Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Bronnen Perioden Emissies NOx (mln kg) Emissies PM10 (mln kg) Emissies SO2 (mln kg)
Totaal mobiele bronnen 2018* 223,8 9,15 5,60
Totaal binnenlands verkeer en vervoer 2018* 129,5 5,96 1,43
Totaal wegverkeer 2018* 72,7 4,26 0,19
Wegverkeer-personenauto's 2018* 28,3 2,31 0,11
Wegverkeer-vrachtvoertuigen 2018* 40,1 1,44 0,06
Wegverkeer-overig 2018* 4,3 0,51 0,01
Totaal binnenvaart 2018* 27,9 0,93 0,01
Binnenvaart-personenvervoer 2018* 1,8 0,14 0,00
Binnenvaart-vrachtvervoer 2018* 23,7 0,74 0,01
Binnenvaart-recreatievaartuigen 2018* 2,3 0,05 0,00
Visserij 2018* 2,6 0,09 0,04
Totaal spoorwegen 2018* 1,8 0,05 0,00
Spoorwegen-personenvervoer 2018* 0,7 0,03 0,00
Spoorwegen-vrachtvervoer 2018* 1,2 0,02 0,00
Luchtvaart 2018* 3,7 0,11 0,25
Zeevaart binnengaats 2018* 20,8 0,53 0,94
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2018* 74,9 2,17 4,15
Totaal mobiele werktuigen 2018* 19,3 1,02 0,02
Mobiele werktuigen in de landbouw 2018* 7,8 0,37 0,01
Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid 2018* 6,5 0,43 0,01
Mobiele werktuigen in overige sectoren 2018* 5,0 0,22 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Tevens worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissiefactoren, uitgedrukt in gram emissie per kilogram verbruikte brandstof, gegeven. Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2018 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2018 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 maart 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Toevoeging voorlopige cijfers over 2018.

Wijzigingen per 26 februari 2019:
- Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers.
- De NOx-emissiefactor voor dieseltreinen is voor alle jaren verhoogd op grond van TNO-gegevens.
- Er zijn aanpassingen bij de emissiefactoren voor het wegverkeer aangebracht op grond van de meest recente TNO-metingen
- De wegverkeersprestaties van recente jaren, met name van 2016, zijn licht gecorrigeerd op grond van de laatste gegevens van de Nationale Autopas (RDW). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de emissies van de desbetreffende jaren

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Emissies
Zie algemene toelichting bij deze publicatie.
NOx
Stikstofoxiden (NO + NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Ze veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

De emissie van fijn stof door mobiele bronnen ontstaat voor bijna 80% bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook'); ongeveer 15% ontstaat door slijtageprocessen, zoals de slijtage van banden en remvoeringen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 wordt gevormd door de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.