Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (x 1000) Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAO-uitkeringen (x 1000) Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wajong-uitkeringen (x 1000) Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAZ-uitkeringen (x 1000) Bijstands(gerelateerde) uitkeringen Bijstandsuitkeringen Bijstandsuitkeringen vanaf AOW-leeftijd (x 1000)
2021 december 818,0 194,5 243,2 7,3 51,7
2022 januari* 821,4 194,2 243,3 7,3 51,6
2022 februari* 824,8 194,0 243,5 7,3 51,4
2022 maart* 829,0 193,7 243,7 7,3 51,3
2022 april* 828,5 192,2 243,7 7,2 51,4
2022 mei* . . . . 51,5
2022 juni* . . . . 51,5
2022 juli* . . . . 51,3
2022 augustus* . . . . 51,4
2022 september* . . . . 51,5
2022 oktober* . . . . 51,5
2022 november* . . . . 52,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid.
De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en
kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers:
De cijfers kunnen zowel een voorlopig, nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden. Bij de bijstand zijn de nieuwste cijfers gebaseerd op een raming en daarom voorlopig. Na drie maanden worden deze voorlopige cijfers overschreven door nader voorlopige cijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Toegevoegd zijn:
- de voorlopige cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van november 2022;
- de voorlopige cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van november 2022;

Nader voorlopig geworden zijn:
- de cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van augustus 2022.

Definitief geworden zijn:
- de cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van september 2022;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Het gaat om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA).
WAO-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Het gaat om uitkeringen die in de verslagperiode niet waren beëindigd (lopende uitkeringen).

De WAO geeft werknemers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden recht op een uitkering, zolang zij minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn.
Met ingang van 29 december 2005 is de WAO vervangen door de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hebben en mensen die binnen 5 jaar na het beëindigen van de WAO-uitkering opnieuw arbeidsongeschikt worden door dezelfde oorzaak.
De uitkering wordt stopgezet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Wajong-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong).
Het gaat om uitkeringen die in de verslagperiode niet waren beëindigd (lopende uitkeringen).

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong).
Uitgangspunt bij de "oude" Wajong was dat jongeren met een ziekte of handicap recht hadden op een uitkering.
Door de invoering van de nieuwe regeling is dat veranderd en hebben deze jongeren in de eerste plaats recht op het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen.
De 'oude' Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De uitkering wordt stopgezet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
WAZ-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
Het gaat om uitkeringen die in de verslagperiode niet waren beëindigd (lopende uitkeringen).

De WAZ is een verplichte verzekering tegen de financiële gevolgen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten.
Per 1 augustus 2004 is de WAZ afgeschaft. Bovengenoemde personen zijn voortaan aangewezen op particuliere verzekering voor (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
De WAZ blijft gelden voor personen die al een uitkering hebben.
De uitkering wordt stopgezet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Bijstands(gerelateerde) uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (t/m 2014), Participatiewet (vanaf 2015), de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Bijstandsuitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) of de Participatiewet (vanaf 2015) op het einde van de verslagmaand.

De Wet werk en bijstand is sinds januari 2004 opvolger van de Algemene bijstandswet (Abw).
Van 1 oktober 2009 tot 1 januari 2012 zijn uitkeringen op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ) bij het aantal WWB-uitkeringen opgeteld. De WIJ is op 1 oktober 2009 in werking getreden en met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.
De Wet werk en bijstand is ingaande 2015 opgegaan in de Participatiewet.

Bijstandsuitkeringen vanaf AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.