerk, baliepersoneel, enz.
Deze informatie is pas vanaf 2005 beschikbaar.
Totaal overig personeel
Personeel, werkzaam voor de brandweer, dat geen repressieve (brandbestrijdende) taak vervult. Te denken valt daarbij aan preventieve taken en administratieve taken. Deze informatie is pas vanaf 2005 beschikbaar.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Personeel (inclusief vrijwilligers) dat géén repressieve brandweertaak heeft, maar belast is met beheersmatige taken of met andere taken bij de brandweer, zoals administratief werk, communicatie, loonadministratie,
onderhoudswerk, baliepersoneel, enz.