Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In mei 2016 waren 560 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in februari 2016, waren dat er nog 581 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus met 21 duizend afgenomen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

Stroomschema wisselingen arbeidsmarkt

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden: 129 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 91 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen dus met 38 duizend. De zogenoemde netto instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.
In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 190 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 173 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 17 duizend worden opgeteld. De netto instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen februari en mei voor 190 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben stoppen met werken, en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt: 177 duizend personen in mei 2016.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf september 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Ontwikkeling aantal werklozen t.o.v. drie maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid seizs.gecorrigeerd