Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Geslacht Vorige nationaliteit Perioden Totaal verkrijging Nederlanderschap (aantal) Nederlanderschap van rechtswege Totaal Nederlanderschap van rechtswege (aantal) Nederlanderschap van rechtswege Nederlanderschap door adoptie (aantal) Nederlanderschap door optie (aantal) Nederlanderschap door verlening Totaal Nederlanderschap door verlening (aantal) Nederlanderschap door verlening Zelfstandige naturalisatie (aantal) Nederlanderschap door verlening Medenaturalisatie (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1996 82.687 543 543 2.797 78.731 51.472 27.259
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022 53.678 107 78 5.967 47.235 33.878 13.357
Totaal mannen en vrouwen Afrika 1996 24.488 42 42 751 23.565 15.090 8.475
Totaal mannen en vrouwen Afrika 2022 11.659 31 13 1.101 10.414 6.708 3.706
Totaal mannen en vrouwen Amerika 1996 6.910 203 203 33 6.553 5.220 1.333
Totaal mannen en vrouwen Amerika 2022 2.494 18 18 403 2.055 1.810 245
Totaal mannen en vrouwen Azië 1996 11.060 247 247 33 10.716 7.608 3.108
Totaal mannen en vrouwen Azië 2022 24.367 25 23 371 23.944 17.515 6.429
Totaal mannen en vrouwen Europa (exclusief Nederlands) 1996 39.330 47 47 1.955 37.143 23.088 14.055
Totaal mannen en vrouwen Europa (exclusief Nederlands) 2022 9.655 21 19 3.533 5.989 4.387 1.602
Totaal mannen en vrouwen Oceanië 1996 84 0 0 0 82 73 9
Totaal mannen en vrouwen Oceanië 2022 83 0 0 28 53 50 3
Totaal mannen en vrouwen Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 1996 9.764 56 56 636 8.925 7.072 1.853
Totaal mannen en vrouwen Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2022 7.154 37 36 2.032 4.971 3.685 1.286
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse nationaliteiten 1996 72.108 483 483 2.136 69.134 44.007 25.127
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse nationaliteiten 2022 41.104 58 37 3.404 37.484 26.785 10.699
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over inwoners van Nederland die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen (anders dan door geboorte) uitgesplitst naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

De status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2023:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal verkrijging Nederlanderschap
Totaal verkrijging van het Nederlanderschap anders dan door geboorte.
Het Nederlanderschap kan worden verkregen van rechtswege (waaronder door adoptie), door optie, door naturalisatie (zelfstandige of medenaturalisatie) en door erkenning. Tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 was het niet mogelijk om het Nederlanderschap te verkrijgen door erkenning.
Niet meegeteld zijn (volgens artikel 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap):
- kinderen van wie de vader en / of moeder Nederlander is tijdens de geboorte van het kind;
- vondelingen;
- personen van de derde generatie. Zij zijn automatisch Nederlander en worden opgenomen in de geboortestatistiek.
Nederlanderschap van rechtswege
Het verkrijgen van het Nederlanderschap (anders dan door geboorte) door minderjarige kinderen:
- van mannen met de Nederlandse nationaliteit van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld (artikel 4, lid 1 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (vanaf 1 april 2003));
- die worden geadopteerd en van wie ten minste één van de adoptiefouders Nederlander is (artikel 5 van de Rijkswet op het Nederlanderschap).
Niet meegeteld zijn (volgens artikel 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap):
- kinderen van wie de vader en / of moeder Nederlander is tijdens de geboorte van het kind;
- vondelingen;
- personen van de derde generatie. Zij zijn automatisch Nederlander en worden opgenomen in de geboortestatistiek.
Totaal Nederlanderschap van rechtswege
Totaal verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege.
Nederlanderschap door adoptie
Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege door adoptie.
Nederlanderschap door optie
In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door personen die daarvoor kunnen kiezen op grond van artikel 6 van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2000, laatst gewijzigd op 1 april 2003.
Enkele belangrijke categorieën optiegerechtigden zijn:
- de toegelaten meerderjarige niet-Nederlander die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is geboren en daar vanaf de geboorte heeft gewoond;
- de niet-Nederlander die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is geboren, daar gedurende een onafgebroken periode van tenminste drie jaar is toegelaten en heeft gewoond en vanaf de geboorte staatloos is;
- de minderjarige niet-Nederlander, erkend door een Nederlander, of zonder erkenning door wettiging het kind van een Nederlander geworden, die gedurende een onafgebroken periode van tenminste drie jaar verzorging en opvoeding heeft genoten van deze Nederlander.
Met ingang van 1 april 2003 is de optieprocedure, geregeld in artikel 6 van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2000, ingrijpend gewijzigd. Voordien was de verkrijging van het Nederlanderschap door optie niet afhankelijk van een beslissing van een bestuursorgaan. De niet-Nederlander die bij een in deze wet aangewezen bestuursorgaan verklaarde Nederlander te willen worden en op dat moment voldeed aan alle voorwaarden, verkreeg daarmee onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit. Indien achteraf bleek dat betrokkene bij het uitbrengen van de optieverklaring toch niet aan alle voorwaarden voldeed, werd de oude situatie hersteld alsof betrokkene nooit de Nederlandse nationaliteit had verkregen. Daarbij maakt het geen verschil of er sprake was van een fout van het bestuursorgaan of van het verstrekken van onjuiste gegevens door de niet-Nederlander zelf. Met ingang van 1 april 2003 moet de optant in beginsel in persoon verschijnen en kan de optieverklaring alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het Nederlanderschap wordt eerst verkregen na schriftelijke bevestiging door het daartoe bevoegde bestuursorgaan. Minderjarige niet-Nederlandse kinderen delen voortaan onder bepaalde voorwaarden in de verkrijging van het Nederlanderschap door hun ouders. Dit wijkt sterk af van de situatie voor 1 april 2003, toen ze nooit in de optie van hun ouders deelden.

Meerderjarig:
Heeft betrekking op een persoon van 18 jaar of ouder of een persoon die vóór het bereiken van de 18e verjaardag in het huwelijk is getreden. Vóór 1986 lag deze leeftijd op 21 jaar of ouder.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een (ongehuwd) persoon jonger dan achttien jaar. Vóór 1986: jonger dan 21 jaar.

Staatloos:
Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.
Nederlanderschap door verlening
Verkrijging van het Nederlanderschap door verlening kan door middel van zelfstandige naturalisatie of medenaturalisatie.

Zelfstandige naturalisatie:
Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan meerderjarige niet-Nederlanders die daarom verzoeken.
Om het Nederlanderschap te kunnen toekennen, mogen er geen bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Degene die om naturalisatie verzoekt, moet ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba woonplaats of werkelijk verblijf hebben gehad. Verzoeker moet als ingeburgerd worden beschouwd in de Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse samenleving, hetgeen onder andere blijkt uit een redelijke kennis van de Nederlandse taal en de opname in de Nederlandse, de Nederlands- Antilliaanse of Arubaanse samenleving. Sinds 1 april 2003 wordt dit bepaald door middel van het afnemen van een naturalisatietoets (Besluit naturalisatietoets van 15 april 2002, in werking getreden op 1 april 2003). De toets sluit aan bij niveau 2 van de inburgeringstoets die wordt gebruikt in de Wet Inburgering Nieuwkomers. De toets kent een mondeling en een schriftelijk deel. Wie al een inburgeringstraject op niveau 2 of hoger heeft afgelegd, en wie een ruime Nederlandse schoolervaring heeft, is van de toets vrijgesteld.
Op de woonplaatstermijn van vijf jaar bestaat een aantal uitzonderingen. Zo geldt bijvoorbeeld deze termijn niet voor verzoekers die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben bezeten en is deze termijn drie jaar voor verzoekers die gehuwd zijn met een Nederlander of een duurzame relatie anders dan het huwelijk met een Nederlander hebben (artikelen 7 en 8 van de Rijkswet op het Nederlanderschap).

Medenaturalisatie:
Minderjarige kinderen delen in de naturalisatie van de vader of moeder aan wie het Nederlanderschap is verleend, indien dit is vastgelegd in het besluit. Minderjarigen van twaalf jaar en ouder hebben daarbij inspraak. Wil het kind niet worden genaturaliseerd, dan zal dat ook niet gebeuren (artikel 11 van de Rijkswet op het Nederlanderschap).

Meerderjarig:
Heeft betrekking op een persoon van 18 jaar of ouder of een persoon die vóór het bereiken van de 18e verjaardag in het huwelijk is getreden. Vóór 1986 lag deze leeftijd op 21 jaar of ouder.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een (ongehuwd) persoon jonger dan 18 jaar. Vóór 1986: jonger dan 21 jaar.

Staatloos:
Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.
Totaal Nederlanderschap door verlening
Totaal verkrijging van het Nederlanderschap door verlening.
Zelfstandige naturalisatie
Verkrijging van het Nederlanderschap door zelfstandige naturalisatie.
Medenaturalisatie
Verkrijging van het Nederlanderschap door medenaturalisatie.