Perspectief op het Nederlanderschap

Analyse van de relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.
In dit artikel is de relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen onderzocht. De resultaten laten zien dat de snelheid van naturalisatie ertoe doet: het positieve effect van naturalisatie neemt af naarmate migranten in een later stadium van hun verblijf naturaliseren. Bovendien laat de gedifferentieerde analyse naar herkomstgroepen zien dat snel naturaliseren vooral een effect heeft voor kwetsbare migrantengroepen uit niet-westerse en economisch laagontwikkelde herkomstlanden. Dit zijn tevens de migranten die zeer gemotiveerd zijn om te naturaliseren, juist omdat zij hier de meeste baat bij hebben.