Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Bronnen Perioden Emissies NOx (mln kg) Emissies PM10 (mln kg) Emissies SO2 (mln kg)
Totaal mobiele bronnen 1990 421,1 29,03 71,11
Totaal mobiele bronnen 2000 351,0 23,04 75,70
Totaal mobiele bronnen 2005 327,8 20,04 70,52
Totaal mobiele bronnen 2010 269,6 14,94 36,94
Totaal mobiele bronnen 2014 236,2 11,70 23,91
Totaal mobiele bronnen 2015 241,0 11,03 12,38
Totaal mobiele bronnen 2016 234,3 9,75 5,84
Totaal mobiele bronnen 2017 228,5 9,38 5,60
Totaal mobiele bronnen 2018* 223,8 9,15 5,60
Totaal wegverkeer 1990 255,1 17,32 12,78
Totaal wegverkeer 2000 155,0 10,52 2,99
Totaal wegverkeer 2005 130,8 8,46 0,23
Totaal wegverkeer 2010 107,6 6,63 0,18
Totaal wegverkeer 2014 85,1 5,02 0,17
Totaal wegverkeer 2015 84,2 4,90 0,18
Totaal wegverkeer 2016 80,5 4,67 0,18
Totaal wegverkeer 2017 77,1 4,53 0,18
Totaal wegverkeer 2018* 72,7 4,26 0,19
Totaal binnenvaart 1990 30,7 1,36 1,94
Totaal binnenvaart 2000 30,0 1,36 2,17
Totaal binnenvaart 2005 28,1 1,18 2,03
Totaal binnenvaart 2010 24,6 0,96 0,52
Totaal binnenvaart 2014 27,6 0,96 0,01
Totaal binnenvaart 2015 27,9 0,96 0,01
Totaal binnenvaart 2016 27,4 0,92 0,01
Totaal binnenvaart 2017 27,9 0,93 0,01
Totaal binnenvaart 2018* 27,9 0,93 0,01
Visserij 1990 6,1 0,34 1,43
Visserij 2000 6,7 0,35 1,52
Visserij 2005 4,6 0,22 1,00
Visserij 2010 3,2 0,14 0,39
Visserij 2014 2,4 0,10 0,19
Visserij 2015 2,5 0,09 0,08
Visserij 2016 2,6 0,09 0,04
Visserij 2017 2,6 0,09 0,04
Visserij 2018* 2,6 0,09 0,04
Totaal spoorwegen 1990 2,2 0,06 0,10
Totaal spoorwegen 2000 2,8 0,07 0,12
Totaal spoorwegen 2005 2,6 0,06 0,11
Totaal spoorwegen 2010 2,6 0,06 0,02
Totaal spoorwegen 2014 2,2 0,06 0,00
Totaal spoorwegen 2015 2,3 0,06 0,00
Totaal spoorwegen 2016 2,2 0,06 0,00
Totaal spoorwegen 2017 2,1 0,05 0,00
Totaal spoorwegen 2018* 1,8 0,05 0,00
Luchtvaart 1990 1,4 0,04 0,11
Luchtvaart 2000 2,8 0,06 0,20
Luchtvaart 2005 3,1 0,06 0,22
Luchtvaart 2010 3,1 0,05 0,21
Luchtvaart 2014 3,3 0,05 0,23
Luchtvaart 2015 3,4 0,05 0,23
Luchtvaart 2016 3,5 0,05 0,24
Luchtvaart 2017 3,7 0,05 0,25
Luchtvaart 2018* 3,7 0,11 0,25
Zeevaart binnengaats 1990 12,8 0,94 7,41
Zeevaart binnengaats 2000 16,4 1,23 10,05
Zeevaart binnengaats 2005 18,0 1,11 10,03
Zeevaart binnengaats 2010 20,7 0,91 5,42
Zeevaart binnengaats 2014 20,8 0,77 3,92
Zeevaart binnengaats 2015 21,7 0,64 1,11
Zeevaart binnengaats 2016 20,8 0,53 0,94
Zeevaart binnengaats 2017 20,8 0,53 0,94
Zeevaart binnengaats 2018* 20,8 0,53 0,94
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 1990 75,7 5,20 44,33
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2000 94,4 6,49 55,40
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2005 105,7 6,50 53,79
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2010 81,9 4,59 29,91
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2014 71,9 3,43 19,36
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2015 77,5 3,13 10,74
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2016 77,6 2,35 4,40
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2017 74,9 2,17 4,15
Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat 2018* 74,9 2,17 4,15
Totaal mobiele werktuigen 1990 37,1 3,78 3,01
Totaal mobiele werktuigen 2000 42,8 2,95 3,24
Totaal mobiele werktuigen 2005 34,8 2,46 3,12
Totaal mobiele werktuigen 2010 25,9 1,60 0,30
Totaal mobiele werktuigen 2014 22,9 1,32 0,02
Totaal mobiele werktuigen 2015 21,7 1,21 0,02
Totaal mobiele werktuigen 2016 19,7 1,07 0,02
Totaal mobiele werktuigen 2017 19,3 1,02 0,02
Totaal mobiele werktuigen 2018* 19,3 1,02 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Tevens worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissiefactoren, uitgedrukt in gram emissie per kilogram verbruikte brandstof, gegeven. Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2018 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2018 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 maart 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Toevoeging voorlopige cijfers over 2018.

Wijzigingen per 26 februari 2019:
- Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers.
- De NOx-emissiefactor voor dieseltreinen is voor alle jaren verhoogd op grond van TNO-gegevens.
- Er zijn aanpassingen bij de emissiefactoren voor het wegverkeer aangebracht op grond van de meest recente TNO-metingen
- De wegverkeersprestaties van recente jaren, met name van 2016, zijn licht gecorrigeerd op grond van de laatste gegevens van de Nationale Autopas (RDW). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de emissies van de desbetreffende jaren

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Emissies
Zie algemene toelichting bij deze publicatie.
NOx
Stikstofoxiden (NO + NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Ze veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

De emissie van fijn stof door mobiele bronnen ontstaat voor bijna 80% bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook'); ongeveer 15% ontstaat door slijtageprocessen, zoals de slijtage van banden en remvoeringen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 wordt gevormd door de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.