Brandweer; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio 2000-2019

Brandweer; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio 2000-2019

Perioden Regio's Totaal personeel (aantal) Operationeel personeel Totaal operationeel personeel (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Totaal beroeps (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Rangniveau Hoger en Middelbaar rangniveau (aantal) Operationeel personeel Beroepspersoneel Rangniveau Lager rangniveau (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Totaal vrijwillig (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Rangniveau Hoger en Middelbaar rangniveau (aantal) Operationeel personeel Vrijwillig personeel Rangniveau Lager rangniveau (aantal) Overig personeel Totaal overig personeel (aantal)
2000 Nederland . 26.902 4.770 1.767 3.003 22.132 4.362 17.770 .
2001 Nederland . 26.992 4.915 1.940 2.975 22.077 4.432 17.645 .
2002 Nederland . 27.082 4.994 1.982 3.012 22.088 4.449 17.639 .
2003 Nederland . 27.213 5.175 2.139 3.036 22.038 4.412 17.626 .
2004 Nederland . 27.413 5.352 2.248 3.104 22.061 4.507 17.554 .
2005 Nederland 30.624 27.299 5.260 2.221 3.039 22.039 5.010 17.029 3.325
2006 Nederland 30.674 27.373 5.413 2.312 3.101 21.960 5.305 16.655 3.301
2007 Nederland 30.480 27.084 5.440 2.389 3.051 21.644 4.721 16.923 3.396
2008 Nederland 30.428 27.027 5.548 2.322 3.226 21.479 4.806 16.673 3.401
2009 Nederland 30.736 27.154 5.525 2.252 3.273 21.629 4.902 16.727 3.582
2010 Nederland 31.066 27.137 5.510 2.211 3.299 21.627 4.696 16.931 3.929
2011 Nederland 30.608 26.602 5.416 2.099 3.317 21.186 4.742 16.444 4.006
2012 Nederland 30.261 26.223 5.252 2.057 3.195 20.971 5.528 15.443 4.038
2013 Nederland 29.789 26.031 5.220 2.074 3.146 20.811 4.893 15.918 3.758
2014 Nederland 28.855 25.061 5.023 2.032 2.991 20.038 4.900 15.138 3.794
2015 Nederland 27.964 24.135 4.892 1.933 2.959 19.243 4.808 14.435 3.829
2016 Nederland 27.733 23.951 5.152 2.166 2.986 18.799 4.672 14.127 3.782
2017 Nederland 27.850 24.042 5.123 2.130 2.993 18.919 4.635 14.284 3.808
2018 Nederland 28.158 24.310 5.398 2.322 3.076 18.912 4.727 14.185 3.848
2019* Nederland 28.140 24.232 5.375 2.244 3.131 18.857 4.726 14.131 3.908
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal werknemers van de gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen op 1 januari van het genoemde jaar. Daarbij is het operationele personeel uitgesplitst naar beroeps- en vrijwillig personeel. Vanaf 2005 worden ook de overige werknemers van de brandweer vermeld. Tevens wordt onderscheid gemaakt in het rangniveau van het operationele personeel en het opleidingsniveau van het overige personeel. De cijfers zijn beschikbaar voor Nederland in totaal en per veiligheidsregio.

Door een nieuwe rangindeling en door aanpassing van de vragenlijst kunnen cijfers vanaf 1 januari 2011 afwijken van voorgaande jaren. Vanaf die periode kan de vragenlijst worden ingevuld volgens de nieuwe rangindeling zoals opgenomen in het Besluit personeel Veiligheidsregio's (zie Staatsblad 2010, nr 253). Bij de vertaling van functie naar rang en de vertaling van oud naar nieuw rangniveau is gebruik gemaakt van de Leidraad Conversie Rangen van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Met ingang van 2012 zijn de Hogere en Middelbare rangen samengevoegd tot één categorie Hoger en Middelbaar rangniveau. Hiertoe is besloten omdat op regionaal niveau geen voldoende betrouwbare uitsplitsing kan worden gemaakt. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2011, in overleg met de NVBR en Vakvereniging Brandweervrijwilligers, de definities van het beroeps, vrijwillig en overig personeel aangepast.

De veiligheidsregio’s Limburg Noord en Brabant-Zuidoost konden niet voor sluitingsdatum van de enquête hun data over 2019 beschikbaar stellen. Met hun is afgesproken dat de opgave over 2018 ook voor 2019 van toepassing is.
De veiligheidsregio’s Kennemerland en Haaglanden hebben aangegeven een kwalitatief betere opgave te hebben gedaan in 2019. Met hen is afgesproken dat de opgave voor 2019 ook met terugwerkende kracht voor 2018 geldt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2000 tot en met 2018 zijn definitief. Het jaar 2019 is beschikbaar en heeft een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal personeel
Het totaal van operationeel en overig personeel van de gemeentelijke en regionale brandweer. Voor de jaren 2000-2004 is hier geen cijfer beschikbaar omdat er over die periode geen cijfers over het overig personeel bekend waren.
Operationeel personeel
Brandweerpersoneel met een opleiding om repressieve (brandbestrijdende) taken te mogen verrichten. Zij worden veelal ingezet bij brand- en hulpverleningsactiviteiten. Ook het personeel dat een leidinggevende functie heeft is hierin begrepen. Dit personeel kan naast de repressieve taken eventueel ook niet-repressieve taken hebben. Nieuwe definitie (vanaf 2011): Brandweerpersoneel met repressieve brandweertaken (inclusief aspiranten), ook als deze repressieve brandweertaak géén hoofdtaak is van de betrokken medewerker.
Totaal operationeel personeel
Beroepspersoneel
Ambtenaren, die in tijdelijke of vaste dienst van de gemeente of regio, hun brandweerdienst als hoofdberoep uitoefenen. Nieuwe definitie (vanaf 2011): Beroeps-brandweerpersoneel met repressieve (brandbestrijdende) brandweertaken (inclusief aspiranten), ook als deze repressieve brandweertaak géén hoofdtaak is van de betrokken medewerker.
Totaal beroeps
Rangniveau
Hoger en Middelbaar rangniveau
Aspirant Onderofficier, onderbrandmeester en hoger. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder hoger/middelbaar rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling Aspirant-Onderofficier, brandmeester en hogere rangen.
Lager rangniveau
Aspirant brandwacht, brandwacht tot en met hoofdbrandwacht. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder lager rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling aspirant-brandwacht, brandwacht en hoofdbrandwacht.
Vrijwillig personeel
Ambtenaren in dienst van de gemeente of regio, die hun brandweerdienst niet als hoofdberoep maar als nevenfunctie uitoefenen.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Vrijwillig-brandweerpersoneel met repressieve (brandbestrijdende) brandweertaken (inclusief aspiranten).
Totaal vrijwillig
Rangniveau
Hoger en Middelbaar rangniveau
Aspirant Onderofficier, onderbrandmeester en hoger. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder hoger/middelbaar rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling Aspirant-Onderofficier, brandmeester en hogere rangen.
Lager rangniveau
Aspirant brandwacht, brandwacht tot en met hoofdbrandwacht. Vanaf 2011 is het ook mogelijk om volgens de nieuwe rangindeling te rapporteren. Onder lager rangniveau valt volgens de nieuwe rangindeling aspirant-brandwacht, brandwacht en hoofdbrandwacht.
Overig personeel
Personeel, werkzaam voor de brandweer, dat geen repressieve (brandbestrijdende) taak vervult. Te denken valt daarbij aan preventieve taken en administratieve taken.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Personeel (inclusief vrijwilligers) dat géén repressieve brandweertaak heeft, maar belast is met beheersmatige taken of met andere taken bij de brandweer, zoals administratief werk, communicatie, loonadministratie, onderhoudswerk, baliepersoneel, enz.
Deze informatie is pas vanaf 2005 beschikbaar.
Totaal overig personeel
Personeel, werkzaam voor de brandweer, dat geen repressieve (brandbestrijdende) taak vervult. Te denken valt daarbij aan preventieve taken en administratieve taken. Deze informatie is pas vanaf 2005 beschikbaar.
Nieuwe definitie (vanaf 2011): Personeel (inclusief vrijwilligers) dat géén repressieve brandweertaak heeft, maar belast is met beheersmatige taken of met andere taken bij de brandweer, zoals administratief werk, communicatie, loonadministratie,
onderhoudswerk, baliepersoneel, enz.